Wojewódzki Urząd Pracy Kielce, dnia

advertisement
Wojewódzki Urząd Pracy
w Kielcach
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce
Kielce, dnia……….2015
CIZ-II.
.2015.
……………………………….
Znak sprawy
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy
w Kielcach, z siedzibą w Kielcach (25-561) ul. Witosa 86;
2) Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane będą w zbiorze danych osobowych o nazwie:
„Rejestr agencji zatrudnienia”
w celu: użycia danych w postępowaniu w Pani/Pana* sprawie;
3) posiada Pani/Pan* prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych jest dobrowolne/jest obowiązkowe*) - wynika z przepisów określonych
prawem (wskazać ten przepis/przepisy):
art. 35 ust.2c. Cyt.„W zakresie niezbędnym do realizacji usług rynku pracy publiczne służby
zatrudnienia mogą przetwarzać dane osobowe osób korzystających z tych usług.”
Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.)
………………………………………………………
(podpis pracownika WUP, który udziela informacji)
……………………………………………………………….
(podpis osoby, której udzielana jest powyższa informacja)
*) niepotrzebne skreślić
Download