Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie

advertisement
Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie
http://pupmyszkow.pl/strona/refundacja-czesci-kosztow-zatrudnienia-osob-bezrobotnych-do-30-roku-życia/254
Refundacja części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia
Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na
ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia.
Wniosek o zawarcie umowy o refundacje części kosztów wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia
społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia może złożyć:
●
●
●
●
przedsiębiorca i pracodawca prowadzący działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie gospodarczej,
przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed złożeniem wniosku . Do okresu prowadzenia działalności nie wlicza
się okresu zawieszenia działalności gospodarczej,
w okresie ostatnich 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku pracodawca ( oznacza to jednostkę
organizacyjną chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną , jeżeli zatrudniają one co najmniej
jednego pracownika) nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę bądź
na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników,
pracodawca może ubiegać się o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia,nagrody oraz składki na
ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia w liczbie nie przekraczającej stanu zatrudnienia w
przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na dzień złożenia wniosku.
przedsiębiorca nie zatrudniający żadnego pracownika może ubiegać się o refundację części kosztów poniesionych na
wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku na najwyżej
jednego skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia.
Warunki refundacji:
●
zatrudnienie osoby bezrobotnej na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy na okres 24 miesięcy,
●
refundacji podlega część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
●
●
na wysokość refundacji w 2017 roku składać się będzie część wynagrodzenia nie wyższa niż 1900 zł miesięcznie oraz
składki na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty,
w przypadku ustalenia przez pracodawcę dla skierowanej osoby bezrobotnej wynagrodzenia w wysokości 80%
minimalnego wynagrodzenia za pracę (dotyczy osób, które podejmują pracę po raz pierwszy- zgodnie z ustawą z dnia 10
października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – Dz. U. z 2015r., poz. 1385) , kwota refundacji nie wyższa niż
1430zł miesięcznie + składki na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty.
●
refundacja przysługuje przez okres 12 miesięcy,
●
refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
Obowiązek utrzymania stanowiska:
●
●
●
●
Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego
przez okres refundacji oraz 12 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji,
w przypadku niewywiązania się z warunku utrzymania zatrudnienia, pracodawca jest zobowiązany do zwrotu uzyskanej
pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz odsetkami
ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie 30 dni od dnia doręczenia
wezwania urzędu,
w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na
podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego
bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 12 miesięcy po zakończeniu refundacji,
Urząd Pracy kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego,
w przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca jest obowiązany
do zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby
wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia
wezwania Urzędu Pracy. W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez Urząd Pracy na
zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany
bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.
Refundacja udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
Zasady i etapy postępowania:
●
●
●
Złożenie wniosku według określonego wzoru wraz załącznikami.
Weryfikacja formalna wniosku.
Opinia Działu Centrum Aktywizacji Zawodowej na temat osób bezrobotnych figurujących w ewidencji pod względem
wymagań pracodawcy dot. stanowiska zgodnie z wnioskiem.
W przypadku uzyskania pozytywnej weryfikacji formalnej i opinia CAZ , rozpatrzenie wniosku według daty wpływu. O
uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku podmiot powiadomiony jest w formie pisemnej.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku przedstawienie przyczyn uzasadniających odmowę udzielenia
refundacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku podpisanie umowy cywilno-prawnej o refundację części
kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 roku życia.
Zatrudnienie osoby bezrobotnej, po uprzednim skierowaniu przez Urząd oraz dostarczenie do Urzędu uwierzytelnionej
kserokopii umowy o pracę oraz deklaracji ZUS P ZUA wraz z potwierdzeniem przyjęcia przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych.
Składanie do ostatniego dnia każdego miesiąca wniosku o wypłatę refundacji za każdy miesiąc zatrudnienia osoby
bezrobotnej.
Przelew środków na wskazany rachunek pracodawcy (następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wypłatę
refundacji).
❍
❍
❍
❍
❍
Na refundowane stanowisko nie mogą być kierowani współmałżonkowie , dzieci pracodawcy lub przedsiębiorcy
oraz osoby, które pracowały u pracodawcy przez okres ostatnich 6 miesięcy i dłużej.
Realizacja programu uzależniona jest od aktualnie posiadanych przez PUP w Myszkowie środków finansowych z
Funduszu Pracy.
Podstawa prawna:
1. art. 150f Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r . poz. 645 z
późn. zm.)
2. rozporządzenie komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
Informacja dotycząca udzielenia pomocy na zatrudnienie oraz druki do pobrania dostępne są na stronie internetowej
Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie pod adresem www.pupmyszkow.pl w zakładce Pracodawcy w podzakładce formy
wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców / refundacja części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia
oraz w Informacji PUP ( parter).
Download