Szanowni Państwo - Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

advertisement
Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
województwa dolnośląskiego
Uprzejmie informuję, że Pan Tadeusz Sławecki, sekretarz stanu w Ministerstwie
Edukacji Narodowej zwrócił nam uwagę na fakt pojawiania się wśród informacji na stronach
internetowych szkół i placówek oświatowych, reklam napojów alkoholowych. W związku
z tym zwracam się do Państwa z prośbą o szczególną czujność dotyczącą działań
informacyjno-promocyjnych w Internecie.
W kontekście wskazanego problemu podkreślenia wymagają obowiązki nauczycieli
w zakresie realizacji zadań związanych z podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną,
wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa
uczniom i kształtowaniem u dzieci i młodzieży postaw moralnych i obywatelskich.
Przypominam, że dyrektor placówki oświatowej jest odpowiedzialny
za reprezentowanie szkoły na zewnątrz oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów
szczególnych, w tym przepisów chroniących dzieci i młodzież przed zachowaniami
ryzykownymi oraz demoralizacją. Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2007.70.473) zabroniona
jest reklama napojów alkoholowych kierowana do małoletnich oraz reklama oparta
na budowaniu skojarzeń m.in. z nauką, relaksem, pracą zawodową.
W szkołach i placówkach występuje szczególna potrzeba spójności programów
wychowawczych i profilaktycznych z podejmowanymi działaniami edukacyjnymi oraz
prezentacją szkoły w środowisku lokalnym i na forum ogólnym.
Dolnośląski Wicekurator Oświaty
mgr inż. Danuta Leśniewska
Download