Uploaded by kontakt

umowa o dzielo 2020-03-22 12-46-55

advertisement
UMOWA O DZIEŁO
Zawarta w dniu 22 Marzec 2020 r. w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , pomiędzy:
..................................................................................
.................................................................................,
zwanym dalej Zamawiającym,
a
..................................................................................
.................................................................................,
zwanym dalej Wykonawcą.
§1
1. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie polegające na:
.................................................................................,
zwane dalej dziełem.
2. Do wykonania dzieła Wykonawca użyje własnych materiałów i narzędzi.
3. Dzieło zostanie wykonane z materiałów i przy użyciu narzędzi Zamawiającego.
§2
1. Wykonawca przystąpi do wykonywania dzieła w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r.
Zakończenie prac nastąpi w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r.
§3
Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie dzieła innej osobie, tylko za zgodą Zamawiającego wyrażoną na
piśmie. Jest on jednocześnie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za jej działania, jak za własne.
§4
1. Za wykonanie dzieła Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe / kosztorysowe *)
w wysokości . . . . . . . . . . . , słownie: ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . złotych)
płatne na podstawie rachunku w formie przelewu/gotówki w dniu odbioru wykonanego dzieła i przyjęcia go
przez Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania
zgody Zamawiającego
3. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, Wykonawca nie może zażądać podwyższenia
wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów
powierzonych prac.
§5
W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
Wydruk: www.fakturaXL.pl
Strona: 1/2
.................................................................................
§6
W razie gdy zwłoka w wykonaniu dzieła przekroczy . . . . . . . . . . dni, Zamawiający może od umowy odstąpić z
zachowaniem prawa do kar umownych i odszkodowania.
§7
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
...........................
(Zamawiający)
...........................
(Wykonawca)
_________________________
*) niepotrzebne skreślić
Wydruk: www.fakturaXL.pl
Strona: 2/2
Download