Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

advertisement
Załącznik do uchwały Nr XVI - 145 - 07
Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 grudnia 2007 roku
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2008.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Andrychowie na rok 2008 obejmuje realizację zadań
własnych gminy
wynikających z art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku z późniejszymi zmianami.
Program określa cele spójne ze Strategią Rozwoju Gminy Andrychów na lata
2006-2015. Adresatem GPPiRPA jest cała społeczność Gminy Andrychów
a w szczególności: osoby uzależnione od alkoholu, współuzależnione, ofiary
i sprawcy przemocy domowej lub innej, osoby niepełnosprawne, społeczność
romska oraz dzieci i młodzież jako grupa szczególnie potrzebująca korzystnych
czynników biopsychospołecznych wpływających na harmonijny rozwój.
Cele programu.
1. Promocja
zdrowia
rozumiana
jako
proces
umożliwiający
ludziom
zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem przez podejmowanie wyborów
i decyzji sprzyjających zdrowiu (za Narodowym Programem Zdrowia na lata
2007 – 2015). Podniesienie świadomości i odpowiedzialności za zdrowie
swoje i innych; promocja zdrowego stylu życia w tym ochrony środowiska
naturalnego. Traktowanie zdrowia nie jako celu samego w sobie ale jako
zasobu jednostki i społeczeństwa.
2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację
miejsc spotkań młodzieży i podnoszenie jakości w tym atrakcyjności oferty
spędzania wolnego czasu. Ważnym czynnikiem profilaktycznym jest również
modelowanie spędzania wolnego czasu przez dorosłych (np. rodzice).
3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy - przeciwdziałanie przemocy
domowej,
instytucjonalnej,
doskonalenie
jakości
mobbingowi,
współpracy
itd.
Istotną
sprawą
międzyinstytucjonalnej
w
jest
ramach
działalności Koalicji Przeciw Przemocy.
4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i grup społecznych
zagrożonych tym zjawiskiem (szczególnie: społeczność romska, osoby
niepełnosprawne).
Zadania.
1. Prowadzenie Ośrodka Wspierania Rodziny w tym m.in.:
 zatrudnienie pracowników Świetlicy Terapeutycznej (3 etaty) i realizacja
programu profilaktycznego Świetlicy,
 zatrudnienie pracowników punktu konsultacyjnego Ośrodka (Zespół
terapeutów i konsultantów OWR),
 wynagrodzenie
Gminnej
Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
 wydatki związane z prowadzeniem Gabinetu Fizykalnego Wspomagania
Zdrowia,
 remonty.
2. Realizacja programów i działań profilaktycznych, w tym dofinansowanie
realizacji szkolnych programów profilaktyki.
3. Organizacja i wspieranie zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców
Gminy – (w tym organizacja wypoczynku zimowego i letniego).
4. Wspieranie działalności instytucji prowadzących leczenie i rehabilitację osób
uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.
5. Rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz prowadzenie profilaktyki
alkoholowej w odniesieniu do osób doprowadzonych do wytrzeźwienia
z terenu Gminy Andrychów.
2
6. Dofinansowanie Straży Miejskiej z przeznaczeniem na zatrudnienie
strażników miejskich (4 etaty) podejmujących działania w zakresie realizacji
niniejszego programu.
7. Wydatki związane z budową, remontem lub modernizacją
gminnych
obiektów sportowych.
8. Zakup paliwa do busa przewożącego osoby niepełnosprawne.
Zasoby Gminy Andrychów umożliwiające realizację Programu.
1. Ośrodek Wspierania Rodziny:
A) Dział Pomocy Rodzinie (ul Metalowców 10) w ramach którego działa:
 Zespół konsultantów i terapeutów: psycholog, konsultant dla osób
uzależnionych i członków ich rodzin, konsultant ds. budowania
związków, prawnik,
 terapia rodzinna w miejscu zamieszkania,
 Hostel czynny całodobowo,
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 Koalicja Przeciw Przemocy w Rodzinie,
B) Świetlica Terapeutyczna,
C) Ognisko Pracy Pozaszkolnej (ul. Krakowska 69) oraz Rada Rodziców
OPP,
D) Hard Rock Area (ul. Krakowska 132).
2. Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości – Klub Integracji Społecznej
„Watra”.
3. Andrychowskie Stowarzyszenie Odnowy Psychicznej i Fizycznej – Klub
Integracji Społecznej „ Światło-Nadzieja”.
4. Grupy samopomocowe AA dla uzależnionych.
5. Szpital Psychiatryczny – z oddziałem odwykowym w Bulowicach, oddział
detoksykacyjny.
3
6. Inne instytucje pracujące w obszarze profilaktyki: Komisariat Policji, Straż
Miejska, Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Domem Wsparcia dla Osób
Bezdomnych na ulicy Batorego, stowarzyszenia romskie, NZOZ - y, CKiW,
szkoły, kościoły, kluby sportowe i inne stowarzyszenia, Kuchnia Św. Brata
Alberta, PARPA, PCPR - Wadowice, Polskie Towarzystwo Psychologiczne,
Villa Decjusza w Krakowie.
7. Izba Wytrzeźwień w Bielsku - Białej.
Za priorytetowych partnerów uznaje się organizacje pożytku publicznego lub
organizacje
pozarządowe
prowadzące
działalność
pożytku
publicznego
w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie. Realizowane będą zadania z art. 4.1. pkt 16 tejże
ustawy
w
zakresie
"porządku
i
bezpieczeństwa
publicznego
oraz
przeciwdziałania patologiom społecznym" zgodne z "Programem współpracy
Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
działającymi w sferze pożytku publicznego" uchwalonym przez Radę Miejską
w Andrychowie.
Ograniczenia dostępności alkoholu.
Uznaje się, iż kluczową rolę w ograniczaniu dostępności alkoholu odgrywają:
 przestrzeganie
zasad
usytuowania
punktów
sprzedaży
napojów
alkoholowych,
 konsekwentny system kontroli rynku obrotu napojami alkoholowymi,
 konsekwentne egzekwowanie przepisów ustawy związanych z zakazem
reklamy alkoholu,
 systematyczna edukacja sprzedawców w dziedzinie szkód związanych
z piciem alkoholu przez młodzież,
 koncentracja na wszechstronnych oddziaływaniach profilaktycznych wśród
dzieci i młodzieży,
4
 ścisła współpraca z instytucjami skupiającymi dzieci i młodzież w celu
promowania aktywnego, zdrowego stylu życia,
 wyróżnianie
za
wzorowe
przestrzeganie
zasad
sprzedaży
napojów
alkoholowych.
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w art. 131 i art. 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze
oskarżyciela publicznego.
1. Do podjęcia ww. interwencji uprawnieni są: funkcjonariusze Policji,
funkcjonariusze Straży Miejskiej, członkowie Zespołu Kontroli GKRPA,
upoważnieni przez Burmistrza pracownicy Urzędu Miejskiego.
2. Do występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego
uprawniona jest osoba każdorazowo upoważniona przez Burmistrza
Andrychowa.
Zasady wynagradzania Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Zgodnie z art. 41 pkt. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
zasady
wynagradzania
członków
gminnych
komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych określa rada gminy w gminnych
programach rozwiązywania problemów alkoholowych.
1. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za wykonywane czynności przysługuje wynagrodzenie.
2. Wynagrodzenie określone w pkt. 1 ustalane jest procentowo do minimalnego
wynagrodzenia określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
5
3. Za:
a) udział w posiedzeniu plenarnym Komisji
- 10 %
Przewodniczący Komisji lub zastępca w przypadku prowadzenia
posiedzenia
- 15 %
Sekretarz Komisji
- 13 %
b) udział w posiedzeniu:
Zespołu Kontroli
- 7%
Zespołu Orzekającego
- 7%
Przewodniczący Zespołu lub osoba pełniąca pod jego nieobecność
tę funkcję
- 10 %
c) udział w kontroli placówki prowadzącej obrót alkoholem dokonanej
ramach Zespołu Kontroli (za każdą placówkę)
- 2%
d) rozpatrzenie przez Zespół Orzekający wniosku o skierowanie na leczenie
odwykowe (bez udziału strony)
- 0,5%
e) za rozpatrzenie przez Zespół Orzekający wniosku na leczenie odwykowe
(z udziałem strony)
- 1%
4. Wynagrodzenie wypłacane jest w oparciu o umowy cywilno - prawne.
5. Na czynności nie ujęte w pkt. 3 a wynikające z realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mogą
być spisane odrębne umowy.
6. Wynagrodzenie określone w pkt. 3 a i b wypłaca się wg następujących
zasad:
 niezależnie od czasu trwania posiedzenia,
 jeżeli w tym samym dniu uczestniczy się w więcej niż w jednym
posiedzeniu otrzymuje się jedno wynagrodzenie,
 w przypadku wypłacenia wynagrodzenia za udział w posiedzeniu
odbywanym na terenie Andrychowa uprawnionemu nie przysługuje
zwrot kosztów podróży.
7. Wypłata wynagrodzenia następuje za każdy miesiąc pracy, na podstawie
rachunku wystawianego przez członka Komisji zgodnie z listą obecności,
6
a dla czynności ujętych w pkt 3 c, d, e dodatkowo w oparciu o pisemne
sprawozdanie.
8. Członkowi Komisji, w przypadku delegowania do udziału w szkoleniach,
spotkaniach itp. poza terenem Gminy przysługuje zwrot kosztów podróży
wg powszechnie obowiązujących zasad oraz prawo do zwrotu utraconego
zarobku za czas delegowania do kwoty nie wyższej niż wysokość
wynagrodzenia określonego w pkt. 3 a.
9. Zwrot utraconego zarobku następuje w oparciu o wniosek uprawnionego
i przedłożone zaświadczenie o wysokości utraconego zarobku za czas
a
usprawiedliwionej
niepłatnej
nieobecności
związanej
z oddelegowaniem.
10. W przypadku korzystania ze służbowego środka transportu zwrot
kosztów podróży nie przysługuje.
Kontrola realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
1. Sprawozdanie
z
realizacji
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowuje Ośrodek
Wspierania Rodziny wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i przedstawia Burmistrzowi.
2. Burmistrz po zatwierdzeniu sprawozdania przedstawia je Radzie
Miejskiej do przyjęcia.
Andrychów, 14 grudnia 2007 roku
Oprac: R. Wronka
7
Download