Umowa o dzieło naukowo-badawcze bez oświadczenia

advertisement
Sposób odbioru zapłaty:
Jednostka
U M O W A O
/ n a u k o w o -
D Z I E Ł O
b a d a w c z e /
pomiędzy Politechniką Świętokrzyską w Kielcach reprezentowaną
zwaną(ym) dalej ZAMAWIAJĄCYM,
legitymującą(cym) się dowodem osobistym numer
wydanym przez
zwaną(ym) dalej WYKONAWCĄ
§1
ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać w ramach pracy badawczej
nr ……./……. następujące dzieło o charakterze naukowo-badawczym:
Zawarta w dniu
przez
a Panią(em)
§2
Rozpoczęcie wykonania dzieła nastąpi dnia
zakończenie dnia
§3
1. Za wykonanie dzieła ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY wynagrodzenie
w wysokości
zł słownie złotych:
2. Od kwoty wynagrodzenia zostaną dokonane odpowiednie potrącenia wobec Urzędu Skarbowego
i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w części pokrywanej przez wykonawcę*
§4
Bez pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA nie może powierzyć wykonania dzieła
innym osobom.
§5
WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć dzieło do osoby upoważnionej w imieniu
ZAMAWIAJĄCEGO
§6
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem/gotówką w ciągu 10 dni od odbioru dzieła na podstawie
wystawionego przez WYKONAWCĘ rachunku i stwierdzeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO
terminowego i prawidłowego wykonania dzieła.
§7
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy aneksu pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
właściwe dla umowy o dzieło.
3. Spory pomiędzy stronami rozstrzyga Sąd rzeczowo właściwy w Kielcach.
§8
Wykonane dzieło nie jest objęte zakresem czynności wynikających z podstawowego stosunku pracy
z ZAMAWIAJĄCYM.
§9
Umowa jest zawarta poza trybami ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004 r., w oparciu o art.
4 ust. 3 lit. e
§ 10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
* potrącenia ZUS dotyczą pracowników Politechniki Świętokrzyskiej
Oświadczenie Wykonawcy dla celów podatkowych
Nazwisko:
Imiona:
Imię ojca:
Imię matki:
Data i miejsce urodzenia:
PESEL
NIP
Adres zam. (województwo gmina / dzielnica):
ul.
nr domu
nr mieszk.
tel.
miejscowość:
kod poczt.
poczta:
Urząd skarbowy, w którym składana jest informacja:
miejscowość:
kod poczt.
poczta:
WYKONAWCA
Numer ewidencyjny
Symbol pracy
Honorarium/BFP*
Nazwisko i imię
Miejsce pracy lub numer renty / emerytury
RACHUNEK
dla Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Katedry (Zakładu)
wykonane w ramach umowy o dzieło z dnia
za:
na kwotę zł:
słownie złotych
----------Oświadczam, że pracę wykonałem osobiście i w godzinach nie objętych podstawowym stosunkiem
pracy.
Kielce, dnia
WYKONAWCA
Stwierdzenie odbioru pracy:
Praca została wykonana i przyjęta. Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia
*wybrać odpowiednią opcję
KIEROWNIK PRACY
ZAMAWIAJĄCY
Download