Refundacja kosztów art. 150f

advertisement
Informacja o programie
Zgodnie z zapisem art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r. poz.
149, z późń. zm.) Prezydent może zawrzeć umowę, na podstawie której refunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez
okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne
skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty
ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia
za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od
refundowanego wynagrodzenia.
Możliwość refundacji części kosztów poniesionych przez pracodawcę oznacza, że refundacja nie może przekroczyć zarówno
maksymalnej wysokości określonej w przepisach tj. kwoty minimalnego wynagrodzenia, jak i stanowić 100% kosztów
poniesionych przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.
Pracodawca lub przedsiębiorca chcący skorzystać z programu musi prowadzić działalności przez okres co
najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Jednocześnie działalność ta w okresie 6 miesięcy przed dniem
złożenia wniosku nie może być zawieszona.
Prezydent nie może zawrzeć umowy z pracodawcą, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, tj.:
a) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o
szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), w
przypadku
rozwiązania
stosunku
pracy
lub
stosunku
służbowego
z
tych
przyczyn
u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,
b) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub
likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,
c) wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy
przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na
innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy,
d) rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z
uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika.
Spełnienie powyższego warunku będzie również weryfikowane przez Miejski Urząd Pracy w Płocku od dnia złożenia
wniosku do dnia zawarcia umowy o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki
na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.
Do programu kierowane będą osoby bezrobotne do 30 roku życia, dla których ustalony został II profil pomocy zgodnie
z art. 33 ust. 2c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Pracodawca lub przedsiębiorca są zobowiązani, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym
wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja tj. 12 miesięcy oraz
przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji.
Niewywiązanie się z powyższego warunku powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do
okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia
otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania prezydenta.
W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę
na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy (umowa o pracę
wygasa w przypadkach określonych w Kodeksie pracy oraz w przepisach szczególnych - art. 63-67 Kodeksu pracy)
skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 12 miesięcy, prezydent kieruje
na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.
W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca
zwracają uzyskaną pomoc w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby
wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia
wezwania prezydenta. W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione
stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca nie zwracają uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany
bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.
Miejski Urząd Pracy w Płocku wymaga utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasy pracy
skierowanych bezrobotnych bezpośrednio po zakończeniu zatrudnienia obejmującego okres 12 miesięcy refundacji
oraz okres wymaganego ustawą zatrudnienia tj. 12 miesięcy po zakończeniu refundacji na kolejny okres minimum 1
miesiąca.
Do okresu 25 miesięcy wymaganego zatrudnienia nie są wliczane przerwy w zatrudnieniu, jak również urlopy bezpłatne
udzielone pracownikowi.
Procedura realizacji programu przez Miejski Urząd Pracy w Płocku:
1)
Pracodawca lub przedsiębiorca składa do Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku wniosek o refundację części kosztów
poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych
do 30 roku życia wraz z określonymi w nim załącznikami.
W przypadku, gdy wniosek jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, wnioskodawcy zostanie pisemnie
wyznaczony termin na jego uzupełnienie. Wniosek nieuzupełniony we wskazanym terminie pozostawia się bez
rozpatrzenia.
3) Wnioski rozpatrywane są przez Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku działającego z upoważnienia Prezydenta
Miasta Płocka, według kolejności zgłoszeń, wynikającej z rejestru wniosków w terminie 30 dni od daty złożenia
kompletnego wniosku.
4) O sposobie rozpatrzenia wniosku wnioskodawca powiadamiany jest w formie pisemnej.
5) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku następuje kierowanie do wnioskodawcy osób bezrobotnych przez
pracowników Działu Pośrednictwa Pracy.
6) Po dokonaniu wyboru kandydata do pracy, wnioskodawca ustala z Miejskim Urzędem Pracy w Płocku - Dział
Instrumentów Rynku Pracy termin zawarcia umowy w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na
wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.
7) Zawarcie umowy pomiędzy Gminą - Miasto Płock reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Płocka w imieniu którego
działa Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku a wnioskodawcą.
8) Zatrudnienie osoby/osób bezrobotnej/ych przez wnioskodawcę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres zgodny z
zawartą umową.
9) Wnioskodawca składa do MUP w Płocku w cyklach miesięcznych wnioski o zwrot części kosztów poniesionych
na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych skierowanych bezrobotnych wraz
z wymaganymi załącznikami. Na podstawie przedłożonych wniosków MUP w Płocku dokonuje refundacji w terminie
określonym w umowie.
10) Po okresie refundacji, do końca okresu zatrudnienia określonego w umowie, wnioskodawca składa do MUP w Płocku
miesięcznie deklarację rozliczeniową ZUS RCA, ZUS RCX, ZUS RSA z potwierdzeniem ich złożenia lub przekazania
do oddziału ZUS.
2)
Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o:
„ pracodawcy” - oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną,
jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika;
„przedsiębiorcy” – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 331 Kodeksu
Cywilnego (jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną) prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą
lub zawodową;
„wnioskodawcy” – oznacza to pracodawcę lub przedsiębiorcę;
„bezrobotnym do 30 roku życia” - oznacza to bezrobotnego, który do dnia zastosowania wobec niego usług lub
instrumentów rynku pracy nie ukończył 30 roku życia;
„zatrudnieniu” – oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę
nakładczą;
„minimalnym wynagrodzeniu za pracę” - oznacza to kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników
przysługującą za pracę w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy ogłaszaną na podstawie ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157,
poz. 1314 z późn. zm.);
„składkach na ubezpieczenia społeczne” - oznacza to składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe,
finansowane z własnych środków płatnika tych składek.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards