Placówki kształcenia ustawicznego

advertisement
prowadzi kształcenie ustawiczne w szkołach
dla dorosłych, jeżeli takie szkoły wchodzą w
skład centrum, oraz w formach
pozaszkolnych.
Szczegółową organizację, sposób i warunki
prowadzenia kształcenia w szkołach dla
dorosłych wchodzących w skład centrum
kształcenia ustawicznego określają przepisy
dotyczące szkół publicznych.



opracowywanie i wydawanie materiałów
metodyczno-dydaktycznych dla prowadzonego
kształcenia;
przygotowywanie oferty kształcenia ustawicznego
skierowanej do uczestników tego kształcenia,
zwiększającej szansę ich zatrudnienia, oraz
współpraca z pracodawcami w tym zakresie;
gromadzenie informacji naukowo-technicznej dla
potrzeb kształcenia ustawicznego, ze szczególnym
uwzględnieniem kierunków i form tego kształcenia



realizować zadania z zakresu praktycznej
nauki zawodu, wynikające z programu
nauczania dla danego zawodu;
organizować i prowadzić kształcenie
ustawiczne umożliwiające spełnianie
obowiązku nauki;
współpracować z organizatorami kształcenia
ustawicznego za granicą.


współpracę w zakresie zadań statutowych z
placówkami o zasięgu ogólnokrajowym oraz
z innymi placówkami prowadzącymi
kształcenie ustawiczne;
współpracę z urzędami pracy w zakresie
szkolenia osób zarejestrowanych w tych
urzędach oraz z pracodawcami w zakresie
kształcenia ustawicznego pracowników.
Prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z
przepisami obowiązującymi jednostki budżetowe.
Pozaszkolne formy kształcenia, dokształcania i
doskonalenia, prowadzone przez centrum, są
finansowane przez podmioty je zlecające.
Organizację centrum oraz jednostek
organizacyjnych wchodzących w jego skład określa
statut ustalony na podstawie ramowego statutu
szkół publicznych dla dorosłych.
Placówki te działają w oparciu o rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca
2009 r. w sprawie publicznych placówek
kształcenia ustawicznego.
Download