I Oddział Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych

advertisement
Wydział Oświaty - główne kompetencje:
•
prowadzenie spraw organizacji szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
•
współdziałania z Kuratorium w zakresie sieci szkół i placówek,
•
powoływanie dyrektorów szkół i placówek,
•
prowadzenie nadzoru nad organizacją pracy podległych szkół i placówek,
•
organizowanie i koordynowanie wydarzeń o charakterze oświatowym,
•
koordynowanie planowania i realizacji budżetów szkół i placówek oświatowych,
•
koordynowanie spraw ewidencji i udzielania dotacji jednostkom i placówkom
oświaty prowadzonym przez inne niż Miasto Poznań podmioty,
•
opracowywanie założeń do polityki oświatowej Miasta oraz wdrażanie
instrumentów finansowych oddziaływujących na poziom nauczania w szkołach
i placówkach.
Struktura Wydziału Oświaty
Od 1 stycznia 2015 roku Wydział Oświaty dzieli się
na następujące oddziały:
• I Oddział Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych
• II Oddział Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych
• Oddział Planowania i Analiz Budżetu
• Oddział Szkół i Placówek Niesamorządowych
• Oddział Ekonomiczny
• Oddział Infrastruktury Oświatowej
• Oddział Kadr i Rozwoju Zawodowego Nauczycieli
• Oddział Rozwoju Edukacji i Relacji Zewnętrznych
I Oddział Organizacji Szkół i Placówek
Oświatowych
Nadzoruje pracę:
przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów
Realizuje:
• zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych i planu finansowego szkół i placówek
oświatowych nadzorowanych przez I Oddział Organizacji,
• weryfikacja wniosków o dokonanie zmian planów finansowych szkół
i placówek oświatowych,
• weryfikacja danych szkół/placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto
Poznań w ramach Systemu Informacji Oświatowej,
• przygotowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni
rok szkolny organowi stanowiącemu jednostkę samorządu terytorialnego,
I Oddział Organizacji Szkół i Placówek
Oświatowych - c.d.
• przygotowanie cząstkowej oceny pracy dyrektora,
• przygotowanie sprawozdania z działalności szkół i placówek oświatowych
do Informacji o Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Miasta Poznania,
• przygotowanie sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w nadzorowanych szkołach
i placówkach,
• wydawanie decyzji administracyjnych mających na celu wyegzekwowanie
obowiązku szkolnego,
• realizacja programów profilaktyczno -edukacyjno- wychowawczych w ramach
Miejskiego Programu Profilaktyki Problemów Alkoholowych i Narkotykowych,
• rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących organizacji pracy szkół/placówek.
II Oddział Organizacji Szkół i Placówek
Oświatowych
Nadzoruje pracę:
szkół i placówek ponadgimnazjalnych, szkół i placówek specjalnych, szkół
artystycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, młodzieżowych
domów kultury, ogrodów jordanowskich, schronisk młodzieżowych, burs i
internatów, Centrum Doradztwa Zawodowego
Realizuje:
• zatwierdzania arkuszy organizacyjnych i zatwierdzania projektów planów
finansowych,
• monitorowania zmian w zakresie liczby etatów nauczycieli i uczniów,
monitorowania wykonywania wydatków na wynagrodzenia, wprowadzania
zmian planów finansowych,
• nadzór nad zmianami w zakresie organizacji oraz planowania wynagrodzeń
oraz zatwierdzania aneksów do arkuszy organizacji szkół i placówek
oświatowych,
II Oddział Organizacji Szkół i Placówek
Oświatowych – c.d.
• przygotowania informacji wstępnej i projektu budżetu o planowanym
stanie zatrudnienia oraz zapotrzebowaniu na wydatki bieżące na kolejny rok
budżetowy w zakresie wynagrodzeń,
• prowadzenie spraw związanych z procesem rekrutacji do nadzorowanych
szkół i placówek,
• przygotowania materiałów niezbędnych do podejmowania decyzji
związanych z lokalizacją, tworzeniem, przekształcaniem i likwidowaniem
szkół/placówek,
• rozpatrywanie wniosków na świadczenie opieki psychologicznopedagogicznej poza rejonem,
• prowadzenie spraw nieletnich oraz umieszczanie wychowanków w
młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz młodzieżowych ośrodkach
wychowawczych na podstawie postanowień Sądu Rodzinnegobądź wniosku
rodzica.
Oddział Planowania i Analiz Budżetu
Realizuje:
• przygotowywanie i opracowywanie propozycji do projektu budżetu
i Wieloletniej Prognozy Finansowej,
• koordynowanie i wprowadzanie zmian w planach finansowych szkół
i placówek oświatowych a także zadaniach Wydziału,
• koordynowanie planu oraz jego zmian w zakresie budżetu zadaniowego,
• monitorowanie wykonywania budżetów jednostkowych i zbiorczych,
• sporządzanie zbiorczej informacji z realizacji oświatowych zadań
budżetowych i pozabudżetowych,
• wykonywanie czynności nadzorczych nad miejskimi placówkami
oświatowymi w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.
Oddział Szkół i Placówek
Niesamorządowych
Realizuje:
• prowadzenie ewidencji szkół i placówek niesamorządowych,
• naliczenie i rozliczenie dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych,
• przeprowadzanie kontroli wykorzystania dotacji przez szkoły i placówki
niesamorządowe,
• prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom
i placówkom niesamorzadowym uprawnień szkoły publicznej,
• koordynacja prac związanych z przygotowaniem, w systemie
informatycznym, wstępnej zbiorczej informacji o zapotrzebowaniu na wydatki
bieżące na kolejny rok budżetowy.
Oddział Ekonomiczny
Realizuje:
• prowadzenie spraw wynikających z rozliczeń międzygminnych t.j. zwrotu
kosztów ponoszonych przez Miasto na dzieci z innych gmin uczęszczające do
przedszkoli w Poznaniu oraz dotyczących zwrotu kosztów ponoszonych na
dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli w innych gminach,
• wykonywanie czynności związanych ze zwrotem kosztów dowożenia dzieci
niepełnosprawnych do szkół przez rodziców,
• koordynacja działań w ramach Wydziału oraz opracowanie harmonogramów
czynności dla placówek oświatowych objętych procesami restrukturyzacyjnymi
na podstawie uchwał Rady Miasta,
• prowadzenie bazy danych nieruchomości oświatowych,
Oddział Ekonomiczny- c.d.
• wykonywanie czynności dotyczących umów najmu, dzierżawy
w placówkach oświatowych oraz spraw związanych z ubezpieczeniem
nieruchomości i majątku placówek oświatowych,
• prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kształcenia
młodocianych pracowników i przygotowywanie projektów decyzji
administracyjnych w tej sprawie,
• aktualizacja materiałów dotyczących lokali mieszkalnych znajdujących się
w zasobach oświaty,
• prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem nieruchomości
i majątku placówek oświatowych.
Oddział Infrastruktury Oświatowej
Realizuje:
• planowanie remontów i wydatków majątkowych w szkołach i placówkach
oświatowych,
• planowanie możliwych translokacji placówek oświatowych w celu poprawy
wykorzystania bazy nieruchomości,
• planowanie inwestycji oświatowych,
• planowanie potencjalnych lokalizacji nowych placówek oświatowych,
• sprawdzenie zgodności wykonanych prac z rozliczaniem środków finansowych
na zrealizowanie zadań prowadzonych przez poszczególne szkoły i placówki
oświatowe,
• współdziałanie z Radami Osiedli w zakresie oceny stanu technicznego oraz
planowania zadań remontowych w szkołach i placówkach oświatowych gminy,
• monitorowanie i uczestnictwo w odbiorach prac remontowych szkół i
placówek oświatowych.
Oddział Kadr i Rozwoju Zawodowego
Nauczycieli
Realizuje:
• prowadzenie spraw osobowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
• wykonywanie czynności związanych z obsadą stanowisk kierowniczych
w szkołach i placówkach oświatowych,
• prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
• prowadzenie spraw związanych z oceną pracy dyrektorów szkół
i placówek oświatowych,
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej dofinansowania nauczycieli z tytułu
podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
• prowadzenie spraw związanych z powoływaniem doradców metodycznych
w szkołach i placówkach Miasta Poznania.
Oddział Rozwoju Edukacji i Relacji
Zewnętrznych
Realizuje:
• koordynowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem sportu szkolnego,
• koordynowanie realizacji Strategii Miasta i jej ewaluowanie w zakresie oświaty
i wychowania,
• prowadzenie spraw związanych z Rocznym Programem Współpracy Miasta
Poznania z Organizacjami Pozarządowymi,
• prowadzenie spraw związanych z kontaktami zewnętrznymi Wydziału Oświaty,
• pomoc przygotowywaniu konkursów, imprez dla dzieci i młodzieży,
• przygotowywanie projektów pism okolicznościowych.
Wydział Oświaty
- Biuletyn Informacji Publicznej
•
•
kompetencje i zadania
wydziału
aktualny regulamin
wydziału
www.bip.poznan.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
- sprawy prowadzone przez Wydział Oświaty
www.bip.poznan.pl
Poznański Serwis Oświatowy
www.poznan.pl/oswiata
•Aktualności
•Zakładki
dedykowane
(Wydział,
Uczeń/Rodzic,
Nauczyciel, Dyrektor)
•Informacje o
Poznańskich szkołach
•Praktyczne
informacje
•Tablica ogłoszeń
•Giełda pracy dla
nauczycieli
•Internetowa Giełda
Podręczników
Używanych
Poznański Serwis Oświatowy - Wykaz oddziałów,
kompetencji oraz pracowników
KDO
Zgodnie z wnioskiem organizacji pozarządowych utworzono Komisję
Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Oświaty.
Pierwsze spotkanie inaugurujące działalność KDO odbyło się 13 maja
2015 r.
Przewodniczącą Komisji na rok 2015 wybrana została Pani Edyta
Czernecka (Fundacja Lokalnego Wsparcia Kultury AITWAR,
Prezydium:
Aleksanda Dymitrzak - Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i
Sztuki ARS
Dagmara Bydałek - Fundacja Małymi Oczami
Krzysztof Gmerek - Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania
Członkowie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Automobilklub Wielkopolski
Archidiecezja Poznańska
Fundacja "Edukacja dla przyszłości"
Fundacja "Familijny Poznań"
Fundacja Lokalnego Wsparcia Kultury AITWAR
Fundacja Małymi Oczami
Fundacja Pomocna Mama
Fundacja Słoneczne Ranczo
Fundacja Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS
Fundacja Villa Montessori
Lokalna Grupa Działania Progres
Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznan
Polski Związek Chórów i Orkiestr
Członkowie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poznański Oddział OMEP
Stowarzyszenie "Akademia Myśli"
Stowarzyszenie "Aktywna Szkoła-AS"
Stowarzyszenie "Gloria in Musica"
Stowarzyszenie "Lepszy Świat"
Stowarzyszenie Na Tak
Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Wyborcza POZNANIACY
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji
Pozarządowych
Wydział Oświaty - Eliza Malarecka
Wydział Oświaty - Kamila Pogorzeliska
ZHP Chorągiew Wielkopolska
Zadania
Download