IZSI Załącznik nr 3

advertisement
Załącznik nr 3 do instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi
do powierzania zasobów zawierających dane osobowe w PWSFTviT
Protokół usuwania danych
miejscowość, data
PROTOKÓŁ USUWANIA DANYCH
z kopii bezpieczeństwa / innych nośników zawierających dane osobowe*
Nr ………….
Komisja w składzie:
Przewodniczący:
1.
(imię, nazwisko, nazwa instytucji, stanowisko)
Członkowie:
2.
3.
4.
(imię, nazwisko, nazwa instytucji, stanowisko)
oświadcza, że dane znajdujące się na kopiach bezpieczeństwa / innych nośnikach* otrzymanych z:
(nazwa komórki organizacyjnej)
zostały w dniu usunięte.
Lp.
Typ nośnika
Oznaczenie nośnika
Sposób zniszczenia
Dokonanie w/w czynności zostaje potwierdzone własnoręcznymi podpisami członków komisji:
1.
2.
3.
4.
*) niepotrzebne skreślić
Uwagi
Download