wykaz uczestników kształcenia ustawicznego planowanych do

advertisement
WYKAZ UCZESTNIKÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PLANOWANYCH DO OBJĘCIE DOFINANSOWANIEM Z KFS
PRIORYTETY MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ WYDATKOWANIA ŚRODKÓW KFS W ROKU 2016:
1) wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub
uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych,
2) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach
lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
3) wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy.
Lp.
Imię i nazwisko
oraz poziom wykształcenia
uczestnika *1
Pracodawca/
pracownik *2
Podstawa
zatrudnienia
(rodzaj
umowy o
pracę) *3
Praca w
szczególnych
warunkach lub
w
szczególnym
charakterze
(TAK lub NIE)
*4
Data
urodzenia,
PESEL
Rodzaj kształcenia wraz
z nazwą kierunku *4
Planowany
termin
szkolenia
(od – do)
Rodzaj
dodatkowego
wsparcia
(badania
lekarskie,
ubezpieczenie
NNW)
Wskazanie
zgodności z
Priorytetem MPiPS
wydatkowania
środków KFS
Proszę wpisać
odpowiednio cyfrę
1,2 lub 3, a jeśli nie
dotyczy żadnego z
priorytetów, proszę
wpisać „nie
dotyczy”
Prawidłowość informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem
……………………………………………………..
(data i miejscowość)
………………………………………………………………..
(czytelny podpis wnioskodawcy)
*1 w przypadku rezygnacji uczestnika kształcenia ustawicznego przed podpisaniem umowy pomiędzy pracodawcą a Powiatowym Urzędem Pracy w Golubiu-Dobrzyniu, należy niezwłocznie
zawiadomić urząd (tel. 566835231033; e-mail: [email protected])
*2 należy wpisać odpowiednio czy wsparcie dotyczy bezpośrednio pracodawcy lub pracownika
*3 w przypadku umowy na czas określony należy podać daty skrajne od….do
*4 jeżeli wnioskowane jest pokrycie kosztów badan lekarskich lub ubezpieczenia NNW, również należy wpisać tę formę wsparcia
Download