UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu

advertisement
1z3
..............................
(pieczęć jednostki)
.................................
(miejscowość i data)
UMOWA O DZIEŁO
zawarta w dniu .................................................... w .......................................................... pomiędzy:
................................................................................................................................................................
z siedzibą w ........................................, reprezentowanym przez .........................................................,
nazywanym dalej Wykonawcą, a ...........................................................................................................
z siedzibą w ................................, reprezentowanym przez .................................................................,
nazywanym dalej Zamawiającym.
§1
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących prac:
1. projektu technicznego urządzenia do .......................................................................................,
2. analizy ekonomicznej zastosowania urządzenia, o którym mowa w punkcie 1.
§2
Zamawiający dostarczy wykonawcy założenia techniczno-ekonomiczne do wykonania projektu
technicznego w ciągu 14 dni od podpisania umowy.
§3
Upoważnionym do współdziałania przy wykonaniu dzieła ze strony Zamawiającego jest
................................................................................................................................................................
§4
Dzieło ma być wykonane do dnia ...................................... Odbiór dzieła nastąpi u Zamawiającego
w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia dzieła.
Umowa pochodzi z Internetowego Serwisu Pracy
www.pracuj.net.pl
Serwis prowadzi
Agencja A.R.T.
2z3
§5
Strony ustalają wynagrodzenie na .......................................... W dniu podpisania umowy
Wykonawca otrzyma 25% wynagrodzenia, pozostałą część po potrąceniu zaliczki Zamawiający
przekaże na rachunek Wykonawcy nr ................................................................................................
w Banku w ................................................... w ciągu 14 dni od przyjęcia dzieła, na podstawie
otrzymanej faktury Wykonawcy.
§6
1. W przypadku niewykonania dzieła w terminie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości ................ % wartości umownej dzieła za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku niewykonania dzieła w terminie 30 dni od upływu terminu ustalonego w
umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do
wykonania dzieła.
3. Wykonawca w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy, zapłaci karę umowną w
wysokości ............ % ustalonego wynagrodzenia.
4. Zarówno w przypadku zwłoki jak i odstąpienia od umowy, Zamawiający niezależnie od kar
umownych może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na ogólnych zasadach
odpowiedzialności kontraktowej, przewyższających kary umowne.
§7
Wykonawca nie ma absolutnie prawa powierzenia ani w całości, ani w części wykonania dzieła
osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie.
§9
W sprawach, które nie zostały unormowane w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy
Umowa pochodzi z Internetowego Serwisu Pracy
www.pracuj.net.pl
Serwis prowadzi
Agencja A.R.T.
3z3
Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
..............................................
(Zamawiający)
..............................................
(Wykonawca)
Umowa pochodzi z Internetowego Serwisu Pracy
www.pracuj.net.pl
Serwis prowadzi
Agencja A.R.T.
Download
Random flashcards
Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards