umowa o dzieło - Fundacja Spektrum

advertisement
UMOWA O DZIEŁO
zawarta w ______________ dnia _________________ roku pomiędzy:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
reprezentowaną przez ______________________
zwaną dalej Zamawiającym,
a
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
reprezentowaną przez ______________________
zwaną dalej Wykonawca
§ 1.
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło.
§ 2.
Rozpoczęcie wykonania dzieła nastąpi w terminie 10 dni od zawarcia niniejszej umowy, a
zakończenie dnia _________________.
§ 3.
Wykonawca użyje do wykonania dzieła materiałów własnych.
§ 4.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dzieło do siedziby Zamawiającego we własnym
zakresie.
§ 5.
1. Zamawiający oświadczy w terminie _____________ dni od wydania dziełą, czy dzieło
przyjmuje, czy też żąda dokonania określonych poprawek.
2. Za ukończenie dzieła strony uważają odbiór dzieła poprawionego.
§ 6.
Za wykonanie dzieła Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w
kwocie _____________ zł (słownie________________________ złotych __/100) brutto.
§ 7.
Wynagrodzenie
płatne
będzie
na
rachunek
bankowy
Wykonawcy
o
nr
________________________________ w terminie 10 dni od dnia odebrania dzieła.
§ 8.
Wykonawca nie może powierzyć wykonania dzieła innym osobom bez zgody
Zamawiającego, wyrażonej na piśmie – pod rygorem nieważności.
§ 11.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 12.
Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego i
Wykonawcy.
Zamawiający
Wykonawca
Download