Regulamin ref. kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku

advertisement
ul. Słowiańska 19,48-300 Nysa, tel, 77 448-99-Lt,fax.77 44B-99-t7, e-mail; [email protected]§6.pl
REGULAMlN
REFUNDAcJl częśclroszrów ZATRuDNlENlA BEzRoBoTNycH Do 30 RoKU żvcln pRzEz
POW|ATOWY URZĄD PRACY W NYSIE
|zdniaO2.0L.2OL7 r.|
RozDzlAŁ !
posTANowlENtA oeólrur
RozDzlAŁ l!
TRvB sKŁADANIA l RozpATRyWAN!A wtvlosrów
RozDzlAŁ lll
PODSTAWOWE POSTANOWIENIA UMOWY
RozDzlAŁ lV
WARUNKl REFUNDAcJI częśclroszrów zATRuDNtENlA BEzRoBoTNycH Do 30 RoKU
żvcln
RozDzlAŁ V
WARUNK! DoKoNYWANIA REFUNDACJ
RozDzlAŁ Vl
posTANowlENtA xoŃcowr
l
RozDzlAŁ I
PosTANowlENlA oGoLNE
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 20O4 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst
jednolity Dz. U. 2Ot6, poz.645 z późn. zm.|.
2, Ustawa z dnia 30 kwietnia 20O4 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej |Dz.UzżOt6r. Nr0 poz. t8O8|.
3. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr t4O7l20t3 z dnia 18 grudnia 2OL3 r. w sprawie stosowania art.
107 i 108 TFUE do pomocy de minimis
4. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr t408l20t3 z dnia 18 grudnia 2Ot3 r. w sprawie stosowania art.
107 i 108 TFUE do pomocy de minimis w sektorze rolnym
5. Rozporządzenie Komisji(UE) NR 7t7l2OL4 z dnia 27 czerwca2OL4r. w sprawie stosowania art.
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Uni! Europeiskiej do pomocy de minimis w sektorze
rybołówstwa i akwakuItury
§1
Starosta ze środków Funduszu Pracy może refundować Pracodawcy lub Przedsiębiorcy przez okres 12
miesięcy częśćkosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie
społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia w ramach programu ,,100 tysięcy miejsc
pracy dla młodych".
§z
llekroć w regulaminie jest mowa o:
1/ Staroście -oznacza to Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracyw Nysie działającego z upoważnienia
Starosty Nyskiego.
Zl
Komisji
-
oznacza to komisję do spraw opiniowania wniosków o refundację częścikosztów
zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku zycia,
3/
Urzędzie
4/
Bezrobotnym - oznacza to osobę, o której mowa w art. 2 ust.
-
oznacza to Powiatowy Urząd Pracy w Nysie.
]_
pkt. 2 ustawy z
dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz, U. z 20'J,6 r., poz. 645
z
późn. zm.)
5/ Refundacji
części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia - oznacza to zatrudnienie
bezrobotnego do 30 roku życia przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze
starostą i ma na celu wsparcie osób zakwalifikowanych do ll profilu pomocy.
6/
Ustawie
-
oznacza
to
ustawę z dnia 20 kwietnia żOO4r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (tekst jednolity Dz. U.2016 r., poz. 645 z poźn. zm.).
7/
Podmiocie
-
oznacza
to Pracodawcę czyli jednostkę
organizacyjną chociażby nie posiadała
osobowoŚci prawnej, a także osobę fizyczną jezeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika
lu
b Przedsiębiorcę
8/
n
iezatrudniającego pracownika.
Członka najbliższej rodziny - oznacza to: małżonka organizatora, rodzeństwo organizatora i ich
małżonków, rodziców
orga nizatora.
i
teściów organizatora, dzieci organizatora
i ich
małzonków, wnuków
RozDzlAŁ l!
TRYB SKŁADAN|A l RoZPATRYWANIA WNtosKÓW
§g
1.
W zależnościod posiadanych środków wnioski mogą być przyjmowane w procedurze ciągłej lub
cyklicznej,
ż. Terminy
przyjmowania wniosków oraz zasady ich oceny będą ogłoszone na stronie Powiatowego
Urzędu Pracy w Nysie (www.pup.nvsa.p|) przy każdym naborze.
3.
Przy rozpatrywaniu wniosków powołana Zarządzeniem Dyrektora PUP Komisja kierować się
będzie m.in.:
-
zasadą celowości, efektywności, oszczędnościw wydatkowaniu środków publicznych przy
zawiera niu przed miotowych umów,
-
wielkościązatrudnienia w dniu złożeniawniosku w stosunku do średniejwielkości zatrudnienia
z okresu ostatnich 12 miesięcy,
-
potrzebami lokalnego rynku pracy (preferowane będą podmioty prowadzące działalność
gospodarczą w sektorze produkcyjno - usługowym),
-
warunkami płacy i pracy proponowanymi bezrobotnemu,
długościągwarantowanego okresu zatrudnienia po okresie zobowiązaniowym tj. 24 m-cy
(minimalny wymagany okres zatrudnienia wynosi 30 dni),
-
jakościądotychczasowej współpracy z podmiotem (ocena realizacji dotychczasowych umów
i
ich efektywność),
-
wielkością pomocy publicznej uzyskanej do tej pory przez podmiot z Funduszu Pracy,
przy rozpatrywaniu wniosków szczególne preferencje będą skierowane
do podmiotów prowadzących działalnośćgospodarczą na terenie powiatu nyskiego.
§4
Podmiot ubiegający się o refundację częścikosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia
składa
w PUP
Nysa wniosek (załącznik nr 1). Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. Na
wniosek pup podmiot zobowiązany jest do uzupełnienia braków w terminie 7 dni.
RozDzlAŁ llI
PODSTAWOWE POSTANOW!ENlA UMOWY
§5
lloŚĆ zawartych umów
o refundację częścikosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia w
danym roku ograniczóna jest wielkościąlimitu środków przyznanych na ten cel.
§6
1,.
Starosta zwraca podmiotowi, który zatrudnił w ramach refundacji skierowanych bezrobotnych do
30 roku częśćkosztów zatrudnienia w okresie
1-2
miesięcy, tj. częśćkosztów poniesionych na
wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości ustalonej w umowie, nie
przekraczającej jednak kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w ostatnim
dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca
i
składek na ubezpieczenie społeczne od
refundowanego wynagrodzenia. Podmiot jest zobowiązany
do utrzymania w
zatrudnieniu
i
składek na
skierowanego bezrobotnego przez okres objęty refundacją wynagrodzeń
ubezpieczenie społeczne oraz przez okres kolejnych 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji
pełnym wymiarze czasu pracy.
ż.
Umowa pomiędzy Starostą,
a
podmiotem ubiegającym się
o
refundację częścikosztów
zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia zawierana jest niezwłocznie po rozpatrzeniu
wniosku. Niepodpisanie umowy
w terminie 1
miesiąca od otrzymania powiadomienia
traktowane będzie jako rezygnacja ze środków.
§7
1.
Podmiot zobowiązuje się do utrzymania w zatrudnieniu skierowanych osób przez cały okres
trwania umowy (okres refundacji + ustawowo wymagany okres zatrudnienia po refundacji,
łącznie 24 m-ce) oraz do dodatkowego zatrudnienia osoby bezrobotnej przez minimalny okres
30 dni na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
2.
Niewywiązanie się podmiotu z warunku utrzymania zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej
lub naruszenie innych warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy w
kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby
wrazz odsetkami ustawowymi naliczonymiod dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie
30 dniod dnia doręczenia wezwania Urzędu.
3.
Niewywiązanie się podmiotu
z
warunku zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej przez okres
objęty gwarancją zatrudnienia, może skutkować zerwaniem współpracy Urzędu z podmiotem w
zakresie realizacji wszystkich instrumentów rynku pracy przez okres kolejnych 24 miesięcy
liczonych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło naruszenie warunków
Umowy.
4.
W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim
umowy o pracę na podstawie art.52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
-
Kodeks Pracy lub
wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją
albo przed upływem okresu 12 miesięcy (okres zatrudnienia po refundacji), Urząd skieruje na
zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.
RozDZIAŁ lV
WARuNKl REFUNDAcJIczĘścl KoszTów ZATRuDNlENtA BEzRoBoTNycH Do 30 RoKU
żvclł
§g
1.
Umowa o refundację częścikosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia może być
zawarta z podmiotami, które w dniu zlozenia wniosku nie zalegają z wypłacaniem w terminie
wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenie społeczne,
zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych
danin publicznych.
§9
1. W ramach refundacji części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia Starosta kieruje
osoby bezrobotne zakwalifikowane do ll profilu pomocy.
2. Podmiot
ubiegający się
o refundację musi prowadzić działalnośćgospodarczą przez okres
najmniej 6 miesięcy przed dniem złożeniawniosku,
aw
co
przypadku podmiotów, którym została
udzielona dotacja na rozpoczęcie działalnościgospodarczej, możliwośćwnioskowania o
refundację części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia następuje po wywiązaniu
się z warunków umowy o przyznanie dotacji.
3.
Urząd nie skieruje do pracodawcy w ramach umów o refundację osób bezrobotnych, które:
a)
w okresie ostatnich 2 lat:
,/
były zatrudnione na podstawie umowy o pracę u tego pracodawcy przez okres
dłuższy niż 3 miesiące,
,/
które wykonywały pracę na zasadach umów cywilnoprawnych przez okres dłuższy
niż 6 miesięcy,
b)
są członkamijego najbliższej rodziny.
RozDzlAŁ V
WARUNKl DoKoNYWANlA REFUN DACJl
§10
t.
Refundacja częścikosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie
społeczne następuje na podstawie wniosku
o zwrot
kosztów poniesionych
w związku z
zatrudnieniem bezrobotnych w ramach refundacji częścikosztów zatrudnienia bezrobotnych
30 roku życia złożonegoprzez podmiot wrazz:
a) rozliczeniem finansowym wynagrodzeń osób zatrudnionych za dany okres,
do
ł
b) uwierzytelnioną kserokopią listy płac wrazz pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia,
c) kserokopią listy obecności lub ewidencją czasu pracy,
d) kserokopiami dowodów odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne lub zaświadczeń
o niezaleganiu zZUS,
e) kserokopią zwolnień lekarskich,
f) kserokopiami deklaracjiZUS (DRA, RCA, RSA
).
§11
Refundacja za niepełny miesiąc pracy wypłacana będzie
w kwocie wg następującego
obliczenia:
stawka miesięczna dzielona będzie przez 30 dni /niezaleznie od liczby dni kalendarzowych w danym
miesiącu/. Zaokrąglona do dwóch liczb po przecinku stawka pomnożona będzie przez liczbę dni
kalenda rzowych objętych okresem refundacji.
zABEzP aEczE
N
t
E
P
RozDzlAŁ Vl
E G o WYKo RzYsTA
RAW| DŁoW
N
IA Śno o
rów
§rz
W celu zapewnienia zwrotu otrzymanej refundacji częścikosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30
roku życia w przypadku niedotrzymania warunków umowy urząd uzależnia wypłatę refundacji od
przedstawienia przez wnioskodawcę wia rygodnego zabezpieczenia,
1. Formami zabezpieczenia zwrotu refundacji mogą być:
a)
b)
weksel z poręczeniem wekslowym lawall,
akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez dłuznika wraz
z oświadczeniem
majątkowym,
c)
d)
blokada rachunku bankowego,
gwarancja bankowa.
2. Poręczycielem może być:
a) osoba fizyczna - legitymująca się zaświadczeniem o stałym źrodle dochodu /tj. osoba pracująca na
podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony (umowa na okres min, 30
miesięcy od dnia podpisania zabezpieczenia), emeryt (do 70 roku życia), osoba prowadząca
własną działalnośćgospodarczą, rolnik/ o dochodach w wysokości kształtującej się na poziomie,
co najmniej 2500 zł brutto (ok. 1800 zł netto) - średnia z ostatnich trzech miesięcy
przed
podpisaniem deklaracji w przypadku zaświadczenia o dochodach wystawionego przez zakład
pracy. Powyższą kwotę dochodu netto poręczyciel musi osiągać po odliczeniu miesięcznych
zobowiązań wykazanych w oświadczeniu poręczyciela o dochodach.
b) osoba prawna
-
zdolnośćzabezpieczenia środków badana będzie na podstawie dokumentów
finansowych tj. bilans oraz rachunek zysków
i strat,
3. Poręczycielem nie może być:
a) osoba, która udzieliła już poręczenia na niezakończone umowy dotyczące uzyskania środków
będących w dyspozycji PUP w Nysie,
b) pracownicy zatrudnieni przez wnioskodawcę będącego wystawcą weksla z wyjątkiem osób
posiadających dochody z innego źródla na wymaganym poziomie.
4, llośćporęczycieli uzależnia się od ilości zatrudnionych osób bezrobotnych w ramach refundacji:
1
osoba bezrobotna - 1 poręczyciel
2 osoby bezrobotne lub więcej- 2 poręczycieli
5. W przypadku zabezpieczenia w postaci blokady rachunku bankowego lub gwarancji bankowej,
kwota zablokowanych lub gwarantowanych przez bank środków będzie podwyższona o ż0%ow
stosunku do przyznanej kwoty refundacji, a termin na który zostanie ustanowiona wynosi min. 2
lata lub do czasu wywiązania się z umowy.
RozDzIAŁVl
PosTANowlENlE KoŃcoWE
§13
1,.
Starosta ma prawo dokonywać u podmiotu, z którym podpisano umowę o refundację części
kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia kontroli i oceny dotrzymania warunków
zawartej umowy.
2.
Przy udzielaniu refundacji częścikosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia w
szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta (Dyrektor PUP działający na podstawie
upoważnienia Starosty) może podjąć decyzję
o
odstąpieniu
od postanowień
zawartych
w niniejszym regulaminie.
3.
Wszystkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonane w drodze aneksu do
umowy.
§rł
Regulamin wchodziw życie z dniem 2 stycznia 2017 roku.
Nysa, dnia 02.0I.20L7
r.
Download