wniosek składa pracodawca

advertisement
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze
http://pup-jawor.pl/strona/refundacja-kosztow-zatrudnienia-osoby-bezrobotnej-poniżej-30-roku-życia/283
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia
REFUNDACJA WYNAGRODZENIA
oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych
do 30. roku życia
Ten instrument, uregulowany art. 150 f i g Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz. U z 2015 r., poz.
149 z późn.zm./, skierowany jest do bezrobotnych poniżej 30. roku życia i ma na celu ich wsparcie w podjęciu zatrudnienia.
W ramach wsparcia bezrobotny do 30. roku życia uzyska:
• możliwość wejścia na rynek pracy,
• gwarancję stabilnego zatrudnienia przez 24 miesiące,
• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego.
Jednocześnie pracodawca, który zdecyduje się na zatrudnienie na umowę o pracę skierowanej osoby bezrobotnej do 30.
roku życia uzyska wsparcie w kosztach zatrudniania tej osoby przez rok.
Uprawnieni do wsparcia / okres refundacji
Uprawnionym do wsparcia będzie:
1) Pracodawca lub przedsiębiorca, który zawrze z Powiatowym Urzędem Pracy w Jaworze umowę /przed zatrudnieniem
osoby poniżej 30 r.ż./, na podstawie której co miesiąc przez rok otrzyma refundację części kosztów poniesionych na
wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie bezrobotnego do 30. roku życia, skierowanego przez
tut. urząd pracy.
2) Osoba bezrobotna do 30. roku życia z II profilem pomocy, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze, która
otrzyma skierowanie na ofertę pracy zgłoszoną w ramach art. 150 f.
O refundację nie mogą ubiegać się pracodawcy lub przedsiębiorcy, u których w okresie ostatnich 6 miesięcy przed
złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
Wysokość refundacji
Refundacja dokonywana będzie przez okres pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia bezrobotnego do 30. roku
życia dowysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego
wynagrodzenia.
Obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy będzie utrzymanie zatrudnienia w pełnym wymiarze
czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja, a po jej
zakończeniu dalsze zatrudnienie bezrobotnego przez kolejne 12 miesięcy. Łączny okres zatrudnienia bezrobotnego
do 30. roku życia w pełnym wymiarze czasu pracy na umowę o pracę wynosi 24 miesiące.
Niewywiązanie się z warunków umowy spowoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej
do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od
dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc.
WNIOSEK SKŁADA PRACODAWCA !!!
Szczegóły u Twojego Doradcy klienta.
Download