POROZUMIENIE

advertisement
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ
MIĘDZY
UNIWERSYTETEM ..........................................................
Wydział/Instytut
i
UNIWERSYTETEM JAGIELLOŃSKIM W KRAKOWIE
Wydział/Instytut
Uniwersytet ........................., Wydział/Instytut ……….., reprezentowany przez
Dziekana/Dyrektora………….., i Uniwersytet Jagielloński, Wydział/Instytut ………..,
reprezentowany przez
Dziekana/Dyrektora…………..,
deklarują
gotowość
kontynuowania dotychczasowych kontaktów naukowych z zamiarem ich pogłębiania w
ramach niniejszego porozumienia ogólnouczelnianego.
I.
W ramach niniejszego porozumienia między odpowiednimi
katedrami, instytutami, biurami i in.) mogą być zawierane
wspólnych projektów badawczych i dydaktycznych.
przestrzeganiem zasad wzajemności, do wymiany
uniwersytetów.
jednostkami (wydziałami,
uzgodnienia odnośnie do
Dążyć się będzie, z
pracowników obydwu
Obydwa Uniwersytety wymieniać będą:
– pracowników naukowo-dydaktycznych,
– doktorantów,
– pracowników administracji,
– nauczycieli akademickich i studentów w ramach Programu …………
Celem tej wymiany jest zapewnienie, by jej uczestnicy brali udział w odpowiednich
pracach uniwersytetu partnerskiego.
II.
Oba Uniwersytety będą się wzajemnie informować o planowanych przyszłych
konferencjach naukowych i imprezach, które będą organizowane przez ich jednostki.
III.
Jednostki obu Uniwersytetów będą popierać wymianę materiałów naukowych,
czasopism uniwersyteckich, składów osobowych, spisów wykładów, itp.
IV.
W sprawie finansowania ww. przedsięwzięć oba Uniwersytety deklarują gotowość
przestrzegania następujących zasad:
– Uniwersytet wysyłający pokryje koszty podróży swoim uczestnikom wymiany,
w myśl obowiązujących go przepisów,
– Uniwersytet goszczący pokryje koszty pobytu, w myśl zasad obowiązujących w
jego kraju,
– Za ubezpieczenie pracowników naukowych w czasie podróży i pobytu w
uczelni partnerskiej odpowiada strona wysyłająca, względnie pracownicy
osobiście.
V.
Warunkiem realizacji będzie uzyskanie niezbędnych funduszy przez strony zawierające
porozumienie. Roczny limit wymiany pracowników wynosi ………. osobodni.
VI.
Zmiany niniejszego porozumienia mogą być przeprowadzone tylko za zgodą obu
Stron.
Porozumienie nabiera mocy prawnej po podpisaniu przez przedstawicieli obu
Uniwersytetów. Ważne będzie przez pierwsze trzy lata, od chwili podpisania i zostaje
automatycznie przedłużone o rok, o ile jedna ze stron nie wypowie go na 10 miesięcy
przed upływem terminu ważności niniejszego porozumienia o współpracy.
Porozumienie niniejsze zostaje sporządzone w języku ………….. i w języku polskim.
Oba teksty zawierają tę samą treść.
..................................................................
...............................................................
Dziekan/Dyrektor…………………
Uniwersytet………………..
Dziekan/Dyrektor…………………
Uniwersytet Jagielloński
data.......................................................
data..................................................
Download