Procedura wewnętrzna postępowania w sprawie prowadzenia bazy

advertisement
Załącznik do Zarządzenia
Nr OR.I-0152-720/10
Prezydenta Miasta Opola
z dnia 29 listopada 2010 r.
Procedura wewnętrzna
postępowania w sprawie prowadzenia bazy danych oświatowych
w Systemie Informacji Oświatowej
1. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2004 r. Nr 49,
poz. 463, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 r. Nr 42, poz. 273), Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych
oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz
wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz.U. Nr 277, poz. 2746, z 2005 r. Nr 53, poz.
473, z 2007 r. Nr 161, poz. 1141).
2. Cel
Wdrożenie procesu sprawdzania kompletności i poprawności danych przekazanych przez
szkoły i placówki oświatowe z ich baz danych oświatowych wchodzących w skład bazy
danych oświatowych prowadzonej przez miasto Opole, tak aby proces gromadzenia
i przekazywania danych Opolskiemu Kuratorowi Oświaty przebiegał zgodnie z przepisami
i w wyznaczonych terminach.
3. Wykaz odpowiedzialności
1) Naczelnik Wydziału Oświaty odpowiada za:
a. nadzór nad wykonywaniem czynności zgodnie z procedurą,
b. przekazanie Opolskiemu Kuratorowi Oświaty danych z prowadzonej przez
miasto Opole bazy danych oświatowych.
2) Naczelnik Wydziału Budżetu odpowiada za nadzór nad wykonywaniem czynności
zgodnie z procedurą.
3) Kierownik Referatu Organizacji i Rozwoju Oświaty odpowiada za bieżącą
weryfikację punktów procedury.
4) Kierownik Referatu Jakości Kadr i Projektów Edukacyjnych odpowiada za bieżącą
weryfikację punktów procedury.
5) Kierownik Referatu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Obiektów Oświatowych
odpowiada za bieżącą weryfikację punktów procedury.
6) Kierownik Referatu Sprawozdawczości Oświaty odpowiada za bieżącą weryfikację
punktów procedury.
7) Stanowisko ds. analizy i gromadzenia danych oświatowych odpowiada za terminowe,
rzetelne i zgodne z prawem wykonywanie czynności określonych w pkt. 4-18 Opisu
postępowania.
8) Stanowisko ds. administracji i obsługi sekretariatu odpowiada za terminowe
wykonywanie czynności określonej w pkt. 3 Opisu postępowania.
9) Stanowiska ds.: przedszkoli, ds. szkół podstawowych i gimnazjów, ds. szkół
ponadgimnazjalnych odpowiadają za terminowe i rzetelne wykonywanie czynności
określonej w pkt. 13a Opisu postępowania.
10) Stanowiska ds. kadrowych i awansu zawodowego oraz ds. organizacyjno – kadrowych
odpowiadają za terminowe i rzetelne wykonywanie czynności określonej
w pkt. 13b Opisu postępowania.
11) Stanowisko ds. eksploatacji obiektów oświatowych odpowiada za terminowe
i rzetelne wykonywanie czynności określonej w pkt. 13c Opisu postępowania.
12) Stanowiska ds. kontroli finansowej odpowiadają za terminowe i rzetelne
wykonywanie czynności określonej w pkt. 13d, 15, 16 i 18 Opisu postępowania.
13) Stanowisko ds. rozliczenia szkół niepublicznych oraz przekazywania środków
jednostkom oświatowym odpowiada za terminowe i rzetelne wykonywanie czynności
określonej w pkt. 13e, 16 Opisu postępowania.
4. Formularze
1) Formularz pisma o przekazaniu danych z bazy danych oświatowych prowadzonej
przez szkołę lub placówkę oświatową – F1
2) Formularz pisma o przekazaniu Opolskiemu Kuratorowi Oświaty danych z bazy
danych oświatowych prowadzonej przez miasto Opole – F2
5. Zapisy
1) Podpisy na piśmie do szkół i placówek oświatowych o przekazanie danych:
pracownika przygotowującego pismo – Z1, kierownika Referatu OiRO – Z2,
Naczelnika Wydziału Oświaty – Z3
2) Zapis w dzienniku podawczym – Z4, informacja o wpływie pisma – Z5
3) Numer sprawy na piśmie szkoły lub placówki oświatowej o przekazaniu danych
z bazy danych oświatowych oraz zapis w spisie spraw – Z6, Z7
4) Informacja o wyniku przeglądu wstępnego – Z8
5) Podpisy na zestawieniu zbiorczym – pracownika przygotowującego zestawienie – Z9,
kierownika Referatu OiRO – Z10, Naczelnika Wydziału Oświaty – Z11
6) Podpisy na piśmie o przekazaniu danych z bazy danych oświatowych prowadzonej
przez miasto Opole Opolskiemu Kuratorowi Oświaty – pracownika przygotowującego
pismo – Z12, kierownika Referatu OiRO – Z13, Naczelnika Wydziału Oświaty – Z14
7) Potwierdzenie przekazania danych Opolskiemu Kuratorowi Oświaty na kopii
zestawienia zbiorczego – Z15
8) Podpisy na raporcie subwencyjnym - pracownika przygotowującego raport – Z16,
kierownika Referatu OiRO – Z17, Naczelnika Wydziału Oświaty – Z18
9) Podpisy na poprawionym zestawieniu zbiorczym – pracownika przygotowującego
zestawienie – Z19, kierownika Referatu OiRO – Z20, Naczelnika Wydziału Oświaty –
Z21
10) Podpisy na piśmie o przekazaniu poprawionych danych z bazy danych oświatowych
prowadzonej przez miasto Opole Opolskiemu Kuratorowi Oświaty – pracownika
przygotowującego pismo – Z22, kierownika Referatu OiRO – Z23, Naczelnika
Wydziału Oświaty – Z24
11) Potwierdzenie przekazania danych Opolskiemu Kuratorowi Oświaty na kopii pisma
o przekazaniu danych – Z25
12) Podpisy na dokumencie z przeglądu końcowego – pracownika ds. gromadzenia
i analizy danych oświatowych – Z26, kierownika Referatu OiRO – Z27, Naczelnika
Wydziału Oświaty – Z28, pracowników ds. kontroli finansowej – Z29, Z30,
pracownika ds. rozliczenia szkół niepublicznych oraz przekazywania środków
jednostkom oświatowym – Z31, kierownika Referatu SO – Z32, pracownika ds.
organizacyjno – kadrowych – Z33, kierownika Referatu JK i PE – Z34
13) Zapis w dzienniku podawczym o wysyłce – Z35.
Załącznik do Zarządzenia
Nr OR.I-0152-720/10
Prezydenta Miasta Opola
z dnia 29 listopada 2010 r.
Strona 2 z 5
6. Wytyczne
1) Szkoły i placówki oświatowe przekazują jednostce samorządu terytorialnego dane
z prowadzonych przez siebie baz danych oświatowych według stanu na 31 marca,
10 września i 30 września każdego roku.
2) Dane przekazywane według stanu na 30 września stanowią podstawę naliczenia przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej części oświatowej subwencji ogólnej na następny
rok kalendarzowy.
3) Jednostka samorządu terytorialnego przekazuje dane z prowadzonej przez siebie bazy
danych oświatowych kuratorowi oświaty w ustalonych terminach.
4) Jednostka samorządu terytorialnego prowadząca bazę danych oświatowych,
składającą się z danych pochodzących z baz danych oświatowych szkół i placówek
oświatowych jest zobowiązana do sprawdzenia kompletności przekazanych danych.
5) Jednostka ta jest zobowiązana również do sprawdzenia poprawności przekazanych jej
danych z baz danych oświatowych szkół i placówek oświatowych z danymi
uzyskanymi w ramach nadzoru sprawowanego na podstawie odrębnych przepisów.
Podstawą do porównania danych są pisma i inne dokumenty podpisane przez
dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, przekazywane do Urzędu Miasta Opola.
6) W przypadku niepoprawności danych przekazanych z innych baz danych
oświatowych lub powzięcia wątpliwości co do ich zgodności ze stanem faktycznym
niezwłoczne powiadomienie jednostki o stwierdzonych nieprawidłowościach
i wezwanie do ich usunięcia i ponownego przekazania pełnych zbiorów danych stanowisko ds. gromadzenia i analizy danych oświatowych.
7) W całym okresie sprawdzania poprawności danych przekazanych z innych baz danych
oświatowych dokonywanie na bieżąco korekt danych przekazanych Opolskiemu
Kuratorowi Oświaty - stanowisko ds. gromadzenia i analizy danych oświatowych.
7. Opis postępowania
1) Pisemne poinformowanie (także informacja na stronie internetowej Opolskiego
Serwisu Oświatowego) szkół i placówek oświatowych o terminie przekazywania
danych SIO, przekazanie im formularza F1 – Z1, Z2, Z3.
2) Przekazanie przez jednostkę danych z prowadzonej przez nią bazy danych
oświatowych w formie papierowego wydruku zestawienia zbiorczego oraz na nośniku
elektronicznym (Płyta CD lub dyskietka), wraz z wypełnionym formularzem F1.
3) Zarejestrowanie dokumentu w dzienniku podawczym oraz przekazanie na stanowisko
ds. gromadzenia i analizy danych oświatowych – stanowisko ds. administracji
i obsługi sekretariatu – Z4, Z5.
4) Przyjęcie dokumentu na stanowisku ds. gromadzenia i analizy danych oświatowych
oraz nadanie mu numeru zgodnie z rzeczowym wykazem akt – Z6, Z7.
5) Dokonanie przeglądu wstępnego– stanowisko ds. gromadzenia i analizy danych
oświatowych – Z8:
a. sprawdzenie czy zestawienie zbiorcze jest na właściwym druku i zawiera
podpis dyrektora jednostki, nośnik elektroniczny zawiera dane z bazy danych
oświatowych tej jednostki, które zostały odpowiednio zakodowane,
b. przeprowadzenie wstępnej analizy poprawności danych – prawidłowe
wypełnienie tabel, brak sygnalizowanych przez program błędów lub ostrzeżeń.
Załącznik do Zarządzenia
Nr OR.I-0152-720/10
Prezydenta Miasta Opola
z dnia 29 listopada 2010 r.
Strona 3 z 5
6) W przypadku stwierdzenia niepoprawności danych przekazanych przez jednostkę
wezwanie do ich poprawienia i ponownego dostarczenia - jak w pkt. 2) - stanowisko
ds. gromadzenia i analizy danych oświatowych.
7) Scalenie danych przekazanych przez wszystkie jednostki i sprawdzenie ich
kompletności - stanowisko ds. gromadzenia i analizy danych oświatowych.
8) W przypadku niekompletności danych wezwanie jednostki, która nie przekazała
danych, do ich pilnego dostarczenia - stanowisko ds. gromadzenia i analizy danych
oświatowych.
9) Wydrukowanie zestawienia zbiorczego, a następnie przekazanie go, wraz z danymi na
nośniku elektronicznym i wypełnionym formularzem F2, Opolskiemu Kuratorowi
Oświaty - stanowisko ds. gromadzenia i analizy danych oświatowych – Z9, Z10, Z11,
Z12, Z13, Z14, Z15.
10) Po scaleniu danych ze wszystkich jednostek zaimportowanie danych do programu
SIGMA OPTIVUM - stanowisko ds. gromadzenia i analizy danych oświatowych.
11) W przypadku gromadzenia danych SIO wg stanu na 30 września wydrukowanie
raportu subwencyjnego i przekazanie do Referatu Sprawozdawczości Oświaty stanowisko ds. gromadzenia i analizy danych oświatowych – Z16, Z17, Z18.
12) Sprawdzenie poprawności danych przekazanych z baz danych prowadzonych przez
jednostki według stanu na 30 września z danymi uzyskanymi w ramach
sprawowanego nadzoru dokonuje się w terminie do 30 listopada, a poprawione
i dostarczone przez jednostki dane następnie scala się, ponownie generuje zestawienie
zbiorcze i w ramach korekt przekazuje się Opolskiem Kuratorowi Oświaty stanowisko ds. gromadzenia i analizy danych oświatowych – Z19, Z20, Z21, Z22,
Z23, Z24, Z25.
13) Sprawdzenie poprawności danych, o którym mowa w pkt. 12) odbywa się
w konsultacji z innymi stanowiskami, w tym:
a. Dane o organizacji publicznych przedszkoli i szkół i placówek oświatowych –
stanowiska ds. przedszkoli, ds. szkół podstawowych i gimnazjów, ds. szkół
ponadgimnazjalnych,
b. Dane o nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach w publicznych
jednostkach prowadzonych przez miasto Opole – stanowiska ds. kadrowych
i awansu zawodowego i ds. organizacyjno – kadrowych.
c. Dane o powierzchni, pomieszczeniach i wyposażeniu jednostek prowadzonych
przez miasto Opole – stanowisko ds. eksploatacji obiektów oświatowych.
d. Dane o kosztach prowadzenia jednostek, dla których organem prowadzącym
jest miasto Opole, oraz o wynagrodzeniach nauczycieli – stanowiska ds.
kontroli finansowej.
e. Dane o liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków z jednostek
nieprowadzonych przez miasto Opole – stanowisko ds. rozliczenia szkół
niepublicznych oraz przekazywania środków jednostkom oświatowym.
14) W całym okresie sprawdzania poprawności danych przekazanych z baz danych szkół
i placówek oświatowych informowanie na bieżąco Referatu Sprawozdawczości
Oświaty o dokonanych korektach - stanowisko ds. gromadzenia i analizy danych
oświatowych.
15) Śledzenie na bieżąco strony internetowej Opolskiego Kuratorium Oświaty, na której
są zamieszczane pliki elektroniczne opracowane przez MEN dot. naliczania części
oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Opola oraz informacje o korektach –
stanowisko ds. gromadzenia i analizy danych oświatowych oraz stanowiska ds.
kontroli finansowej.
Załącznik do Zarządzenia
Nr OR.I-0152-720/10
Prezydenta Miasta Opola
z dnia 29 listopada 2010 r.
Strona 4 z 5
16) Po otrzymaniu opracowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie
SIO z 30 września raportów subwencyjnych (załącznik nr 1 i nr 2) – ostateczna
weryfikacja danych – dokonanie przeglądu końcowego – stanowisko ds.
gromadzenia i analizy danych oświatowych oraz stanowiska ds. kontroli finansowej
i ds. rozliczenia szkół niepublicznych oraz przekazywania środków jednostkom
oświatowym, a także, w przypadku załącznika nr 2, stanowisko ds. organizacyjno –
kadrowych – Z26, Z27, Z28, Z29, Z30, Z31, Z32, Z33, Z34.
17) Po dokonaniu ostatecznej weryfikacji i naniesieniu ewentualnych korekt odesłanie do
MEN wykazów oraz zestawień, z podaniem danych (imię i nazwisko, stanowisko
służbowe nr tel.) pracownika, który dokonał weryfikacji - stanowisko ds. gromadzenia
i analizy danych oświatowych – Z35.
18) Bieżące monitorowanie SIO według stanu na 30 września po odesłaniu do MEN
raportów subwencyjnych - stanowisko ds. gromadzenia i analizy danych oświatowych
oraz stanowiska ds. kontroli finansowej.
8. Właściciel procesu
Wydział Oświaty
Załącznik do Zarządzenia
Nr OR.I-0152-720/10
Prezydenta Miasta Opola
z dnia 29 listopada 2010 r.
Strona 5 z 5
Download