Szanowni Państwo oddajemy w Wasze ręce kalkulator dla „Małych

advertisement
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach
Biuro PROW
Instrukcja do kalkulatora
umożliwiającego obliczenie wysokości wnioskowanej kwoty
pomocy dla „Małych projektów” realizowanych w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Kalkulator podzielony został na III części: „Koszty inwestycyjne”,
„Wartość prac oraz usług świadczonych nieodpłatnie” oraz „Koszty
ogólne”. W każdej z nich w białych polach powinny być wpisywane
planowane lub, w przypadku kosztów ogólnych, poniesione wydatki.
W części I - Koszty inwestycyjne w punktach do 1 do 16 należy
wpisywać zsumowane wydatki w zależności od rodzaju zaplanowanego
kosztu. W przypadku wydatków związanych z zakupem upominków lub
nagród do łącznej wysokości 5 % pozostałych kosztów podlegających
refundacji
w
ramach
realizacji
małych
projektów,
należy
zwrócić
szczególną uwagę na limit dostępnych środków umieszczony powyżej.
Kwota wpisana w pkt. 16 nie może być większa niż kwota wyświetlona w
„limicie środków na upominki i nagrody”.
W części II - Wartość pracy oraz usług świadczonych
nieodpłatnie, należy wpisać liczbę planowanych do przepracowania
godzin będącą iloczynem czasu pracy oraz liczby osób wykonujących tę
pracę. Obliczona wartość pracy stanowi iloczyn liczby przepracowanych
godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie
pomocy na „małe projekty”, i liczby 168. W przypadku gdy planowana
wysokość przekracza dostępny limit środków w polu „Razem wartość prac
oraz usług” wyświetlona zostanie kwota dostępnego limitu.
W części III - Koszty ogólne należy wpisać wszystkie wydatki
poniesione zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach
Biuro PROW
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 138 poz. 868 z późn.
zm.) od dnia 1 stycznia 2007 r. związane z przygotowaniem dokumentacji
technicznej projektu, obejmujące koszty przygotowania kosztorysów,
projektów architektonicznych lub budowlanych, dokumentacji geologicznej
lub hydrologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomości. Do
kosztów ogólnych zaliczyć można również opłaty za patenty i licencje,
badania
i
analizy
oraz
sprawowanie
nadzoru
autorskiego
lub
inwestorskiego. Suma wszystkich wydatków związanych z kosztami
ogólnymi
nie
może
przekroczyć
10%
pozostałych
kosztów
kwalifikowanych. W przypadku przekroczenia kwoty limitu w polu „Razem
koszty ogólne” wyświetlona zostanie kwota dostępnych środków.
Po wprowadzeniu wszystkich danych w dolnej części arkusza
wyświetlone zostaną koszty kwalifikowane oraz wnioskowana kwota
dofinansowania, przydatne do prawidłowego sporządzenia wniosku o
przyznanie pomocy.
Download