ppt - Polscy niepełnosprawni

advertisement
Uwarunkowania zmian w zatrudnieniu
niepełnosprawnych pracowników z
perspektywy pracodawców.
Kultura ma znaczenie
Ewa Giermanowska
Uniwersytet Warszawski
Kraków, 8-9 maja 2014r.
01
Moduł III
Wyrównanie szans w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami. Dobre praktyki
pracodawców. Doświadczenia polskie i międzynarodowe.
Zebranie wiedzy na temat dobrych praktyk w zatrudnieniu ON u
pracodawców z otwartego rynku pracy w firmach i instytucjach
w Polsce, a także w innych krajach Europy
Ustalenie uwarunkowań sprzyjających zatrudnianiu ON, oraz
opracowanie rekomendacji – instrumentów skutecznie
oddziaływujących na pracodawców
Promocja najlepszych praktyk.
02
Dlaczego dobre praktyki ?
Zmiana postaw pracodawców (przełamywanie uprzedzeń i
stereotypów)
Upowszechnianie dobrych rozwiązań może stanowić inspirację dla
innych
Nowa forma komunikacji z pracodawcami jest podejmowana przez
organizacje międzynarodowe, związki zawodowe, organizacje
pozarządowe i ośrodki badawcze
Idea projektu: Zatrudniając niepełnosprawnych. Wiedza,
opinie i doświadczenia pracodawców, ISP, Warszawa
2009, red. B. Gąciarz, E. Giermanowska
03
Modele polityki zatrudnienia ON w Europie
System kwotowy - nakłada na
pracodawców, którzy nie
zatrudniają wymaganej liczby
niepełnosprawnych pracowników,
obowiązek płacenia składki (kary)
na wydzielony fundusz (Francja,
Hiszpania, Niemcy, Włochy, Polska)
System antydyskryminacyjny oparty na prawach obywatelskich
polega na egzekwowaniu
konstytucyjnie zagwarantowanych
praw, jak prawo do pracy czy zakaz
dyskryminacji (Wielka Brytania,
Irlandia, Szwecja, Belgia, Holandia)
04
Modele mieszane
• Polityka zatrudnienia oparta na motywowaniu pracodawców, odwołującą się do
ustawodawstwa antydyskryminacyjnego i obowiązku przystosowania miejsc
pracy oraz do szeroko rozumianej opinii społecznej, (Dania, Norwegia)
• (regularne kampanie promujące dobre praktyki i piętnujące złe)
05
Dwa etapy badawcze projektu
Studia przypadków
firm/instytucji polskich
(10) i w innych krajach
europejskich(10) z
wzorcowymi
programami
zatrudniania ON,
mogących stanowić
dobre przykłady dla
innych pracodawców
(realizacja HRK S.A.)
Ankieta bezpośrednia
/telefoniczna z
pracodawcami (100) z
otwartego rynku pracy
z dobrymi praktykami
w zatrudnianiu ON i 30
wywiadów
swobodnych
Wnioski ze studiów przypadku
w Polsce i innych krajach UE
Kultura organizacyjna promująca indywidualne podejście do
pracownika z równym ich traktowaniem oraz stosowanie
odpowiednio (indywidualnie) dobranych dostosowań
niwelujących bariery wynikające z niepełnosprawności
Tworzenie w firmie/instytucji atmosfery naturalności wokół
zatrudnienia niepełnosprawnych i rozwijanie tej wrażliwości u
pracowników
06
07
Wnioski ze studiów przypadku
Łączenie działalności komercyjnej/statutowej ze społeczną i
nawiązanie współpracy międzysektorowej
Spójność i kompleksowość polityki organizacji (zarząd,
kierownictwo, pracownicy) oraz jej monitoring
Budowanie wizerunku społecznie odpowiedzialnego
pracodawcy (przede wszystkim wewnątrz organizacji)
Porównanie
Przedsiębiorstwa w UE15 mają
wypracowane własne
procedury: ZZL, CSR,
zarządzania różnorodnością,
zarządzania
niepełnosprawnością w
miejscu pracy. Zapisane są one
w różnych dokumentach i
wdrażane według
sformalizowanych procedur.
08
Firmy polskie mają mniejsze
doświadczenia w zakresie
zatrudniania ON, często
stosują zasady niepisane,
działania intuicyjne,
zdroworozsądkowe, dochodzą
do nich po samodzielnym
pozyskiwaniu wiedzy i
umiejętności, często ucząc się
na błędach.
Instytucje na ogół wiążą
zatrudnianie
niepełnosprawnych
pracowników z działalnością
statutową lub wymogiem
ustawowym.
Wnioski z wywiadów z
pracodawcami
wyniki potwierdzają tezę o dominującej roli ekonomicznych
zachęt w tworzeniu miejsc pracy dla ON
ALE
instrumenty ekonomiczne nie są wystarczające dla tworzenia
miejsc pracy dla ON, muszą wystąpić w otoczeniu innych
czynników.
09
10
Szkoły wyższe
Ze względu na otwartość uczelni to normalny proces.
Boom edukacyjny i wzrost
liczby studentów
niepełnosprawnych (ponad
30tys.)
Walka o studenta –
konieczność dostosowania
budynków
Komunikacja ze studentami
niepełnosprawnymi –
pracownicy niepełnosprawni
Pełnomocnicy/biura ds. osób
niepełnosprawnych
Udział w projektach
badawczych
11
Urzędy samorządowe
My chcemy budować wizerunek kompetencji urzędników.
Troska o jakość
świadczonych usług
Troska o własnych,
starszych pracowników
Klientami urzędów są często ON – pracownicy
niepełnosprawni lepiej będą rozumieli ich
problemy/komunikowali się
Dostępność środków
na dostosowania
stanowisk pracy,
infrastrukturę
Biorą udział w
programach aktywizacji
ON na szczeblu
lokalnym
12
Duże przedsiębiorstwa
Budowanie wizerunku dobrego, odpowiedzialnego społecznie pracodawcy.
Budowanie polityki
personalnej opartej na
zasadach różnorodności,
odpowiedzialnego biznesu
Usprawnianie procesu
rekrutacji (własne
fundacje lub współpraca
np. z POPON)
Troska o wizerunek
organizacji na zewnątrz
i u własnych pracowników
Kultura organizacyjna –
kodeksy etyczne,
antymobbingowe
13
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Pracodawca patrzy na wielkość dofinansowania.
Zatrudnianie ON
motywowane kalkulacją
ekonomiczną
Zatrudniają firmy z
wybranych branż
produkcyjnych,
usługowych – łatwość
pozyskania pracowników
niepełnosprawnych
Korzystają z
dofinansowań
wynagrodzeń i innych
Posiadanie w przeszłości
statusu ZPCH
14
Nie tylko korzyści ekonomiczne
Tzw. wartość dodana
Korzyści społeczne
troska o własnych
pracowników, lepszy
klimat pracy, wzrost
tolerancji
Korzyści organizacyjne
pozyskanie
lojalnych,
zaangażowanych
pracowników,
posiadających
cenne dla
organizacji
umiejętności, np.
komunikacji z
klientami
Korzyści
wizerunkowe
organizacja otwarta,
przeciwdziałająca
wszelkim rodzajom
dyskryminacji w
środowisku pracy,
komunikowanie
tego klientom,
kontrahentom i
pracownikom
Nowa rola pracodawców w polityce
społecznej
• Pracodawcy w coraz większym
zakresie współuczestniczą w
polityce społecznej jako
wykonawc zadań społecznych
(np. na drodze coraz
powszechniejszego
kontraktowania usług)
• Jako „bezpośredni beneficjenci
wsparcia publicznego” (poprzez
system zachęt prawnych,
transferów finansowych i działań
edukacyjnych do nich
kierowanych) w dużym zakresie
decydują o możliwościach
realizacji uprawnień
obywatelskich jednostek
15
R. 1. Wymuszanie (karanie) czy
motywowanie pracodawców
ograniczona skuteczność systemu kwotowego i korzyści
finansowych czyli systemu wymuszającego przez bodźce
finansowe określone zachowania pracodawców
dostarczanie wiedzy o pracy osób niepełnosprawnych i usług
wspierających ich zatrudnienie może być skutecznym sposobem
na przełamywanie tych barier
znaczącą rolę może tu odegrać współpraca międzysektorowa na
poziomie lokalnym
rekomendujemy upowszechnianie dobrych praktyk
16
R.2. Selektywne tworzenie rozwiązań czy włączenie
problematyki zatrudnienia ON do powszechnej polityki
zatrudnienia
drugie zalecenie jest zgodne z celami polityki międzynarodowej,
w tym unijnej skierowanej do ON, opartej na prawach
obywatelskich
Rekomendujemy położenie większego nacisku na stosowanie i
upowszechnianie praktyk równościowych (do wszystkich grup
mniejszościowych) w obszarze aktywnej polityki społecznej i w
strategiach zarządzania personelem w organizacjach
Programy kierowane wyłącznie do ON powinny dotyczyć
najtrudniejszych kategorii niepełnosprawności, np.
intelektualnej
17
R.3. Wspieranie pracodawców czy indywidualizacja
wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych
Rekomendacje zmierzają w kierunku zwiększania
indywidualnego wsparcia kierowanego do osoby
niepełnosprawnej przez np. bony szkoleniowe, usługi
asystentów i trenerów pracy, środki na doposażanie stanowiska
pracy i transport do miejsca pracy
i zwiększania wolności wyboru jednostki
18
19
R.4 Opiekuńcza czy neutralna kultura organizacji
Rekomendujemy upowszechnianie perspektywy opiekuńczej na
drodze tworzenia praktyk opiekuńczych formalnych i
nieformalnych, korzystnych dla osób z orzeczeniem, ale także
rodziców małych dzieci, czy opiekunów seniorów
Wzmocni to więzi pracownicze i lojalność zespołu
pracowniczego
Dziękuję za uwagę !
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards