Porozumienie FID XIII

advertisement
POROZUMIENIE
O DOFINANSOWANIE PROJEKTU DYDAKTYCZNEGO ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU INNOWACJI DYDAKTYCZNYCH
W dniu .................. ……..….w Warszawie na podstawie uchwały Komisji
Konkursowej Funduszu Innowacji Dydaktycznych z dnia 16 stycznia 2017 roku
zostało zawarte porozumienie pomiędzy:
Przewodniczącą Komisji Konkursowej - dr hab. Jolantą Choińską-Mika,
prof. UW a Wnioskodawcą ........................................................................................,
zwanym dalej „Kierownikiem projektu".
§1
Przedmiotem porozumienia jest dofinansowanie ze środków Funduszu Innowacji
Dydaktycznych (zwanego dalej FID) projektu dydaktycznego pt. ............
...........................................................................................................................
....................................................................................................................................,
zwanego dalej „Projektem".
§2
1. Kierownik projektu zobowiązuje się wykonać projekt zgodnie z opisem projektu
umieszczonym we wniosku o dofinansowanie tego projektu oraz harmonogramem,
stanowiącym załącznik nr 1 do porozumienia i kosztorysem projektu, stanowiącym
załącznik nr 2 do porozumienia.
2. Środkami finansowymi przekazanymi na dofinansowanie projektu dysponuje
Kierownik projektu, z tym, że jego dyspozycje są wykonywane po zatwierdzeniu
przez dziekana wydziału.
3. Kierownik projektu jest odpowiedzialny za realizację projektu i prawidłowe
wydatkowanie środków finansowych.
§3
Termin
rozpoczęcia
dofinansowania
projektu
strony
ustalają
na
dzień
……………………, a zakończenia dofinansowania projektu na dzień .... ………………
§4
1. Na realizację projektu Komisja Konkursowa przyznaje środki finansowe
w wysokości…..……………….. (słownie: ……………………………............................
…...........................................................................................................................)
2. Środki finansowe będą postawione do dyspozycji Kierownika projektu w drodze
decyzji prorektora właściwego ds. finansowych, zgodnie z harmonogramem
określonym w załączniku nr 1.
§5
Środki niewykorzystane na realizację projektu podlegają zwrotowi w terminie 14 dni od
dnia zakończenia dofinansowania projektu. Decyzję w tym zakresie podejmuje
prorektor właściwy ds. finansowych.
§6
Kierownik projektu nie może żądać waloryzacji lub podwyższenia przyznanych
środków finansowych, w tym także z tytułu podjęcia dodatkowych prac
nieprzewidzianych w projekcie i niewymienionych w załączniku nr 2.
§7
1. Kierownik projektu jest obowiązany przedstawić w terminie do 31 stycznia 2018 r.
oraz - gdy dofinansowanie obejmuje rok akademicki 2017/2018* - w terminie 30
dni po zakończeniu dofinansowania, o którym mowa w § 3:
a) szczegółowe rozliczenie środków FID wydatkowanych na realizację
projektu - prorektorowi właściwemu ds. finansowych
b) sprawozdanie z wykonania projektu - prorektorowi ds. studenckich.
2. Środki finansowe nieprawidłowo wykorzystane podlegają zwrotowi. Decyzję
w tym zakresie podejmuje prorektor właściwy ds. finansowych.
3. Niezłożenie rozliczenia i sprawozdania w terminie lub negatywna ocena
rozliczenia lub sprawozdania stanowią podstawę do wstrzymania dalszego
dofinansowania lub – gdy rozliczenie i sprawozdanie składane są po zakończeniu
dofinansowania - mogą stanowić podstawę do nierozpatrywania kolejnych
wniosków o dofinansowanie ze środków FID, składanych przez jednostki
organizacyjne
uczelni,
realizujące
projekt
będący
przedmiotem
niniejszego porozumienia.
§8
Środki finansowe, o których mowa w niniejszym porozumieniu, wydatkowane są
zgodnie z zastosowaniem procedur obowiązujących w Uniwersytecie Warszawskim.
*
Należy w tym miejscu wskazać właściwy rok akademicki, który obejmuje finansowanie
§9
Wszelkie spory wynikłe z niniejszego porozumienia rozstrzyga Rektor.
§10
Porozumienie sporządzono w trzech egzemplarzach, po jednym dla każdego
z podmiotów, wymienionych w preambule niniejszego porozumienia oraz jeden
egzemplarz dla Kwestora UW.
...........................................................
...........................................................
Kierownik projektu
…………………………………….
…………………………………….
Dziekan Wydziału
dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. UW
Przewodnicząca Komisji Konkursowej FID
Prof. dr hab. Andrzej Tarlecki
Prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards