ogłoszenie o naborze wniosków w sprawie finansowania kosztów

advertisement
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W SPRAWIE
FINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW W RAMACH KRAJOWEGO
FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO
1.Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie
środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia
ustawicznego.
2. Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na:

kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów
umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy
zawodowej po ukończonym kształceniu,

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym
kształceniem;
potwierdzających
nabycie
3. Pracodawca ( jednostka organizacyjna, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej
jednego pracownika na umowę o pracę ), który ma siedzibę albo miejsce prowadzenia
działalności na terenie powiatu lipnowskiego, zainteresowany uzyskaniem środków na
finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i/lub pracodawcy, powinien
złożyć wniosek wraz w wymaganymi załącznikami w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie,
ul. Okrzei 7, pokój nr 1.
3. Termin przyjmowania wniosków: 01.02.2017 – 10.02.2017
4. Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia się:
1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków
KFS na dany rok;
2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z
potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w
porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków
KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego
dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym
finansowanym ze środków KFS;
7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z
uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
PRIORYTETY MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
WYDATKOWANIA ŚRODKÓW KFS W ROKU 2017
1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo
przemysłowe ( sekcja C – PKD 2007 rozpoczynające się od 10 do 33 ), transport i
gospodarka magazynowa ( sekcja H – PKD 2007 rozpoczynające się od 49 do 53)
oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna ( sekcja Q – PKD 2007 rozpoczynające
się od 86-88 );
2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym
powiecie lub województwie zawodach deficytowych, określonych w Barometrze
zawodów 2017. Pracodawca wnioskujący o dofinansowanie kształcenia ustawicznego
pracowników zatrudnionych na terenie innego powiatu lub województwa niż siedziba
powiatowego urzędu pracy, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie,
powinien wykazać, że zawód jest deficytowy dla miejsca wykonywania pracy.
3. wsparcie
kształcenia
ustawicznego
osób,
które
mogą
udokumentować
wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o
szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury
pomostowej.
4.W przypadku, gdy kwota przyznanego finansowania na podstawie wniosków złożonych w
niniejszym naborze nie pokryje wysokości limitu posiadanych środków finansowych na
kształcenie ustawiczne z KFS, urząd ogłosi kolejny termin naboru wniosków, aż do
wyczerpania tych środków.
5.Informacje dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz dokumenty do pobrania
dostępne są w siedzibie Urzędu lub na stronie internetowej www.puplipno.pl.
6.Szczegółowe informacje na powyższy temat można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Lipnie, pokój nr 1 ( tel. 54 288 67 43 ).
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm. ).
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 roku
zmieniające rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania
środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( Dz. U. z 2016 poz. 2155 ).
3. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie
stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
(Dz. Urz. UE L 352/1 z dn. 24.12.2013 r. ).
4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9 z 24.12.2013 r. )
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r w sprawie informacji składanych
przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
( Dz. U. Nr 121, poz.810 )
8. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964. Nr 16, poz. 93 z późn.
zm.).
- Wniosek
- Oświadczenie
- Formularz
Download