DIPODO 1 prezentacja - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

advertisement
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
POJĘCIE DANYCH OSOBOWYCH, ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
WYKŁAD 1
[email protected]
www.gozdziaszek.pl
www.facebook.com/gozdziaszek
BLOG: www.prawo-internetu.pl
dr Łukasz Goździaszek
DANE OSOBOWE
Ustawa o ochronie danych osobowych
Rozporządzenie 2016/679
Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy za dane osobowe
uważa się wszelkie informacje dotyczące
zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej.
2. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest
osoba, której tożsamość można określić
bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności
przez powołanie się na numer identyfikacyjny
albo jeden lub kilka specyficznych czynników
określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne,
umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub
społeczne.
3. Informacji nie uważa się za umożliwiającą
określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby
to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
Art. 4. Na użytek niniejszego rozporządzenia:
1) „dane osobowe” oznaczają informacje
o zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie,
której dane dotyczą”); możliwa do
zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą
można bezpośrednio lub pośrednio
zidentyfikować, w szczególności na podstawie
identyfikatora takiego jak imię i nazwisko,
numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji,
identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka
szczególnych czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną,
ekonomiczną, kulturową lub społeczną
tożsamość osoby fizycznej;
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ZBIÓR DANYCH
Ustawa o ochronie danych osobowych
Rozporządzenie 2016/679
Art. 7. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) zbiorze danych – rozumie się przez to
każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym,
dostępnych według określonych kryteriów,
niezależnie od tego, czy zestaw ten jest
rozproszony lub podzielony funkcjonalnie;
Art. 4. Na użytek niniejszego
rozporządzenia: (…)
6) „zbiór danych” oznacza uporządkowany
zestaw danych osobowych dostępnych
według określonych kryteriów, niezależnie
od tego, czy zestaw ten jest
scentralizowany, zdecentralizowany czy
rozproszony funkcjonalnie lub
geograficznie;
PRZETWARZANIE DANYCH
Ustawa o ochronie danych osobowych
Rozporządzenie 2016/679
Art. 7. Ilekroć w ustawie jest mowa o: (…)
2) przetwarzaniu danych – rozumie się przez to
jakiekolwiek operacje wykonywane na danych
osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie,
przechowywanie, opracowywanie, zmienianie,
udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które
wykonuje się w systemach informatycznych; Art. 4. Na użytek niniejszego rozporządzenia:
(…)
2) „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw
operacji wykonywanych na danych osobowych
lub zestawach danych osobowych w sposób
zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką
jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie,
porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie
lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie,
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju
udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie,
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
dr Łukasz Goździaszek
Adiunkt w Centrum Badań
Problemów Prawnych i
Ekonomicznych Komunikacji
Elektronicznej na Wydziale Prawa,
Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
Adwokat
Specjalizuje się w Prawie
Internetu i Technologii
Autor książek: „Prawo blogosfery”,
„Cywilnoprawne granice swobody
wypowiedzi w Internecie” i
„Elektroniczne postępowanie
upominawcze”
Download