Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu

advertisement
Instrumenty na lokalnym
rynku pracy
Powiatowy Urząd Pracy
w Radomiu
2017
Refundacja części kosztów poniesionych na
wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia
społeczne pracowników do 30. roku życia


Umowę o refundację można zawrzeć z
pracodawcą z lub przedsiębiorca, u którego
w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem
wniosku nie nastąpiło zmniejszenie
zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu
pracy.
Obowiązkiem pracodawcy jest zatrudnienie
bezrobotnego do 30 roku życia w pełnym
wymiarze czasu pracy przez okres 12 miesięcy
refundacji i kolejnych 12 miesięcy po
zakończeniu okresu refundacji.
Refundacja części kosztów poniesionych na
wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia
społeczne pracowników do 30. roku życia
Dzięki realizacji nowego instrumentu
bezrobotny do 30 roku życia uzyska:



możliwość wejścia na rynek pracy,
gwarancję stabilnego zatrudnienia przez 24 miesiące,
możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego.
Koszty realizacji nowego instrumentu
w latach 2016-2018 finansowane będą
ze środków Funduszu Pracy.
Na finansowanie nowego instrumentu
Urząd Pracy w Radomiu otrzymał ogółem:
kwotę 40.321.400,00 zł
z czego:
w 2016 roku – kwotę 10.205.400 zł
w roku 2017 i 2018 po 15.058.000,00 zł
Refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami
dopuszczalności pomocy de minimis.
Wsparcie dla pracodawców zatrudniających
osoby bezrobotne 50 +

Dofinansowanie do wynagrodzenia może otrzymać pracodawca, który
zatrudni skierowanego bezrobotnego w wieku pow. 50 roku życia
przysługuje przez okres:
1.
12 miesięcy w przypadku bezrobotnego, który ukończył 50 lat, ale nie
ukończył 60 roku życia
24 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60
lat
Kwota dofinansowania nie może być wyższa niż połowa minimalnego
wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy
2.




Pracodawca zobowiązany jest utrzymać zatrudnienie po upływie okresu
przysługiwania dofinansowania:
Ad. 1 – przez okres 6 miesięcy
Ad. 2 – przez okres 12 miesięcy
STAŻ
Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do
wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez
nawiązywania stosunku pracy

Osobie, która odbywa staż u pracodawcy jest wypłacane stypendium
stażowe w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych i jest wypłacane co
miesiąc;
Okres na jaki mogą być skierowani bezrobotni do odbywania stażu:
Osoby do 30 roku życia na
okres od 3 do 12 miesięcy
Pozostali bezrobotni na okres od 3
do 6 miesięcy
BON NA ZASIEDLENIE



Bon dla osób, do 30 roku życia, którzy podejmują
zatrudnienie/samozatrudnienie w odległości co
najmniej 80 km od miejsca dotychczasowego
zamieszkania lub czas dojazdu do tej miejscowości
przekracza 3 godziny dziennie;
Bon przyznawany jest w wysokości do 200% przeciętego
wynagrodzenia;
Obowiązek pozostawania w zatrudnieniu w pełnym
wymiarze czasu pracy bądź będzie prowadził
działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6
miesięcy w okresie do 8 miesięcy od otrzymania bonu
BON STAŻOWY

Pracodawca, który na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia
zdecyduje się zorganizować staż w ramach bonu stażowego, nie
ponosi kosztów zatrudnienia przez okres trwania stażu (osoba w
trakcie trwania stażu posiada status bezrobotnego);

Czas trwania umowy obejmuje dwa okresy: 6 miesięcy stażu + 6
miesięcy zatrudnienia bezrobotnego po zakończonym stażu;

Osobie, która odbywa staż u pracodawcy jest wypłacane
stypendium stażowe w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych
i jest wypłacane co miesiąc;

Po wywiązaniu się z warunków umowy pracodawca otrzymuje
premię w wysokości 1.513,50 zł za każdego zatrudnionego
bezrobotnego po odbytym w ramach bonu stażu;
REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA
LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY
Jest to instrument rynku pracy mający na celu wsparcie osób
bezrobotnych. Polega na refundacji kosztów utworzenia bądź
doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Pracodawca zobowiązany jest do utrzymania stanowiska przez
okres co najmniej 24 miesiący;

Wypłata refundacji odbywa się jednorazowo i następuje po
rozliczeniu zakupów związanych z tworzonym stanowiskiem pracy
oraz zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego;

Wartość refundacji nie może przekroczyć kwoty 600% przeciętnego
wynagrodzenia tj. 25.313,52 zł;
Przyznanie jednorazowych środków na
otworzenie działalności gospodarczej



Instrument adresowany do wszystkich
bezrobotnych
Wysokość dotacji nie może przekroczyć 600%
przeciętnego wynagrodzenia tj. 25.313,52 zł;
Obowiązek prowadzenia działalności przez
okres co najmniej 12 miesięcy
Prace interwencyjne (realizowane w formułach
najbardziej popularnych wśród pracodawców)



Refundacja przez okres: 6
miesięcy
Obowiązek zatrudnienia
po zakończeniu okresu
refundacji na kolejne 3
miesiące
Wysokość refundacji: do
wysokości zasiłku dla
bezrobotnych wraz ze
składkami tj. 980,70 zł –
refundacja co miesiąc



Refundacja przez okres:
12 miesięcy
Obowiązek zatrudnienia
po okresie refundacji
przez 6 miesięcy
Wysokość refundacji: do
kwoty minimalnego
wynagrodzenia wraz ze
składkami tj. 2.360,00 zł
– refundacja co drugi
miesiąc
KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)


-



Kształcenie ustawiczne finansowane w ramach KFS może obejmować kursy, szkolenia, studia
podyplomowe, egzaminy, badania lekarskie i psychologiczne, ubezpieczenie NNW
Kwota finansowania:
Mikroprzedsiębiorstwa 100% kosztów, lecz nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w
danym roku na jednego uczestnika.
Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa 80% kosztów, lecz nie więcej niż 300% przeciętnego
wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
PRIORYTETY WYZNACZONE PRZEZ MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI
SPOŁECZNEJ NA ROK 2017 TO:
Priorytet 1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo
przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
Priorytet 2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych zawodach
deficytowych (w oparciu o barometr zawodów oraz monitoring zawodów deficytowych
i nadwyżkowych)
Priorytet 3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie
przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)
PRIORYTETY RADY RYNKU PRACY WYDATKOWANIA REZERWY KFS W ROKU 2017:

Priorytet 1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji
pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);

Priorytet 2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

Priorytet 3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;

Priorytet 4) wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których
wszczęto proces restrukturyzacji
KWOTY I STAWKI PRZYWOŁYWANE W PREZENTACJI
(stan prawny na dzień 01.03.2017)

Zasiłek dla bezrobotnych 100% = 831,10 zł

Minimalne wynagrodzenie = 2.000,00 zł

Przeciętne wynagrodzenie = 4.218,92 zł

Premia dla pracodawcy za zatrudnienie
bezrobotnego do 30 roku życia, który otrzymał
bon stażowy = 1.513,50 zł
Dziękuję za uwagę
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu
Józef Bakuła
Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu
ul. Ks. Łukasika 3
26-600 Radom
Tel.: 048 363 99 57
E-mail: [email protected]
www.pupradom.pl
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards