CURRENDA BEZPIECZEńSTWO INFORMACJI

advertisement
Currenda Bezpieczeństwo Informacji
Opracowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych
Usługa konsultingowa polegająca na
opracowaniu dokumentacji przetwarzania
danych osobowych i wdrożeniu procedur
ich zabezpieczenia.
Obowiązek prawny
Aktualny stan prawny zobowiązuje każdego Komornika
sądowego do opracowania dokumentacji opisującej zasady
bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w postaci
polityki bezpieczeństwa informacji oraz instrukcji zarządzania
systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe.
Polityka bezpieczeństwa informacji jest zbiorem spójnych,
precyzyjnych reguł i procedur, według których Kancelaria
komornicza buduje, zarządza oraz udostępnia zasoby i systemy
informatyczne w celu zgodnego z przepisami prawa prze­
twarzania danych osobowych. Stosując się do wskazanych reguł
masz pewność, że dane osobowe chronione są we właściwy bezpieczny sposób.
Wieloletnie doświadczenie
Wieloletnia współpraca z Komornikami sądowymi pozwoliła
na wypracowanie standardu, który został pozytywnie oceniony
przez pracowników Generalnego Inspektora Ochrony Danych
cu rren da be zpiec ze ństwo i nf o rmac ji
© 2014 Currenda Sp. z o. o.
Osobowych. Zebrane doświadczenie zapewnia, iż dokumen­
tacja jest spójna, zwarta i przede wszystkim zgodna z obow­
iązującymi uwarunkowaniami prawnymi.
Gwarancja wsparcia
Skorzystanie z naszych usług gwarantuje posprzedażową
pomoc. Na każde Twoje pytanie czy też problem, związany
z opracowaną dokumentacją lub procesem jej wprowadzenia
w życie, uzyskasz wyczerpujące i rzetelne informacje. Nasi
Klienci nie pozostają bez pomocy. Twój konsultant zapewni Ci
wsparcie, którego oczekujesz.
Dokumentacja papierowa i elektroniczna
Opracowana dokumentacja przetwarzania danych osobowych
– polityka bezpieczeństwa informacji, instrukcja zarządzania
systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe
oraz pozostałe wzory wniosków i ewidencji – dostarczane są w
postaci papierowej jak i elektronicznej.
Bezpieczna i szybka wysyłka
Dokumentacja dostarczana jest za pośrednictwem firmy kurier­
skiej. Wykorzystanie profesjonalnych usług pocztowych skraca
czas oczekiwania do minimum oraz zapewnia bezpieczeństwo
zebranych w dokumentach informacji.
Download