Umowa pracownik - Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

advertisement
UMOWA Nr …………………./2017
o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne
zawarta w………………………, w dniu ………………………. r., pomiędzy
……………………... z siedzibą w Malborku, kod pocztowy ………………, przy ul. ………………, ………….,
REGON ………., wpisanym do .reprezentowanym przez .., zwanym dalej „Pracodawcą”,
a
………………………………………………….. – imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer Pesel,
zwanym dalej pracownikiem,
a wspólnie zwanymi „Stronami”,
o następującej treści:
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Pracownik zobowiązuje się do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez
uczestnictwo w następującej formie kształcenia ustawicznego (proszę wymienić formy i jeśli
to możliwe ich wymiar godzinowy/semestralny):
…………………………………………………….
organizowanej przez Pracodawcę, w terminie od dnia ................................. do dnia
................................. roku.
2. Pracodawca wyraża zgodę na uczestnictwo pracownika w kształceniu ustawicznym.
3. Kształcenie ustawiczne, o którym mowa w ust. 1 współfinansowany jest ze środków
Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie umowy zawartej z Powiatowy Urzędem
Pracy w Malborku oraz środków własnych Pracodawcy.
4. Koszt kształcenia ustawicznego pracownika wynosi ………………………..,. zł.
§ 2.
Zobowiązanie Pracodawcy
Pracodawca zobowiązuje się do:
1) pokrycia kosztów kształcenia z wyłączeniem przypadku o którym mowa w §3.ust.2,
2) wyboru instytucji edukacyjnej,
3) organizacji kształcenia ustawicznego,
4) zapewnienia pracownikowi możliwości udziału w kształceniu ustawicznym.
§3.
Zobowiązanie Pracownika
1. Pracownik zobowiązuje się do:
1) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach organizowanych w ramach
kształcenia ustawicznego,
2) aktywnego udziału w badaniach ankietowych i ewaluacyjnych,
3) rzetelnego przygotowywania się do zajęć realizowanych w ramach kształcenia ustawicznego,
4) bieżącego informowania Pracodawcy o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego
udział w kształceniu ustawicznym,
5) poddawania się kontroli prowadzonej przez Pracodawcę, Powiatowy Urząd Pracy w Malborku
oraz inne organy uprawnione w zakresie realizacji przedmiotu umowy i udzielania wyjaśnień
w sprawach objętych zakresem kontroli,
6) udzielenia zgody do przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji działań
związanych z kształceniem ustawicznym będących przedmiotem niniejszej umowy i
rozliczenia wydatków finansowanych z KFS przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku i i
inne instytucje uprawnione do kontroli – zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Pracownik, który nie ukończy kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z
własnej winy, w tym z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z
nim umowy o pracę na podst. art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy,
jest zobowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów kształcenia ustawicznego w
wysokości określonej w§ 1. ust. 4 .
3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których w ust. 2, Pracodawca ma obowiązek
zwrócić środki KFS wydane na kształcenie pracownika Powiatowemu Urzędowi Pracy w
Malborku.
1.
2.
3.
§4.
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu
pracy i kodeksu cywilnego.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
Wszelkie zmiany umowy, w tym również niniejszego ustępu, wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
................................
Podpis pracownika
...............................
Podpis pracodawcy
Download