pobierz plik - PROW

advertisement
Działania Samorządowe w ramach PROW 2007-2013
stan aktualny
plany 2010 - 2013
Mirosława Mochocka
październik 2009 r.
PROW 2007 – 2013
proces przygotowawczy
• 2007 – 2008 rok – proces legislacyjny (ustawa,
rozporządzenia), proces akredytacyjny;
• 2009 rok – uruchamianie naborów wniosków
przez samorządy województw
•
•
•
•
Województwo Świętokrzyskie
nabory wniosków
17 listopada 2008 r. do 15 stycznia 2009 r. –
nabór wniosków na wybór LGD do realizacji
LSR;
2 luty do 31 marca 2009 – nabór wniosków do
działania „odnowa i rozwój wsi”;
1 kwiecień do 29 maja 2009 r. – nabór
wniosków do działania „podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej”;
25 maja do 23 lipca 2009 r. – nabór wniosków
do „scalania gruntów” i „gospodarowania
rolniczymi zasobami wodnymi”.
Województwo Świętokrzyskie
terminy zawierania umów
•
•
•
•
28 kwietnia 2008 – umowy „ramowe” z LGD (pierwsze
w kraju umowy w ramach działań samorządowych
PROW 2007-2013);
3-4 sierpnia 2009 – umowy w ramach „Odnowy wsi”;
12 sierpnia 2009 – umowy w ramach działania
„funkcjonowanie LGD ….”;
15 października 2009 – umowy w ramach działania
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
Województwo Świętokrzyskie
dostępne środki
zawarte umowy
działanie
Poprawianie i
rozwijanie
infrastruktury
związanej
z rozwojem
i dostosowaniem
rolnictwa i
leśnictwa
Podstawowe usługi
dla gospodarki i
ludności wiejskiej
Odnowa i rozwój
wsi
środki EFRROW*
dostępne
w latach 2007-2013
(w zł)
środki
EFRROW
dostępne do
kontraktacji
w 2009 r. (w zł)
19 315 662,00
0
0
206 240 583,00
50
102 051 657,00
49%
41 581 661,00
44 363 199,00
101
41 013 477,00
49%
3 145 264,00
104 766 120,00
19
3 145 264,00
3%
148 504 079,00
411 108 561,64
170
146 210 398,00
31%
75 606 113,00
207 554 308,64
103 777 154,00
83 163 324,82
Oś IV Leader
104 766 120,00
SUMA
475 069 135,86
ilość
podpisanych
umów
%
zakontraktowan
ych środków do
puli dostępnych
(na cały okres
finansowania)
0
79 585 382,40
wnioskowana
kwota
dofinansowani
a EFRROW
(wg wniosków
o pomoc)
(z zawieranymi
kwota
dofinansowania
zakontraktowan
a (w zł)
aktualnie)
Województwo Świętokrzyskie
plany do końca 2009 r.
1. Zawarcie umów na kolejnych 8 projektów z listy
rankingowej z zakresu „odnowy wsi” (pełna
realizacja listy rankingowej);
2. Zawarcie umów na kolejne 44 projekty z listy
rankingowej z zakresu „gospodarki wodnościekowej” (pełna realizacja listy rankingowej
z tego zakresu);
3. Ogłoszenie naborów wniosków w ramach
„wdrażania LSR” przez wszystkie 19 LGD
(listopad – grudzień br.)
Pełna realizacja list rankingowych z zakresu „odnowy
wsi” i „podstawowych usług dla gospodarki i ludności
wiejskiej będzie możliwa dzięki zmianie rozporządzenia
o podziale środków na województwa i zwiększeniu
limitów z dotychczasowych 50% do 95% w zakresie
„podstawowych usług …” i do 75 % w zakresie
„odnowy wsi”.
Województwo Świętokrzyskie
kontraktacja w 2009 r.
wymiar rzeczowy i zasięg terytorialny
• Odnowa i rozwój wsi – 109 skierowanych do
realizacji inwestycji z terenu 89 gmin (na 97
uprawnionych), w około 190 miejscowościach;
• Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej – 94 skierowane do realizacji inwestycje
z terenu 73 gmin na 97 uprawnionych;
• LEADER – obszar całego województwa.
Województwo Świętokrzyskie
kontraktacja w 2009 r.
wymiar finansowy
WARTOŚĆ INWESTYCJI SKIEROWANYCH
DO REALIZACJI W 2009 ROKU
W RAMACH PROW 2007-2013
PRZEKROCZY WARTOŚĆ 350 MLN ZŁ.
A KWOTA DOFINANSOWANIA
Z PROGRAMU TO PONAD 250 MLN ZŁ.
Województwo Świętokrzyskie
plan na lata 2010-2013
• Realizacja i rozliczanie zakontraktowanych
w 2009 roku projektów (lata 2010-2011);
• Co najmniej 2 nabory wniosków w zakresie
działania „odnowa i rozwój wsi” (kwota do
dyspozycji – ponad 40 mln zł.);
• Co najmniej jeden nabór wniosków na projekty
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
(z oszczędności przetargowych +
nierozdysponowane 5% rezerwy);
• Konkursy w ramach LEADER-a corocznie
(mikroprzedsiębiorstwa, różnicowanie
działalności nierolniczej, odnowa i rozwój wsi,
małe projekty – kwota do dyspozycji LGD –
ponad 120 mln zł.)
PROW 2007 – 2013
- nasze motto
Pozyskiwanie środków z UE nie musi być
„drogą przez mękę”.
Dobra współpraca z beneficjentem
i sprawność działania - lekarstwem
na skomplikowane procedury
wdrożeniowe.
Ważne informacje !!!!!!!
Podpisanie umowy
• Na podpisanie umowy stawiają się osoby wskazane we
wniosku o przyznanie pomocy jako reprezentant
Beneficjenta lub pełnomocnik Beneficjenta.
• W przypadku gminy umowę podpisuje Wójt/Burmistrz
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy.
• Sygnatariusze umowy proszeni są o zabranie:
• - dowodu osobistego;
• - pieczęci imiennej reprezentanta/pełnomocnika oraz
w przypadku JST - Skarbnika;
• - pieczęci adresowej instytucji;
• - pieczęci urzędowej gminy (w przypadku, gdy
beneficjentem jest JST).
WAŻNE INFORMACJE
Działania Beneficjenta po podpisaniu umowy
• Po zakończeniu postępowania przetargowego,
Beneficjenci dostarczają do ŚBRR – Biuro PROW
kompletną dokumentację z przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego:
– w przypadku postępowania zakończonego przed dniem
zawarcia umowy o przyznanie pomocy - niezwłocznie po jej
zawarciu,
– w przypadku postępowania zakończonego po dniu zawarcia
umowy - w terminie 14 dni od dnia zakończenia
postępowania.
WAŻNE INFORMACJE
Działania Beneficjenta po podpisaniu umowy
Beneficjenci są zobowiązani do umieszczenia w
miejscu realizacji operacji tablic:
• tablicy informacyjnej, w przypadku operacji, której koszt
całkowity przekracza równowartość 50 000 EURO lub
• tablicy reklamowej, w przypadku operacji, której koszt całkowity
przekracza równowartość 500 000 EURO, finansowaniu operacji
ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z zasadami określonymi
w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia
2006 r.
Tablice będą dostarczane przez podmiot wdrażający –
Beneficjenci nie ponoszą kosztów przygotowania tablic we
własnym zakresie
WAŻNE INFORMACJE
Działania Beneficjenta po podpisaniu umowy
• Należy pamiętać, że Beneficjent jest zobowiązany do
niezwłocznego informowania Samorządu Województwa
(ŚBRR – Biuro PROW)
o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze
zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej, mogących mieć
wpływ na realizację operacji zgodnie z postanowieniami
umowy, wypłatę pomocy lub spełnienie wymagań
określonych w Programie, ustawie, rozporządzeniu oraz
umowie.
Pożyczki na wyprzedzające finansowanie
z BGK
Jednostki samorządu terytorialnego
(gminy) zainteresowane uzyskaniem
pożyczki na wyprzedzające
finansowanie operacji realizowanej
w zakresie działania „Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej” podpisują umowę z
Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
Podstawowe zasady udzielania pożyczki
• Pożyczka na wyprzedzające finansowanie – pożyczka
o charakterze pomostowym udzielana
ze środków budżetu państwa;
• Kwota pożyczki nie może przekroczyć wysokości
udziału środków z Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),
określonego w umowie o przyznaniu pomocy.
• Udział EFRROW stanowi spłatę udzielonej pożyczki.
Warunki udzielania pożyczek
• Waluta pożyczki – PLN.
• Oprocentowanie – dla każdej transzy ciągnionej w danym
kwartale kalendarzowym wynosi 0,25 stopy rentowności 52tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim
przetargu w miesiącu poprzedzającym ten kwartał (np. dla
pożyczek uruchamianych
w II kwartale 2009 r. – 1,22%).
• Prowizja – 0,1% kwoty udzielonej pożyczki, płatna przy
uruchomieniu pierwszej transzy pożyczki.
• Zabezpieczenie – weksel własny in blanco.
• Bez przetargu.
• Otwarcie w BGK rachunków dla pożyczkobiorcy: rachunku
pożyczki, rachunku środków własnych.
• Zawarcie umowy pożyczki – w terminie miesiąca od daty
złożenia w BGK kompletnego wniosku.
Warunki udzielania pożyczek
W sprawie pożyczki na wyprzedzające finansowanie należy
kontaktować się z:
• Oddziałem Regionalnym Banku Gospodarstwa Krajowego ul.
Zagórska 20, 25-359 Kielce, tel. (0 41) 360 12 00, fax (0 41) 360
12 03, e-mail: [email protected]
Po podpisaniu umowy z BGK, jak również umowy o przyznanie
środków finansowych
ze środków publicznych z wojewódzkiego funduszu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej kopie umów należy
dostarczyć do podmiotu wdrażającego, tj. ŚBRR – Biuro
PROW
WAŻNE INFORMACJE C.D.
• Dokumentacja przetargowa – z przedmiarem
robót (wymagany kosztorys ofertowy);
• Cena ryczałtowa?;
• Etapowanie;
• Przewidzieć zmiany w umowie z wykonawcą;
• W miarę możliwości - jeden przetarg na całość
• Wybór najkorzystniejszej oferty,
• Zmiany w trakcie realizacji (roboty dodatkowe,
roboty zamienne),
• Wzór umowy, szkolenie?
Download