Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

advertisement
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych
osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być
przetwarzane w zbiorach danych (art. 2 ust. 1 ustawy). Przetwarzanie danych osobowych
może być uznane za zgodne z prawem jedynie wówczas, gdy administrator danych wykaże
się spełnieniem co najmniej jednego warunku wymienionego w art. 23 ust. 1 w/w ustawy. Na
mocy tego przepisu przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. wtedy, gdy osoba, której
dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. Jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a także wtedy, gdy jest to niezbędne
dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której
dane dotyczą.
Przetwarzanie danych osobowych przez placówki oświatowe odbywa się przede
wszystkim na podstawie przepisów szczególnych w stosunku do ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych, gdyż wymieniona ustawa określa jedynie ogólne
zasady ochrony danych osobowych. Aktami prawnymi określającymi kompetencje dyrektora
szkoły oraz wskazującymi, w jakim zakresie szkoła może przetwarzać dane osobowe uczniów
są:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity. Dz.U. z 2004 r.
Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity. Dz. U. z 2006 r. Nr 97
poz. 674 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2005 r.,
Nr 49, poz. 463, z późn. zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz
rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.),
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz
1
przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26 poz. 232
z późn. zm. ),
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu
danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów
przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków
zestawień zbiorczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 277, poz. 2746 z późn. zm.)
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).
Jednak jest wiele sytuacji, w których dochodzi do przetwarzania danych osobowych,
a przepisy oświatowe nie precyzują, w jaki sposób należy to zrobić. Tak więc dyrektorzy
szkół i nauczyciele muszą kierować się poszanowaniem zasad ochrony danych osobowych
i prywatności z zachowaniem zdrowego rozsądku oraz wcześniej uzgodnić z rodzicami lub
opiekunami prawnymi dzieci sposoby postępowania w konkretnych sytuacjach. Dotyczy to
np. wywieszania na drzwiach budynku list dzieci przyjętych do szkoły z ich danymi i danymi
ich rodziców, umieszczania na stronach internetowych szkoły, tablicach ogłoszeń lub
głośnego odczytywania na zebraniu z rodzicami informacji o dziecku dotyczących wyników
klasyfikacji, frekwencji, zachowania, chorób czy upubliczniania rankingu uczniów.
Wymienione wyżej przypadki wymagają uzgodnień międy dyrektorem szkoły, nauczycielami
i rodzicami, natomiast zbyt formalne traktowanie tego zagadnienia jest raczej niewskazane.
Niemniej jednak należy poinformować uczniów i ich rodziców o przyjętych w szkole
zasadach czy procedurach upubliczniania danych osobowych uczniów i uzyskać ich zgodę na
taką formę przetwarzania danych osobowych ich dzieci.
Art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych zabrania przetwarzania danych
ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne
lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych
o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych
dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń
wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Jednak i w tym przypadku
ustawodawca zezwolił na przetwarzanie tych danych pod warunkiem spełnienia przez
2
administratora jednego z kilku wymienionych w ust. 2 w/w artykułu warunków. Jednym
z tych warunków jest wyrażenie zgody na piśmie przez osobę, której te dane dotyczą.
Oznacza to, że ujawnianie przez pielęgniarkę szkolną lub nauczyciela informacji o stanie
zdrowia dziecka uczęszczającego do szkoły innym pracownikom szkoły jest bezprawne,
chyba że rodzic, lub prawny opiekun dziecka, wyrazi taką zgodę na piśmie.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 19 lutego 2004 o systemie
informacji oświatowej (Dz. U. z 2005 r., Nr 49, poz. 463, z późn. zm.) szkoły i placówki
oświatowe zobowiązane są do chronienia wszelkich informacji, które mogą umożliwić
identyfikację konkretnej osoby fizycznej. Dlatego dyrektor szkoły, jako administrator danych
osobowych, ma obowiązek należycie zabezpieczyć dane osobowe uczniów, nauczycieli
i innych pracowników szkoły, które gromadzi i przechowuje. W związku z powyższym
dyrektor szkoły zobowiązany jest do:
 opracowania
procedury
bezpiecznego
zarządzania
informacją
i
systemem
informatycznym służącym przetwarzaniu danych osobowych,
 pisemnego, imiennego upoważnienia każdego z pracowników do przetwarzania
danych osobowych w związku z pełnionymi przez niego obowiązkami,
 zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych pomieszczeń, w których
przetwarzane są dane osobowe,
 rejestracji zbiorów osobowych u Generalnego Inspektora Danych Osobowych, jeśli
taka rejestracja jest wymagana przepisami prawa.
Obowiązek chronienia danych osobowych dotyczy informacji przetwarzanych
w systemach elektronicznych, jak i danych zgromadzonych w księgach, kartotekach,
wykazach i innych zbiorach. W przypadku szkół i placówek będą to między innymi dzienniki
lekcyjne i pozalekcyjne, arkusze ocen, arkusze organizacji roku szkolnego, księgi zastępstw,
ewidencje wydawanych świadectw, legitymacji i zaświadczeń.
W oparciu o przytoczone wyżej przepisy prawne dziennik lekcyjny jest zbiorem
danych osobowych, tak więc każda osoba przetwarzajaca dane osobowe (nauczyciel) powinna
posiadać stosowne upoważnienie, a dostęp do pomieszczenia, w którym dziennik jest
przechowywany (np. pokój nauczycielski) odpowiednio zabiezpieczony przed dostępem do
niego osób nieuprawnionych.
3
Szkoły i placówki oświatowe mogą prowadzić dzienniki elektroniczne na podstawie
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.
z 2002 r., Nr 23 poz. 225 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych administrator czyli dyrektor
szkoły
może
powierzyć
przetwarzanie
danych
osobowych
innemu
podmiotowi
(np. przedsiębiorcy systemu informatycznego) w drodze umowy zawartej na piśmie. Umowa
powinna określać cel w jakim podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych może je
przetwarzać oraz zakres danych powierzonych do przetwarzania. Podmiot ten może bowiem
przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i
w celu
przewidzianym
w umowie.
Odpowiedzialność za przestrzeganie tych przepisów ponosi zarówno dyrektor, jak i podmiot
z którym dyrektor podpisał stosowną umowę. Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie
danych osobowych jest zobowiązany podjąć środki zabezpieczające zbiór danych, o których
mowa w art. 36-39 ustawy, oraz spełnić wymagania określone w przepisach, o których mowa
w art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych.
Danuta Leśniewska
Dolnośląski Wicekurator Oświaty
Wrocław, 1.03.2011
4
Download