Wyniki kontroli i nieprawidłowości - POKL

advertisement
Wojewódzki Urząd Pracy
w Kielcach
Wyniki kontroli projektów współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego
przeprowadzonych
przez Urzędy Kontroli Skarbowej
w perspektywie finansowej 2007 - 2013
Kielce, 26 stycznia 2010 r.
Wojewódzki Urząd Pracy
w Kielcach
Od początku realizacji POKL, Wojewódzki Urząd Pracy
przeprowadził 101 kontroli, z czego 13 postępowań
zrealizowanych zostało w trybie doraźnym.
Liczba kontroli w podziale na Poddziałania:
• 6.1.1 - 22 kontroli, w tym 12 wizyt monitoringowych,
• 6.1.2 - 9 kontroli, w tym 1 wizyta monitoringowa,
• 6.1.3 - 9 kontroli, w tym 9 wizyt monitoringowych,
• 6.2 - 10 kontroli, w tym 9 wizyt monitoringowych,
• 8.1.1 - 26 kontroli, w tym 26 wizyt monitoringowych,
• 8.1.2 - 11 kontroli, w tym 8 wizyt monitoringowych,
• 8.1.3 - 1 kontrola.
Wojewódzki Urząd Pracy
w Kielcach
Kontrola przedstawicieli
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
Obszary, na które należy zwrócić szczególną uwagę:
• zamówienia publiczne (kryteria oceny ofert, sposób
udokumentowania oceny ofert, ogłoszenia itp.),
• zasady rekrutacji uczestników,
• powiązania osobowe pomiędzy uczestnikami projektu
a przedsiębiorcami, u których realizowana jest forma wsparcia,
• polityka rachunkowości i księgowanie operacji finansowych
(ślad rewizyjny).
Wojewódzki Urząd Pracy
w Kielcach
Instytucja Zarządzająca PO KL otrzymała od
Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej
notę sygnalizacyjną z kontroli wykonanej
przez urzędy kontroli skarbowej
u beneficjentów PO KL w okresie od 2007 r. do 2008 r.
W wyniku w/w kontroli wykryto szereg uchybień
w następujących obszarach:
•
•
•
•
•
•
•
zachowanie ścieżki audytu,
kwalifikowalność poniesionych wydatków,
prawidłowość stosowania procedur zamówień publicznych,
promocja projektu,
sprawozdawczość,
kontroli postępu rzeczowego projekt,
audyt zewnętrzny.
Wojewódzki Urząd Pracy
w Kielcach
Zachowanie ścieżki audytu

nie prowadzenie lub też niewłaściwe prowadzenie
wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu,
w szczególności:
nieuwzględnienie w obowiązującym zakładowym planie kont
wyodrębnionej ewidencji, mimo iż jednostka faktycznie prowadziła
taką ewidencję,
- brak dekretacji na dokumentach księgowych, mimo ich ujęcia
w ewidencji księgowej projektu,
- brak opisu dowodów poniesienia wydatków wskazującego na
związek z realizowanym projektem,
- brak posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego do obsługi
projektu, umożliwiającego identyfikacją płatności.
-

niedochowanie obowiązku przechowywania dokumentacji
księgowej będącej podstawą opracowania wniosku o płatność.
Wojewódzki Urząd Pracy
w Kielcach
Kwalifikowalność poniesionych wydatków
kwalifikowanie do udziału w projekcie uczestników
projektu, którzy nie zostali przewidziani do
wsparcia zgodnie z zapisami projektu/programu,
 uwzględnianie w fakturach wystawianych przez
wykonawców wydatków przez nich nieponiesionych,
 nieprawidłowe wykorzystanie środków przyznanych
na podjęcie działalności gospodarczej,
 poniesienie wydatku w kwocie większej od ustalonej
w umowie,
 ujęcie kar umownych w wydatkach kwalifikowalnych,

Wojewódzki Urząd Pracy
w Kielcach
Prawidłowość stosowania procedur zamówień
publicznych




zamieszczanie w SIWZ zapisów dotyczących możliwości
prowadzenia negocjacji pomiędzy zamawiającym
a wykonawcą dotyczących złożonej oferty,
niezamieszczanie w SIWZ określenia kodu ze Wspólnego
Słownika Zamówień (naruszenie art.36 ust.1 w związku
z art. 30 ust. 7),
niepoinformowanie w formie pisemnej wykonawcy, który
wygrał protest o wynikach postępowania w przetargu
nieograniczonym o wartości zamówienia przekraczającej
kwotę 60 000 euro (naruszenie art. 9 ust. 1 w związku z art.
92),
niezamieszczanie w ogłoszeniu o zamówieniu kryteriów
oceny ofert (niezgodne z treścią art. 41 pkt 9),
Wojewódzki Urząd Pracy
w Kielcach
Prawidłowość stosowania procedur zamówień
publicznych – cd.



wyznaczenie terminu składania ofert krótszego niż 7 dni od
dnia zamieszczenia ogłoszenia o przetargu w BZP (art.43
ust.1),
niezłożenie przez członków komisji przetargowych
pisemnych oświadczeń z art.17 ust.1 i 2,
nieżądanie od wykonawców uczestniczących w postępowaniu
aktualnej informacji z KRK albo równoważnego
zaświadczenia właściwego organu sądowego lub
administracyjnego z kraju pochodzenia wykonawcy
w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
- wystawionych nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem
terminu składania ofert,
Wojewódzki Urząd Pracy
w Kielcach
Prawidłowość stosowania procedur zamówień
publicznych – cd.



niepoinformowanie Prezesa UZP o wyborze oferty za pomocą
formularza umieszczonego na stronie internetowej urzędu
oraz nieprzekazanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Prezesowi Urzędu, do czego są zobowiązani przy zamówieniu
o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 60 tys.
EUR;
nieprzekazanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Urzędowi
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz Prezesowi
UZP do czego zamawiający są zobowiązani przy zamówieniu
o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty
137 000 euro;
wskazywanie złych podstaw prawnych i faktycznych
w uzasadnieniu odrzucenia oferty;
Wojewódzki Urząd Pracy
w Kielcach
Prawidłowość stosowania procedur zamówień
publicznych – cd.

zawarcie umowy w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego przed upływem 7 dni

niezachowanie zasad uczciwej konkurencji

niezgodna kwota szacunkowej wartości zamówienia

uchybienia w dokumentacji przetargowej:
•
•
rozbieżne daty złożenia ofert w SIWZ i zaproszeniu,
nieprawidłowo wypełnione protokoły dokumentujące
postępowanie,
Wojewódzki Urząd Pracy
w Kielcach
Promocja projektu



brak logo POKL i Unii na teczkach osobowych
uczestników realizowanego projektu,
brak logo EFS wydawanych po ukończeniu kursu
dyplomów/certyfikatów/zaświadczeń,
brak informacji o współfinansowaniu kursów ze środków
EFS. W SIWZ dotyczących organizacji szkoleń finansowanych
z EFS nie zamieszczano informacji na temat obowiązku
oznakowania sal wykładowych logo EFS przez instytucję
prowadzącą szkolenie,
Wojewódzki Urząd Pracy
w Kielcach
Promocja projektu – cd.
 nieoznaczanie wszystkich dokumentów związanych
z projektem logo EFS, w tym także zaświadczeń wydawanych
uczestnikom projektu,

brak logo EFS na części wyposażenia zakupionego
w ramach projektu,

brak logo EFS na dokumentach dotyczących przetargu
nieograniczonego, oraz zamówienia z wolnej ręki,

brak należytego wypełnienia obowiązków w zakresie promocji
i informacji nałożonych postanowieniami umowy,
Wojewódzki Urząd Pracy
w Kielcach
Promocja projektu – cd.
 nieoznaczanie przez beneficjenta materiałów
promocyjnych stosownymi oznaczeniami w zakresie
informacji i promocji realizowanego projektu,

niezamieszczanie w ogłoszeniach wypełnionych
według wzoru określonego w Rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wzorów
ogłoszeń przekazywanych Prezesowi UZP oraz Urzędowi
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich informacji,
iż zamówienia dotyczą projektów finansowanych
ze środków UE.
Wojewódzki Urząd Pracy
w Kielcach
Kontrola postępu rzeczowego projektu



rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi
w sprawozdaniach (część rzeczowa wniosku o płatność)
dotyczącymi postępu finansowego projektu,
a danymi zawartymi we wnioskach o płatność,
nieprawidłowe wypełnienie formularza elektronicznego PEFS,
błędnie wykazana ilość osób które rozpoczęły, kontynuowały
lub przerwały udział w projekcie.
Wojewódzki Urząd Pracy
w Kielcach
Realizacja projektów w roku 2010 – istotne zmiany


możliwość odmowy kwalifikowania całości lub części kosztów
zadania „zarządzanie projektem” (m.in. celowość, zasadność,
racjonalność kosztów),
możliwość zawarcia umowy w ramach zasady
konkurencyjności bez konieczności ponownego stosowania
(strona internetowa oraz siedziba firmy).
Wojewódzki Urząd Pracy
w Kielcach
Dziękuję za uwagę
Download