Regulamin określający warunki i zasady refundowania kosztów

advertisement
Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2016
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie
REGULAMIN
OKREŚLAJĄCY WARUNKI I ZASADY
REFUNDOWANIA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH DO 30
ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁAWNIE
Przepisy prawne:
1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 149, ze zmianami);
2) Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1);
3) Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352
z 24.12.2013, str. 9);
4) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59 poz. 404 ze zmianami);
PRZEPISY OGÓLNE
§1
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Regulaminie- należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin;
2) Staroście- należy przez to rozumieć Starostę Sławieńskiego;
3) Urzędzie Pracy- należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie,
4) Dyrektorze Urzędu- należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy w Sławnie;
5) ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
zatrudnienia i instrumentach rynku pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 149 ze
zmianami);
6) bezrobotnym - oznacza to osobę spełniającą przesłanki art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy;
7) Refundacji części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia- oznacza
to zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia przez podmiot, które nastąpiło
w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób
zakwalifikowanych do II profilu pomocy.
8) Podmiocie - oznacza to Pracodawcę czyli jednostkę organizacyjną chociażby
nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną jeżeli zatrudniają one
co najmniej jednego pracownika lub Przedsiębiorcę niezatrudniającego
pracownika.
1
§2
SKŁADANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW
1. W zależności od posiadanych środków wnioski mogą być przyjmowane
w procedurze ciągłej lub cyklicznej.
2. Podmiot składa odrębny wniosek na każde stanowisko.
3. Podmiot może wnioskować o zatrudnienie bezrobotnych do 30 roku życia,
w liczbie nie przekraczającej liczby zatrudnionych z umową o pracę
pracowników, w miesiącu w którym składa wniosek.
4. Zatrudnienie osób do 30 roku życia w ramach refundacji musi stanowić wzrost
netto pracowników zatrudnionych przez podmiot w porównaniu ze średnią
z ostatnich 6 miesięcy.
5. Szczególnie preferowane będą Podmioty prowadzące działalność gospodarczą
na terenie powiatu sławieńskiego.
POSTANOWIENIA UMOWY
§3
1. Umowa o refundację części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia
może być zawarta z podmiotami, które w dniu złożenia wniosku nie zalegają
z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem
w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy,
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin
publicznych.
2. Starosta nie może zawrzeć umowy o refundację części kosztów zatrudnienia
bezrobotnych do 30 roku życia z podmiotem, u którego w okresie ostatnich 6
miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia
z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
3. Umowa pomiędzy Starostą, a podmiotem ubiegającym się o refundację części
kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia zawierana jest
niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku.
§4
1. Podmiot zobowiązuje się w szczególności do:
1) dostarczenia dla Urzędu w terminie 5 dni od daty przyjęcia do pracy kopii
umowy o pracę z zatrudnionym bezrobotnym,
2) informowania Urzędu o każdym przypadku zmiany w zawartej
z bezrobotnym umowie o pracę, wygaśnięcia lub rozwiązania
umowy
o pracę z bezrobotnym
skierowanym do pracy w ramach umowy
w terminie 5 dni od zaistnienia tego faktu, podając ich datę i przyczynę,
3) utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego
bezrobotnego do 30 roku życia przez okres, za który dokonywana jest
refundacja oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji,
4) zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie
utrzymano zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanej osoby,
2
wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za
pierwszy miesiąc w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty,
5) zatrudnienia innej skierowanej osoby bezrobotnej na zwolnione stanowisko,
w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego,
rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. kodeksu pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego
bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu
12 miesięcy zatrudnienia po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na
ubezpieczenia społeczne,
6) zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie
utrzymano zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanej osoby,
wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za
pierwszy miesiąc w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty
w przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione
stanowisko pracy.
WARUNKI REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW ZATRUDNIENIA
BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA
§5
1. Starosta zwraca podmiotowi, który zatrudnił w ramach refundacji skierowanych
bezrobotnych do 30 roku życia część kosztów zatrudnienia w okresie 12
miesięcy, tj. część kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na
ubezpieczenie społeczne w wysokości ustalonej w umowie, nie przekraczającej
jednak kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w ostatnim
dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenie
społeczne od refundowanego wynagrodzenia. Podmiot jest zobowiązany do
utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres objęty
refundacją wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne oraz przez okres
kolejnych 12 miesięcy po zakończeniu refundacji w pełnym wymiarze czasu
pracy.
2. Starosta refunduje część kosztów poniesionych przez podmiot, z tym, że
refundacja nie może stanowić 100% kosztów poniesionych przez podmiot
w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia.
3. Urząd w ramach refundacji części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30
roku życia nie skieruje do podmiotu osób bezrobotnych:
- które w okresie ostatnich 6 miesięcy były tam zatrudnione,
- które są blisko spokrewnione (dziecko, małżonek, rodzic).
WARUNKI DOKONYWANIA REFUNDACJI
§6
1. Refundacja będzie dokonywana na wniosek Podmiotu i po załączeniu do
niego potwierdzonych za zgodność z oryginałem:
1) kopii lub kserokopii list płac wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia,
3
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2) kserokopii list obecności,
3) deklaracji ZUS oraz kserokopii opłat składki ZUS,
4) kserokopii zwolnień lekarskich.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1 Podmiot składa w terminie 60 dni od dnia
nabycia przez zatrudnionego bezrobotnego prawa do wynagrodzenia.
Urząd dokona refundacji w okresie do 30 dni od dnia złożenia przez Podmiot
wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie określonym
w ust. 2
W przypadku złożenia wniosku po terminie wynikającym z ust. 2 Urząd dokona
refundacji w momencie dysponowania wolnymi środkami na ten cel.
Kwota podlegająca refundacji zostanie przekazana przez Urząd na konto
Podmiotu wskazane we wniosku.
Urząd wypłaci kwotę refundacji dla Podmiotu w miarę posiadanych środków na
ten cel, bez naliczania przez Podmiot odsetek ustawowych od refundowanych
kwot.
Okresy przebywania na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim oraz okresy
zwolnienia lekarskiego są wliczone do okresu 24 miesięcy trwania umowy,
z zaznaczeniem, iż za okresy, za które podmiot nie płaci wynagrodzenia refundacja
nie przysługuje.
Umowa ulega przedłużeniu o ewentualne przerwy spowodowane koniecznością
poszukiwania nowego pracownika, który zostanie zatrudniony w miejsce
zwolnionego bezrobotnego.
POSTANOWIENIE KOŃCOWE
§7
1. Starosta ma prawo dokonywać u podmiotu, z którym podpisano umowę
o refundację części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia,
kontroli i oceny dotrzymania warunków zawartej umowy.
2. Przy udzielaniu refundacji części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30
roku życia w szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta (Dyrektor PUP
działający na podstawie upoważnienia Starosty) może podjąć decyzję
o odstąpieniu od postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.
3. Wszystkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonane
w drodze aneksu do umowy.
4
Download