Wniosek o przyznanie bonu

advertisement
……………………………………
(miejscowość i data)
…………………………………………………………..
(imię i nazwisko)
………………………………………………………….
…………………………………………………………
(adres zamieszkania)
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Wincentego Pola 4
12-100 Szczytno
WNIOSEK
o przyznanie bonu zatrudnieniow ego
dla osoby bezrobotne j do 30. roku życia
Podstawa prawna: art. 66m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.)
I. DANE WNIOSKODAWCY
Nazwisko: ……………………………………………...Imię: ……………………………………..
Adres zameldowania: ...……………………………………………………………………………
Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………
Data urodzenia: .......................................................... Wiek: ...............................................
Seria i nr dowodu osobistego: ........................................ Nr telefonu:...………………………
II. DANE PRACODAWCY, U KTÓREGO OSOBA BEZROBOTNA PLANUJE
PODJĄĆ ZATRUDNIENIE W RAMACH BONU ZATRUDNIENIOWEGO:
(nazwa, adres siedziby):
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
III. UZASADNIENIE CELOWOŚCI PRZYZNANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO
(np. chęć zdobycia doświadczenia, rozwoju osobistego, możliwość podjęcia zatrudnienia w kontekście posiadanych kwalifikacji
i dalszych planów zawodowych, uzyskanie dochodu):
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Prawdziwość informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem.
….......................………………
(data i miejscowość)
…..…………..……………………
(czytelny podpis wnioskodawcy)
ZASADY PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO
I.
1.
2.
3.
4.
5.
OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO.
Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wprowadza system bonów
adresowanych do osób bezrobotnych, które nie przekroczyły 30. roku życia. Innowacyjność tych
rozwiązań polega na pobudzaniu i podtrzymywaniu aktywności osób młodych w procesie
poszukiwania zatrudnienia. System ten powoduje jednocześnie odejście od obecnej praktyki
stosowanej przez urzędy pracy zgodnie, z którą to urząd pracy ma zapewnić osobie młodej
określone formy wsparcia. Bony w znacznym stopniu oddają inicjatywę osobie młodej przy
zapewnieniu niezbędnej kontroli wynikającej z dbałości o celowość wydatkowania środków.
Bon zatrudnieniowy może być przyznany na wniosek osoby bezrobotnej do 30. roku życia,
jeżeli takie wsparcie zostało przewidziane w Indywidualnym Planie Działania osoby bezrobotnej.
Bon posiada termin ważności, w którym po wypełnieniu przez pracodawcę należy go zwrócić. Termin
ważności bonu określa Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie.
Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia
i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu Powiatowy
Urząd Pracy przyzna bon zatrudnieniowy.
Realizacja bonu następuje na podstawie umowy zawieranej z pracodawcą.
II. SZCZEGÓŁOWE ZASADY REALIZACJI BONU ZATRUDNIENIOWEGO.
1. Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do zatrudnienia osoby bezrobotnej
przez okres 18 miesięcy, w tym przez 12 miesięcy z częściową refundacją kosztów zatrudnienia
ze środków Funduszu Pracy a następnie przez 6 miesięcy z własnych środków pracodawcy.
2. Powiatowy Urząd Pracy refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek
na ubezpieczenia społeczne, przez okres 12 miesięcy, w wysokości zasiłku, o którym mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 1, tj. 831,10 zł. Planowana łączna wysokość wsparcia za 12 miesięcy będzie
wynosić: 9.973,20 zł.
3. Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres
6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.
4. W przypadku niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zatrudniania osoby bezrobotnej
przez okres 18 miesięcy pracodawca zwraca:
a) kwotę otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania
pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie do 12 miesięcy od dnia
zatrudnienia osoby bezrobotnej, lub
b) kwotę ustaloną proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami
ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku
nastąpiło w okresie 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.
5. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania
z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego pracodawca nie zwraca refundacji
otrzymanej za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.
6. Refundacja pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne
w ramach bonu zatrudnieniowego stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności
pomocy de minimis.
III. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW
1. Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie przy ul. Wincentego Pola 4 (biuro
podawcze: pok. 21, parter lub u pośrednika pracy-doradcy klienta), bądź przesłać drogą pocztową.
2. Wnioski należy składać wyłącznie w formie pisemnej, na obowiązującym druku.
3. Wnioski nadesłane w inny sposób (np. faksem, pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane, chyba,
że wniosek zostanie przesłany w formie elektronicznej i będzie opatrzony kwalifikowanym
(bezpiecznym) podpisem elektronicznym.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards