Ankieta dotycząca zapotrzebowania pracodawców

advertisement
Ankieta dotycząca zapotrzebowania pracodawców
na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców,
w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2016 r.
(brak limitu wiekowego)
DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY :
Pełna nazwa pracodawcy:
…………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………….………………………………………………………
…………………………………………
Adres siedziby pracodawcy
…………………………………………………….………………………………………………………….
Liczba zatrudnionych pracowników na podstwie umowy o pracę
……………………………………………………………………………… ……………………………….
Dane osoby upoważnionej do kontaktu z Urzędem
………………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko; telefon; e-mail)
Priorytety wydatkowanie środków KFS na rok 2016 to:
1. Wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub
zawodem, mającym na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych
2. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywania przez co
najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje
prawo do emerytury pomostowej.
3. Wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust.
1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (zgodnie z art. 150 f starosta może przyznać
pracodawcy refundację wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30
roku życia. Refundacja wynagrodzenia przysługuje przez okres 12 miesięcy. Refundacja w wysokości
nieprzekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia. Pracodawca obowiązany jest do utrzymania
w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który
dokonywana jest refundacja oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji).
Zapotrzebowanie na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w 2016r.
Nazwa działania (zgodnie z art. 69a. ust.2 ustawy
o promocji …)
Liczba osób
Koszt na
jedną osobę
(w zł)
Kwota zapotrzebowania
(w zł)
Kursy
Studia podyplomowe
Egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów
potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji
lub uprawnień zawodowych
Badania lekarskie wymagane do podjęcia kształcenia
lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu
Badania psychologiczne wymagane do podjęcia
kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym
kształceniu
5. Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
(NNW) w związku z podjętym kształceniem
RAZEM:
Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres e-mail: [email protected] lub dostarczyć osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy
w Grajewie (pok. 9) do
18 grudnia 2015 r.
Ankieta nie stanowi zobowiązania dla żadnej ze stron
…..…………….…………………………………………
(data, podpis i pieczątka osoby upoważnionej)
Download