Informacja na temat procesu likwidacji miejsc gromadzenia

advertisement
Warszawa, wrzesień 2009 r.
Informacja na temat procesu likwidacji miejsc gromadzenia przeterminowanych środków ochrony roślin w Polsce
(aktualizacja według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r.)
Tabela 1.1. Mogilniki zlikwidowane
Lp Lp.
Nazwa
w
miejscowości
woje
wódz
twie
wła
ści
ciel
1
13
2
1
mogilnika
3
Nieznanowic
e gm.
Włoszczowa
Rok
likwida
cji
mogilni
ka
Monito
ring
terenu po
likwidacji
mogilnika
1)
4
5
Masa usuniętych
przeterminowanych środków
ochrony
roślin wraz
z opakowaniami
2)
[Mg]
Masa
usunięte
go gruzu z
rozbiórki
mogilnika
2)
[Mg]
6
7
2000 2001
opracow
ano
projekty
monitori
ngu
lokalneg
o
93,21
120,00
Masa
usunię
tej
skażo
nej
gleby,
ziemi
2)
[Mg]
Łączna
masa
usunię
tych
odpa
dów
2)
[Mg]
Pow.
zrekultyw
owanego
terenu [ha]
Instalacja
unieszkodli
wiania
środków
ochrony
roślin z
opakowania
3)
mi
Instalacja
do
unieszkodli
wia
nia gruzu
z rozbiórki
3)
mogilnika
Instalacja
unieszkodli
wiania
skażonej
gleby,
4)
ziemi
8
9
10
11
12
13
województwo świętokrzyskie
Unieszkodl
iwienie
termiczne –
spalarnia
AVR
Chemie,
Rotterdam
- Botlek,
Holandia
225,22
4 Mg
0,1450
Unieszkodl
iwienie na
tymczasow
ym
składowisk
u
(przepłuki
wanie);
technologia
firmy
Exbud
Organ
prowadzący
likwidację
4)
mogilników
14
- metoda
Wojewoda
„in situ” – Świeto
przepłukiw krzyski
anie
skażonego
gruntu –
kontenero
we stacje
oczyszczan
ia;
- metoda
Koszt
likwidacji
5)
[zł]
Źródła
pozyskania
środków
na
6)
likwidację
15
16
2.985.05 budżet
5,00
gmin i
powiatów,
NFOŚiGW
w
Warszawie,
WFOŚiG
Ww
Kielcach;
1
2
Młodzawy
Duże g.
Pińczów
2000 2001
12,01
Hydrogeot
echnika”
Sp. z o.o.
w
Kielcach;
po
oczyszczen
iu zdeponowa
nie na
składowisk
u odpadów;
„ex situ” – Wojewoda
wydobycie Świeto
skażonego krzyski
gruntu,
zdeponowa
nie na
tymczasow
ym
składowisk
u,
unieszkodli
wienie;
technologie
firmy
Exbud
Hydrogeot
echnika”
Sp. z o.o.
w Kielcach
2
3
Biechów gm. 2000 Pacanów
2001
opracow
ano
projekt
monitori
ngu
lokalneg
o, brak
innych
danych;
brak
gruzu;
26,000 26,800 0,0006
(dół
ziemny o
pow. ok.
6 m2 i
glebokoś
ci ok. 2
m);
0,80
4
Zakrzów gm. 2002 Pińczów
2003
opracow
ano
4,600
240 Mg 508
(184 m3) m3
Plan:
0,3000
970,00
Unieszkodl
iwienie
termiczne;
Eko Krak
2000 Sp. z
o.o.
Kraków
-
- metoda
„ex situ” –
wydobycie
skażonego
gruntu,
zdeponowa
nie na
tymczasow
ym
składowisk
u,
unieszkodli
wienie –
procesy
„draftu”
(płukania);
metoda
niskotempe
raturowa
chemiczne
go
rozkładu
pestycydó
w;
technologie
firmy
Exbud
Hydrogeot
echnika”
Sp. z o.o.
w
Kielcach,
wskazówki
metodyczn
e PIOŚ
Warszawa
1995 rok.
Unieszkodl Unieszkodl - metoda
iwienie
iwienie na „in situ” –
Wojewoda
Świeto
krzyski
120.000, budżet
00
gminy i
Starostwa
Powiatowe
go w
Busku
Zdroju ,
WFOŚiG
Ww
Kielcach;
Wojewoda
Świeto
14.973.6 Gminne i
16,00
Powiatowe
3
5
6
7
8
9
10
11
12
Złota gm.
Złota
Gnojno gm.
Gnojno
Harmoniny
gm. Nowy
Korczyn
Brzozówka
gm. Tuczępy
CiernoŻabieniec
gm.
Nagłowice +
1 magazyn w
Oksie (Gm.
Oksa)
Miławka gm.
Chmielnik +
1 magazyn w
Zagnańsku
Wojciechówk
a gm.
Ożarów + 2
magazyny w
Śmiłowie
(Gm.
Ożarów) i
Lipowej
(Gm.
Opatów)
Zbrza gm.
Morawica +
1 magazyn w
Kliszowie
(Gm. Kije)
2002 2003
2002 2003
2002 2003
2002 2003
2002 –
2003
projekty
monitori
ngu
lokalneg
o, brak
innych
danych;
brak danych
80,000
6,000
32,000
166,000
2002 –
2003
11,500
2002 –
2003
236,000
2002 –
2003
337,000
0 Mg
(netto
–
środki
ochr.
roślin
bez
pojem
ników)
,
1.115,
100
Mg
(brutto
środki
ochron
y
roślin
z
pojem
nikami
)
wykon
ano:
971,32
0 Mg
(netto)
,
1.132,
530
Mg
(brutto
)
Razem
termiczne;
Spalarnia
SAVA
GmbH
Ostertweut
ew
Brunsbutel
Niemcy;
tymczasow
ym
składowisk
u;
technologie
firmy
Exbud
Hydrogeot
echnika”
Sp. z o.o.
w
Kielcach,
przepłukiw krzyski
anie
skażonego
gruntu –
kontenero
we stacje
oczyszczan
ia;
- metoda
„ex situ” –
wydobycie
skażonego
gruntu,
zdeponowa
nie na
tymczasow
ym
składowisk
u,
unieszkodli
wienie;
technologie
firmy
Exbud
Hydrogeot
echnika”
Sp. z o.o.
w Kielcach
;
Fundusze
Ochrony
Środowisk
a,
NFOSiGW
w
Warszawie,
WFOŚiG
Ww
Kielcach,
Agencja
Własności
Rolnej
Skarbu
Państwa;
4
13
13
14
15
16
17
18
19
20
13
21
Będziaki gm.
Czarnocin +
1 magazyn w
Kazimierzy
Wielkiej
Kobylniki
gm. Wiślica
Bałtów gm.
Bałtów
Końskie ul.
Spacerowa
gm. Końskie
Końskie ul.
Fabryczna 1
m. Końskie
Ostrowiec
Świętokrzysk
i Cukrowania
„Częstocice”
Ostrowiec
Św. ul.
Żytnia gm.
Ostrowiec
Św.
Szewna gm.
Bodzechów
Kunów gm.
Kunów
2002 –
2003
(kolum
na
6+7+8
):
1.372,
530
Mg +
508
m3;
69,000
2002 –
2003
brak
danych
brak
danych
2004
brak
danych
brak
danych
173,000
brak danych
brak danych
brak
danych o
monitori
ngu;
59,350
0,330
33,260
1,510
2,540
brak
danych
brak
brak
brak
danych danych danych
brak
danych
brak
danych
brak
danych
brak danych
brak
danych
brak
danych
brak
danych
brak
brak
brak
danych danych danych
brak
danych
brak
danych
brak
danych
brak danych
brak
danych
brak
danych
43,310
306,31 459,62 0,1000
0
0
Unieszkodl
iwienie
termiczne Spalarnia
Odpadów
Lobbe w
Dąbrowie
Górniczej
Unieszkodl
iwienie Zakład
Utylizacji
Odpadów
Sp. z o.o.
w Koninie
- metoda
Wojewoda
„in situ” – Świeto
technologie krzyski
firmy
Exbud
Hydrogeot
echnika”
Sp. z o.o.
w Kielcach
569.986, Budżet
00
samorządó
w,
NFOŚiGW
w
Warszawie,
WFOŚiG
Ww
Kielcach;
5
22
Czajęcice
gm. Waśniów
13,010
403,31
Mg
łącznie:
-
-
1.331,124 Mg
332,31
0 Mg
+ 778
m3
2.084,
174
Mg +
778
m3
0,5456
ha
-
-
;
unieszkodli
wienie na
Składowisk
o Odpadów
niebezpiec
znych
polska
Grupa
Gospodarki
Odpadami
Ekogal –
Ekopur
Zgierz
-
18.648.6 57,00
Proszę podać informację, w jakich latach prowadzony był/jest monitoring oraz czy stwierdzono negatywne oddziaływanie na środowisko, a jeśli tak, to czy podejmowano dodatkowe działania,
aby je zlikwidować, a jeśli tak, to jakie (np. w zakresie rekultywacji powierzchni ziemi).
2)
Jeżeli brak jest szczegółowych danych dotyczących poszczególnych rodzajów odpadów (kolumny: 6,7,8), to proszę podać przynajmniej łączną masę odpadów (kolumna: 9).
3)
Proszę podać typ instalacji (np. spalarnia odpadów, składowisko odpadów niebezpiecznych), adres instalacji oraz nazwę firmy prowadzącej instalację.
4)
Proszę podać nazwę organu.
5)
W przypadku, gdy koszty likwidacji były pokrywane w ramach jednego zadania, proszę podać koszty łączne (bez rozbicia na poszczególne mogilniki).
6)
Np. środki własne, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Ekofundusz, budżet województwa, budżet państwa.
1)
6
Download