ankiety - Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli

advertisement
Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
Centrum Aktywizacji Zawodowej
ul. Staszica 1c, 67-100 Nowa Sól
tel. 68 388 03 00, fax 68 388 0301
www.pup-nowasol.pl sekretariat@ pup-nowasol.pl
ANKIETA DLA PRACODAWCÓW
BADAJĄCA ZAPOTRZEBOWANIE NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW* W WIEKU
45 LAT I WIECEJ W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO
Nazwa pracodawcy: ....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Adres siedziby pracodawcy: .......................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
□ średnie przedsiębiorstwo**
(mniej niż 250 pracowników)
□ małe przedsiębiorstwo**
(mniej niż 50 pracowników)
□ mikroprzedsiębiorstwo**
(mniej niż 10 pracowników)
Dane osoby upoważnionej do kontaktu:
Imię i nazwisko: .........................................................................................................................................
Telefon: .............................................................. e- mail: ..........................................................................
Zapotrzebowanie na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników powyżej 45 r. życia w 2015r.
Nazwa działania
Lp.
(zgodnie z art. 69a ust. 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z
późn. zm.)
1
Kursy
Liczba osób
Kwota
zapotrzebowania
(100% kosztów)***
2
Studia podyplomowe
Egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów
3
potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji
lub uprawnień zawodowych
Badania lekarskie i/lub psychologiczne wymagane
4
do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po
ukończonym kształceniu
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
5
wypadków w związku z podjętym kształceniem
Razem:
Całkowita wartość planowanych działań kształcenia ustawicznego: ………………...................…… w tym:
- kwota z KFS***: ……………………………….................................
- kwota wkładu własnego***: ………………….........................……………………
Wypełnioną ankietę proszę przesłać do dnia 01 grudnia 2014 r. na adres e-mail: sekretariat@ pupnowasol.pl lub [email protected] lub dostarczyć osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy
w Nowej Soli (pokój nr 206).
* Zgodnie z Kodeksem Pracy: Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub
spółdzielczej umowy o pracę. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna,
jeżeli zatrudnia ona pracowników.
** właściwe zaznaczyć
*** w ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:
- do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na
jednego uczestnika,
- do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorcą, nie więcej jednak niż do wysokości 300%
przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Uwaga! Ankieta ma charakter badawczy i nie stanowi zobowiązania dla każdej ze stron.
Download