Prezentacja programu PowerPoint

advertisement
„Szkoła w Bejscach znana z tego,
że się troszczy o każdego”
Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach
Cel ogólny:
Wyrównywanie szans edukacyjnych u 20 chłopców i 12
dziewczynek
mających
trudności
w
nauce,
rozwijanie
zainteresowań u 21 chłopców i 11 dziewcząt oraz zapewnienie
wsparcia psychologicznego dla 12 chłopców i 8 dziewcząt
w trakcie trwania projektu.
Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach
Cele szczegółowe:
1. Doskonalenie umiejętności i wyrównywanie braków
z zakresu czytania, rozumowania i korzystania z informacji.
2. Doskonalenie wiedzy z zakresu technologii informacyjnej i
posługiwania się sprzętem ICT.
3. Podnoszenie poziomu wiedzy matematycznej.
4. Kształtowanie postaw proekologicznych.
5. Doskonalenie umiejętności posługiwania się j.angielskim.
6. Zapewnienie uczniom doradztwa i opieki psychologicznej.
7. Osiągnięcie lepszych wyników ze sprawdzianu po szkole
podstawowej.
Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach
1. Zajęcia dodatkowe z informatyki-kl.V-VI – 10 uczniów
2. Zajęcia dodatkowe z matematyki-kl.VI – 10 uczniów
3. Zajęcia dodatkowe z przyrody-kl.III-IV – 10 uczniów
4. Zespół wyrównawczy z j.angielskiego-kl.IV – 10
uczniów
5. Zespół wyrównawczy z j.polskiego-kl.VI – 10 uczniów
6. Zespół wyrównawczy z kształcenia zintegrowanegokl.I-II – 12 uczniów
7. Spotkanie z psychologiem-20 uczniów
Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach
1. Zajęcia dodatkowe z informatyki-kl.V-VI – 2 godz.
tygodniowo
2. Zajęcia dodatkowe z matematyki-kl.VI – 2 godz. tyg.
3. Zajęcia dodatkowe z przyrody-kl.III-IV – 2 godz. co 2
tygodnie
4. Zespół wyrównawczy z j.angielskiego-kl.IV – 2 godz. tyg.
5. Zespół wyrównawczy z j.polskiego-kl.VI – 2 godz. tyg.
6. Zespół wyrównawczy z kształcenia zintegrowanego-kl.I-II
– 2 godz. tyg.
7.Spotkanie z psychologiem- raz w miesiącu 2 godz.
Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach
ZASADY REKRUTACJI
Na zajęciach pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych
w kolejności kwalifikują się uczniowie:
charakteryzujący się predyspozycjami w danej dziedzinie
(ustny wywiad z nauczycielem przedmiotu i uczniem)

osiągający dobre wyniki w nauce (ocena końcoworoczna z
danego przedmiotu 4 i powyżej, w kl. III ocena opisowa)

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach
ZASADY REKRUTACJI
Na zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawcze
w pierwszej kolejności kwalifikują się uczniowie:
mający trudności w nauce,
 wykazujący braki programowe,
 o
szczególnych potrzebach edukacyjnych: ocena uzyskana z j.

polskiego na koniec roku szkolnego poniżej 4, a w kl. II-III ocena opisowa
na świadectwie i rozmowa z wychowawcą, kl. I – ustny wywiad z
nauczycielem prowadzącym oraz karty informacyjne.
Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach
Obowiązki uczestników:
- podpisanie wraz z rodzicem/opiekunem prawnym oświadczenie
uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych,
- wypełnienie wraz z rodzicem/opiekunek prawnym formularz
danych osobowych
- aktywne i systematyczne uczestniczenie w zajęciach,
- rozwiązywanie testów określających nabywanie umiejętności na
zajęciach,
- wypełnienie innych dokumentów związanych z realizacją
projektu,
- przestrzeganie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa,
- systematyczne uczestniczenie w zajęciach,
- przestrzeganie punktualności.
Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach
Download