Ochrona danych osobowych

advertisement
Autor: Marysia Domalewska klasa 6a
Ochrona danych osobowych – regulacje prawne
dotyczące tworzenia i posługiwania się zbiorami
danych osobowych, a także pojedynczymi danymi,
mające na celu administracyjno-prawną ochronę
prawa do prywatności.
Dane osobowe – termin prawny, który w prawie
polskim został zdefiniowany w ustawie z dnia 29
sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. W
rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się
wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub
możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą
możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której
tożsamość można określić bezpośrednio lub
pośrednio, w szczególności przez powołanie się na
numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka
specyficznych czynników określających jej cechy
fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne,
kulturowe lub społeczne.
imię, nazwisko, adres osoby,
NIP, PESEL,
linie papilarne, DNA, wzór siatkówki,
 informacje o sytuacji finansowej osoby
(zaległości, zadłużenia, stan konta),
adres mailowy; będzie daną osobową wówczas, gdy
zawiera takie informacje, dzięki którym bez
nadmiernych kosztów, działań i czasu możemy
ustalić tożsamość osoby (jeśli zawiera np. imię i
nazwisko osoby),
adres IP komputera danej osoby.
Dane wrażliwe, dane sensytywne – termin potoczny,
nie występujący w ustawie o ochronie danych
osobowych, oznaczający grupę szczególnie
chronionych danych osobowych.
pochodzenie rasowe lub etniczne,
poglądy polityczne,
przekonania religijne lub filozoficzne,
przynależność wyznaniowa, partyjna lub związkowa,
stan zdrowia,
kod genetyczny,
nałogi (w tym poddanie się leczeniu odwykowemu lub
przerwanie go, uczestniczenie w grupach i organizacjach
stawiających sobie za cel walkę z uzależnieniami),
życie seksualne,
skazania, orzeczenia o ukaraniu, mandatów karnych oraz
innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub
administracyjnym.
PAMIĘTAJ!
TWOJE DANE,
TWOJA
SPRAWA!
Download