umowa o dzieło

advertisement
UMOWA O DZIEŁO
Zawarta w dniu ...................... w ...................................... pomiędzy:
1. ..............……………………………..……. z siedzibą w .................................................. przy
ul. ................................ reprezentowanym przez................................................… zwanym
w treści umowy „Zamawiającym” a
2. ..................................................... zamieszkałym/-ą w ................................................
przy ul. .................................legitymującym się dowodem osobistym ................................
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.
§1
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na zamówienie Zamawiającego
....................................................................................................................................................
§2
Zamawiający dostarczy wykonawcy założenia techniczno-ekonomiczne do wykonania
projektu technicznego w ciągu 7 dni od podpisania umowy.
§3
Wykonawca użyje do wykonania dzieła wymienionego w §1 własnych materiałów i narzędzi.
§4
Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć wykonywanie dzieła od dnia…..…..………………. , a ma
być ono wykonane do dnia ..............................r. Odbiór dzieła nastąpi u Zamawiającego w
ciągu 7 dni od dnia dostarczenia dzieła.
§5
Wykonawca nie może powierzyć ani w całości, ani w części wykonywania dzieła osobom
trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§6
Upoważnionym do współdziałania przy wykonaniu dzieła ze strony Zamawiającego jest
...............................................................
§7
1. Za wykonanie dzieła strony ustalają wynagrodzenie w wysokości …………………………….……
(słownie………………………………………………………………………………………zł).
2. W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma 25% ustalonej kwoty na poczet zaliczki.
Pozostałą część, po potrąceniu zaliczki, Zamawiający przekaże na rachunek Wykonawcy nr
............................................................................................w Banku w ..........................
w ciągu 7 dni od odebrania dzieła, na podstawie otrzymanej faktury Wykonawcy.
§8
1. W przypadku niewykonania dzieła w terminie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości ................ % wartości umownej dzieła za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku niewykonania dzieła w terminie 30 dni od upływu terminu ustalonego w
umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu
do wykonania dzieła.
3. Zamawiający w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy, zapłaci karę umowną w
wysokości ............ % ustalonego wynagrodzenia.
4. Zarówno w przypadku zwłoki jak i odstąpienia od umowy, Zamawiający niezależnie od kar
umownych może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na ogólnych zasadach
odpowiedzialności kontraktowej, przewyższających kary umowne.
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie.
§ 10
W sprawach, które nie zostały unormowane w niniejszej umowie będą miały zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 11
Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Zamawiający:
Wykonawca:
.
…………………………………………………..
………………………………………………..
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards