informacja prasowa - Dolnośląscy Pracodawcy

advertisement
DORADZTWO
|
RZECZNICTWO
|
POMOC
|
BADANIA
|
SZKOLENIA
|
R EP R EZ EN TAC J A
INFORMACJA PRASOWA 29 marca 2016 r.
Dolnośląscy Pracodawcy zawarli porozumienie z Uniwersytetem
Ekonomicznym
Większy wpływ na kształt oferty edukacyjnej, zlecenie badań naukowych przez przedsiębiorców,
czy organizacja staży i praktyk studenckich – to najważniejsze elementy podpisanego
porozumienia między Uniwersytetem Ekonomicznym a Dolnośląskimi Pracodawcami –
regionalnym związkiem pracodawców Konfederacji Lewiatan.
W trosce o dobrze wykwalifikowaną, przyszłą kadrę na rynku pracy i efektywną współpracę nauki z
biznesem, Uniwersytet Ekonomiczny - jedna z największych uczelni ekonomicznych w kraju zawarła
porozumienie o współpracy z Dolnośląskimi Pracodawcami – regionalnym związkiem pracodawców
Konfederacji Lewiatan.
Porozumienie stwarza szansę na elastyczne dopasowanie systemu kształcenia do potrzeb pracodawców.
Współpraca z uczelnią zakłada m.in. organizowanie staży i praktyk studenckich wśród pracodawców
zrzeszonych w organizacji, prowadzanie badań naukowych na rzecz przedsiębiorców MŚP. Współpraca
umożliwi również wykorzystanie potencjału eksperckiego uczelni na potrzeby rozwoju związku
pracodawców w regionie.
- Jest to jedyne w regionie porozumienie władz uczelni ekonomicznej z reprezentatywną organizacją
pracodawców. Dialog środowiska nauki z otoczeniem biznesu pozwoli zrozumieć wzajemne potrzeby i
inicjować wspólne przedsięwzięcia na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju firm na Dolnym Śląsku. To
bardzo ważne, aby potencjał młodych ludzi – ich zdolności, wykształcenie, gotowość do pracy były
skutecznie implementowane na grunt dolnośląskiego biznesu – mówi Marcin Kowalski, wiceprezes zarządu
związku pracodawców.
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest nie tylko jedną z czołowych uczelni na Dolnym Śląsku, ale
także liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie ekonomii i zarządzania. Na uczelni wykłada ponad 600
nauczycieli akademickich, a ponad 70 tysięcy absolwentów uczelni można spotkać prawie we wszystkich
firmach produkcyjnych i handlowych, w bankach, izbach i urzędach skarbowych. Nierzadko też prowadzą
oni z powodzeniem własne firmy.
- Porozumienie tak ważnej w naszym regionie jednostki naukowej z organizacją reprezentującą biznes
będzie platformą dla efektywnej komunikacji, wymiany doświadczeń, a także realnym narzędziem do
poprawy warunków na dolnośląskim rynku pracy – podkreśla Marcin Kowalski.
Rok założenia: 1992
DANE ADRESOWE:
Dolnośląscy Pracodawcy;
ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój
tel.: +48 74 64 80 533
e-mail: [email protected],
www.dp.org.pl
DANE REJESTROWE:
Dolnośląscy Pracodawcy; ul. Wysockiego 10; 58-300 Wałbrzych;
KRS Rejestr stowarzyszeń, Rejestr przedsiębiorców: 000154556; NIP: 8862049988; REGON: 890540804
Download