METRYCZKA ZBIORU NR 22 NAZWA ZBIORU: Baza danych

advertisement
METRYCZKA ZBIORU NR 22
NAZWA ZBIORU:
Baza danych Systemu Informacji Oświatowej.
KATEGORIA OSÓB , KTÓRYCH DANE UMIESZCZONO W ZBIORZE:
Pracownicy, wychowankowie i opiekunowie prawni Przedszkola Publicznego Nr 22 w Kędzierzynie –
Koźlu;
CEL PRZETWARZANIA DANYCH:
Dla spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (Rozdział 3 , Art. 23 Ustawy o Ochronie
Danych Osobowych)
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r o systemie informacji oświatowej;
Rozporządzenie MENiS z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych
w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy
danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz
wzorów wydruków zestawień zbiorczych;
LOKALIZACJA ZBIORU:
SEKRETARIAT PRZEDSZKOLA
RODZAJ ZBIORU:
Informatyczny i nieinformatyczny
SIO - aplikacja
TAK
OPROGRAMOWANIE SŁUŻĄCE DO OPRACOWANNIA ZBIORU:
CZY ZBIÓR ZAWIERA DANE WRAŻLIWE:
STRUKTURA DANYCH:
Imiona i nazwiska , staż pracy data urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, etaty zatrudnionych i
stanowiska pracy, wykształcenie i specjalizacje nauczycieli; dane dotyczące ilości oddziałów i ilości
pracowników, rodzaje zajęć organizowanych w roku szkolnym, grafiki pracy; imiona i nazwiska, data
urodzenia; numer ewidencyjny PESEL dzieci;
Dane o powierzchni nieruchomości gruntowej i obiektach budowlanych; liczbie, rodzaju i powierzchni
pomieszczeń placówki; wyposażeniu; Kosztach prowadzenia szkoły; liczbie uczniów, słuchaczy,
wychowanków oraz absolwentów z poprzedniego roku szkolnego; danych o innych niż uczniowie,
słuchacze i wychowankowie osobach korzystających z usług należących do statutowego zakresu
działania placówek oświatowych; nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych,
o którym mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy; Zbiór danych o pracownikach niebędących pracownikami
pedagogicznymi.
POWIĄZANIE Z INNYMI ZBIORAMI:
Zbiór dokumentów archiwalnych; Rejestr aktów i zaświadczeń dotyczących awansu zawodowego;
Dzienniki (wszelkie); Rejestr pism wychodzących; Akta osobowe dla pracowników; Arkusz Organizacji
Roku; Deklaracje uczęszczania na religię, zajęcia językowe i inne;
CZY ZBIÓR PODLEGA REJESTRACJI W GIODO?
NIE ( Ustawy o ochronie danych osobowych)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards