UMOWA O DZIEŁO nr - Urząd Miasta Mława

advertisement
Załącznik nr 3
UMOWA Nr WR……./2011
W dniu …………. w Mławie pomiędzy:
Miastem Mława (NIP 569-17-60-034) z siedzibą w Mławie przy ul. Stary Rynek 19,
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Burmistrza – mgr Sławomira Kowalewskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – mgr Henryka Antczaka
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”, została zawarta umowa na wykonanie dzieła
z przeniesieniem praw autorskich, polegającego na sporządzeniu analizy finansowej dla
projektu „Mławianie w Internecie surfują po całym świecie”.
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie
art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zmianami).
§1
Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło z przeniesieniem
praw autorskich, polegające na sporządzeniu analizy finansowej dla projektu „Mławianie
w Internecie surfują po całym świecie”, który będzie przedmiotem wniosku
o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
§2
Wykonawca zobowiązują się do:
1. Ścisłej współpracy związanej z wykonaniem dzieła z Zamawiającym,
2. Informowania Zamawiającego o postępowaniu prac nad opracowaniem, o którym mowa
w § 1,
3. Informowania o planowanych wizytach roboczych w Mławie,
4. Wykonania analizy zgodnie z „Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych
z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód” z
dnia 15 stycznia 2009r. oraz z innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi
sporządzania analiz finansowych dla Działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – eInclusion” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i
przekazania opracowanej dokumentacji Zamawiającemu.
§3
Zamawiający zobowiązuje się do:
1. ścisłej współpracy z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do wykonania dzieła,
2. dostarczenia Wykonawcy niezbędnych danych statystycznych i innych materiałów
źródłowych będących w posiadaniu Zamawiającego, a niezbędnych do wykonania dzieła,
określonego w §1.
§4
Strony przyjmują następujący harmonogram realizacji postanowień zawartych w §1:
Opracowanie dzieła – analiza finansowa dla projektu „Mławianie w Internecie surfują po
całym świecie” do dnia 23.05.2011 roku.
1
§5
1. Zamawiający udostępni Wykonawcy opracowania planistyczne i studialne oraz inne
dostępne materiały źródłowe dotyczące Miasta Mława.
2. Wykonawca zapewnia, że w pracach nad przedmiotowym opracowaniem wykorzystane
zostaną materiały źródłowe przekazane przez Urząd Miasta Mława.
§6
Wykonawca użyje do wykonania zamówienia materiałów własnych.
§7
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dzieło do siedziby Zamawiającego w formie
pisemnej (4 egzemplarze) oraz elektronicznej na 2 płytach CD.
§8
1. Ewentualne uwagi powinny być zgłoszone Wykonawcy przez Zamawiającego w formie
pisemnej w terminie 7 dni od dnia złożenia dzieła.
2. Za odbiór dzieła – analiza finansowa dla projektu „Mławianie w Internecie surfują po
całym świecie”, uznaje się jego przyjęcie przez Burmistrza Miasta Mławy po usunięciu
ewentualnych uwag.
§9
1. W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminie lub wykonania go w sposób
sprzeczny z umową, Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy w terminie
natychmiastowym bez prawa do wynagrodzenia i obciążenia Wykonawcy karą umowną
w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy.
2. Zapłata kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej (uzupełniającej)
na zasadach kodeksu cywilnego.
3. W razie odstąpienia Wykonawcy od umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy
karę umowną w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy.
§ 10
Prawa autorskie do dzieła przechodzą nieodpłatnie na Zamawiającego z chwilą odbioru
dzieła.
1.
2.
3.
4.
5.
§ 11
Za wykonanie dzieła Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie ogółem w kwocie:
netto – ………………… zł.;
podatek VAT – ……………zł.;
brutto – ……………………zł.;
(słownie: ………………………………..).
Zamawiający wskazuje do obsługi w jego imieniu niniejszej umowy swoją jednostkę
organizacyjną jaką jest: Urząd Miasta w Mławie ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława,
NIP: 569 000 56 43 i na nią winny być wystawiane rachunki/faktury przez Wykonawcę.
Zapłata za przedmiot umowy zostanie przekazana Wykonawcy na wskazane przez niego
konto bankowe na podstawie rachunku/faktury wystawionego w oparciu o protokół
zdawczo-odbiorczy podpisany przez strony.
Zamawiający dokona zapłaty rachunku/faktury w terminie 14 dni, licząc od daty odbioru
dzieła, o którym mowa w §8 ust 2 umowy.
Za termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień złożenia w banku
przez Zamawiającego polecenia przelewu.
2
§ 12
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonania
przedmiotu umowy.
§ 13
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§ 14
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Spory wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 15
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
3
Download