UMOWA O DZIEŁO nr

advertisement
UMOWA O DZIEŁO nr
W dniu .............. w Warszawie pomiędzy ............. z siedzibą w ............ przy ul.
............... zwanym w treści umowy "Zamawiającym", w imieniu którego działa
.............. (imię, nazwisko, funkcja osoby upoważnionej)
a ....................., zamieszkałym przy ulicy ............... , w ................ .
zwanym dalej "Wykonawcą", zawarto umowę następującej treści:
§ 1.
Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło:
§ 2.
Do wykonania dzieła Wykonawca użyje własnych materiałów i narzędzi.
§ 3.
Rozpoczęcie dzieła nastąpi ................., a zakończenie ...................
§ 4.
1. Za wykonanie dzieła Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokości ............ zł brutto (słownie:............).
2. Wynagrodzenie będzie płatne najpóźniej .......... dni po przedłożeniu rachunku przez
Wykonawcę.
§ 5.
Wykonawca nie może powierzyć wykonania dzieła innym osobom bez pisemnej
zgody Zamawiającego.
§ 6.
Wykonawca oświadcza, że jego prawa autorskie do wykonanego dzieła są
nieograniczone i że przenosi na ................... (nazwa Zamawiającego) prawa
autorskie do tego dzieła i wyłączne prawa do wykorzystania dzieła, wprowadzenia
do obrotu, wprowadzenia do pamięci komputera, .................
§ 7.
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Autorskiego.
§ 8.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.
Zamawiający:
Wykonawca:
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards