XI Powiatowe Targi Edukacyjne „Akademus”

advertisement
Powiatowy Urząd Pracy
w Chojnicach
wsparciem
w Twoim Indywidualnym Pomyśle
Na Siebie
XI Powiatowe Targi Edukacyjne „Akademus”
UWAGA!
Powiatowy Urząd Pracy niezwłocznie
po rejestracji ustala profil pomocy
oznaczający właściwy ze względu na
potrzeby bezrobotnego zakres form
pomocy określonych w ustawie.
W zależności od ustalonego profilu,
osoba może korzystać z określonych
form pomocy.
Pośrednictwo
pracy
Poradnictwo
zawodowe
Jednorazowe
środki na
podjęcie
działalności
gospodarczej
Szkolenia
Staże
Do Twojej dyspozycji mamy:
Oferty
pracy
krajowe
Usługi
EURES
Giełdy
pracy
Targi
pracy
bon stażowy
bon szkoleniowy
bon zatrudnieniowy
bon na zasiedlenie
Bon stażowy, to gwarancja skierowania do
odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez
bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile
pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia
bezrobotnego po zakończeniu stażu na okres
6 miesięcy.
Pracodawca, który zatrudni bezrobotnego
przez deklarowany okres 6 miesięcy, otrzyma
premię w wysokości 1 513,50 zł.
Premia
wypłacana
jest
na
wniosek
pracodawcy.
Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego
planu działania i obowiązują w tym wypadku te same przepisy ustawy,
jak w przypadku stażu.
• koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu
– do wysokości 605,40 zł - wypłata bezrobotnemu
w miesięcznych transzach w wysokości do 100,90
zł;
• koszty niezbędnych badań lekarskich lub
psychologicznych – wpłata na konto wykonawcy
badań.
Bon
szkoleniowy
stanowi
gwarancję
skierowania bezrobotnego na wskazane
przez niego szkolenie oraz opłacenie
kosztów,
które
zostaną
poniesione
w związku z jego podjęciem.
Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego
następuje na podstawie indywidualnego
planu działania z uzasadnieniem celowości
udziału w szkoleniu, popartym:
- deklaracją pracodawcy w zakresie zatrudnienia osoby bezrobotnej po
ukończeniu wskazanego szkolenia, bądź
- oświadczeniem osoby bezrobotnej deklarującej podjęcie własnej
działalności gospodarczej po ukończeniu wskazanego szkolenia.
W sytuacji, gdy koszt szkolenia przekracza wysokości określoną w bonie,
osoba bezrobotna sama pokrywa koszty przekraczające wskazany limit.
• jednego szkolenia – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
• niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty
na konto wykonawcy badania;
• przejazdu na szkolenie w wysokości:
o 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
o 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;
• zakwaterowania, jeżeli zajęcia odbywają się od miejsca zamieszkania
(co najmniej 80 km), w wysokości:
o 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
o 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,
o 1500 zł - w przypadku szkolenia trwającego powyżej 150 godzin.
Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy
gwarancję refundacji części kosztów
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie
społeczne, w związku z zatrudnieniem
bezrobotnego do 30 roku życia.
Realizacja
bonu
zatrudnieniowego
następuje na podstawie umowy zawieranej
przez Starostę z pracodawcą.
Pracodawca
w
ramach
bonu
zatrudnieniowego jest obowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez
okres 18 miesięcy. Refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek
na ubezpieczenie społeczne przysługuje przez okres 12 miesięcy,
w łącznej wysokości zasiłku dla bezrobotnych, a pracodawca
zobowiązany jest do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego
przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.
Starosta na wniosek bezrobotnego
do 30 roku życia może przyznać bon na
zasiedlenie w związku z podjęciem
przez
niego
poza
miejscem
dotychczasowego
zamieszkania
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej
lub działalności gospodarczej, jeżeli:
• z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie
lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego
wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie
podlegał ubezpieczeniom społecznym;
• odległość od miejsca dotychczasowego
zamieszkania
do
miejscowości,
w
której
bezrobotny
zamieszka
w związku z podjęciem zatrudnienia, innej
pracy
zarobkowej
lub
działalności
gospodarczej wynosi co najmniej 80 km
lub czas dojazdu do tej miejscowości
i powrotu do miejsca dotychczasowego
zamieszkania
środkami
transportu
zbiorowego przekracza łącznie co najmniej
3 godziny dziennie;
• będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę
zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą
przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Download