Umowa o dzieło - Gmina Brzeziny

advertisement
UMOWA O DZIEŁO
zawarta
w
dniu
............
w
..................................................
pomiędzy
..................................................... z siedzibą w ...................................................,
reprezentowanym przez ....................................., nazywanym dalej Wykonawcą, a
.................................................. z siedzibą w ......................, reprezentowanym przez
....................................................., nazywanym dalej Zamawiającym.
§1
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących prac:
1. projektu technicznego urządzenia do ............................,
2. analizy ekonomicznej zastosowania urządzenia, o któ-rym mowa w punkcie 1.
§2
Zamawiający dostarczy wykonawcy założenia techniczno- -ekonomiczne do wykonania
projektu technicznego w ciągu 14 dni od podpisania umowy.
§3
Upoważnionym do współdziałania przy wykonaniu dzieła ze strony Zamawiającego jest
.............................................
§4
Dzieło ma być wykonane do dnia ...................... l99........r. Odbiór dzieła nastąpi u
Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia dzieła.
§5
Strony ustalają wynagrodzenie na .................................... W dniu podpisania umowy
Wykonawca otrzyma 25% wynagrodzenia, pozostałą część po potrąceniu zaliczki
Zamawiający przekaże na rachunek Wykonawcy nr ...................... w Banku w
..................... w ciągu 14 dni od przyjęcia dzieła, na podstawie otrzymanej faktury
Wykonawcy.
§6
1. W przypadku niewykonania dzieła w terminie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości ................ % wartości umownej dzieła za każdy dzień
zwłoki.
2. W przypadku niewykonania dzieła w terminie 30 dni od upływu terminu ustalonego w
umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatko-wego
terminu do wykonania dzieła.
3. Wykonawca w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy, zapłaci karę
umowną w wysokości ............ % ustalonego wynagrodzenia.
4. Zarówno w przypadku zwłoki jak i odstąpienia od umowy, Zamawiający niezależnie od
kar umownych może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na ogólnych zasadach
odpowiedzialności kontraktowej, przewyższających kary umowne.
§7
Wykonawca nie ma absolutnie prawa powierzenia ani w całości, ani w części wykonania
dzieła osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie.
§9
W sprawach, które nie zostały unormowane w niniejszej umowie będą miały
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
Zamawiający
Wykonawca
.....................................
.....................................
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards