refundacja kosztów wynagrodzenia oraz składek na

advertisement
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze
http://pup-jawor.pl/strona/refundacja-kosztow-zatrudnienia-osoby-bezrobotnej-poniżej-30-roku-życia/282
REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA osoby bezrobotnej poniżej 30. roku życia
REFUNDACJA KOSZTÓW WYNAGRODZENIA
ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OSÓB
BEZROBOTNYCH DO 30. ROKU ŻYCIA
Ten instrument, uregulowany art. 150 f i g Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz. U z 2016 r. poz.
645 z późn.zm./, skierowany jest do bezrobotnych poniżej 30. roku życia i ma na celu ich wsparcie w podjęciu zatrudnienia.
W ramach wsparcia bezrobotny do 30. roku życia uzyska:
• możliwość wejścia na rynek pracy,
• gwarancję stabilnego zatrudnienia przez 24 miesiące,
• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego.
Jednocześnie pracodawca, który zdecyduje się na zatrudnienie na umowę o pracę skierowanej osoby bezrobotnej do 30.
roku życia uzyska wsparcie w kosztach zatrudniania tej osoby przez rok.
Uprawnieni do wsparcia / okres refundacji
Uprawnionym do wsparcia będzie:
1) Pracodawca lub przedsiębiorca, który zawrze z Powiatowym Urzędem Pracy w Jaworze umowę /przed zatrudnieniem
osoby poniżej 30 r.ż./, na podstawie której co miesiąc przez rok otrzyma refundację części kosztów poniesionych na
wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie bezrobotnego do 30. roku życia, skierowanego przez
tut. urząd pracy.
2) Osoba bezrobotna do 30. roku życia z II profilem pomocy, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze, która
otrzyma skierowanie na ofertę pracy zgłoszoną w ramach art. 150 f.
O refundację nie mogą ubiegać się pracodawcy lub przedsiębiorcy, u których w okresie ostatnich 6 miesięcy przed
złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
Wysokość refundacji
Refundacja dokonywana będzie przez okres pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia bezrobotnego do 30. roku życia do
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego
wynagrodzenia.
Obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy będzie utrzymanie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy
skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja, a po jej zakończeniu dalsze zatrudnienie
bezrobotnego przez kolejne 12 miesięcy. Łączny okres zatrudnienia bezrobotnego do 30. roku życia w pełnym
wymiarze czasu pracy na umowę o pracę wynosi 24 miesiące.
Niewywiązanie się z warunków umowy spowoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do
okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia
otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc.
Refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis !!!
W jaki sposób skorzystać z nowego instrumentu?
Aby zatrudnić osobę bezrobotną do 30. roku życia pracodawca lub przedsiębiorca powinien:
1) Złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze Wniosek o przyznanie refundacji części kosztów poniesionych na
wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia wraz z
Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiącym załącznik do rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych
przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014r., poz. 1543).
2)
3)
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku podpisać umowę z PUP w Jaworze.
Zatrudnić osobę bezrobotną skierowaną przez PUP na podstawie umowy o pracę na okres co najmniej 24 miesięcy.
Szczegółowych informacji udziela:
Doradca klienta Justyna Palińska– Tel. 76 729 11 13
– pok. 13 /I piętro/ Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze, ul. Strzegomska 7, 59 – 400 Jawor.
Zasady przyznawania refundacji i wniosek dostępne w zakładce "Dokumenty
do pobrania"
kliknij tutaj...
Download