Ankieta KFS 2017 - Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni

advertisement
Powiatowy Urząd Pracy
we Wrześni
ul. Wojska Polskiego 2 62-300 Września; Tel. 0616403535, Fax 0616402110
adres strony internetowej: www.pupwrzesnia.pl
ANKIETA DOTYCZĄCA ZAPOTRZEBOWANIA NA ŚRODKI KRAJOWEGO
FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W 2017 ROK
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni zaprasza pracodawców do współpracy
w zakresie planowania wysokości środków w ramach KFS na rok 2017.
Państwa opinia i pomoc, jest dla nas istotna z punktu widzenia określenia potrzeb
pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.
Analiza pozyskanych informacji pozwoli przygotować wniosek o środki KFS.
Dane pracodawcy:
1. Nazwa i adres pracodawcy:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. Rodzaj prowadzonej działalności:
……………………………………………………………………………………………
3. Numer telefonu do kontaktu:
……………………………………………………………………………………………
4. Adres e-mail:
……………………………………………………………………………………………
5. Dane osoby upoważnionej do kontaktu:
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………..
Telefon …………………………………………………………………………………...
Planowane formy podnoszenia kwalifikacji:
Priorytety wydatkowania limitu środków KFS w 2017 roku
(proszę zaznaczyć odpowiedni).
1
2
Wsparcie zawodowego
kształcenia ustawicznego
Wsparcie zawodowego kształcenia
w sektorach: przetwórstwo
ustawicznego
przemysłowe, transport
w zidentyfikowanych danym powiecie
i gospodarka magazynowa oraz
lub województwie zawodach
opieka zdrowotna
deficytowych
i pomoc społeczna
3
Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które
mogą udokumentować wykonywanie przez co
najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach
lub o szczególnym charakterze,
a którym nie przysługuje prawo
do emerytury pomostowej
Proszę wskazać zapotrzebowanie
i pracowników w roku 2017:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
na
kształcenie
Nazwa działania
ustawiczne
pracodawców
Liczba osób
Kwota
zapotrzebowania
Kursy
Studia podyplomowe
Egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów
potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub
uprawnień zawodowych.
Badania lekarskie lub psychologiczne wymagane do podjęcia
kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu.
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w
związku z podjętym kształceniem
RAZEM
Całkowita wartość planowanych działań kształcenia ustawicznego ……………………….
w tym:
- kwota z KFS*: ……………………………. (słownie) ..............................…………………
…………………………………………………………………………………………………...
- kwota wkładu własnego*: ……………………………...(słownie) ………………………..…
…………………………………………………………………………………………………...
* w ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:
- do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300%
przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
- do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeżeli wnioskodawca jest
mikroprzedsiębiorcą, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia
w danym roku na jednego uczestnika
UWAGA: Ankieta ma charakter badawczy i nie stanowi zobowiązania dla żadnej
ze stron.
Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres e-mail: [email protected] lub faxem 61
6402110 w terminie do 03.01.2017 roku.
2
Download