Polityka rynku pracy w Polsce

advertisement
Polityka rynku pracy w Polsce
Polityka rynku pracy w Polsce jest prowadzona na podstawie
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
W 2014 roku weszła w życie nowelizacja tej ustawy, reformująca politykę
rynku pracy.
1
Profilowanie bezrobotnych (art. 33)
Profilowanie pomocy oznacza ustalenie dla bezrobotnego profilu pomocy
oznaczającego właściwy ze względu na jego potrzeby zakres form pomocy określonych
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, którymi może objąć go
urząd pracy w ramach realizacji indywidualnego planu działania, m.in. pośrednictwa
pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń, finansowania i dotowania różnego rodzaju
działań realizowanych na rzecz bezrobotnych.
Profile odzwierciedlają oddalenie bezrobotnego od
rynku pracy i gotowość do podjęcia zatrudnienia
Profil I – osoby aktywne i gotowe do podjęcia pracy
Pomoc: usługi rynku pracy: pośrednictwo pracy,
poradnictwo zawodowe, szkolenia
Profil II – osoby gotowe do podjęcia pracy, ale
bardziej oddalone od rynku pracy (np. bez
kwalifikacji)
Pomoc: usługi oraz instrumenty rynku pracy
Profil III – osoby oddalone od rynku pracy, o niskiej
motywacji do podjęcia zatrudnienia
Pomoc: program aktywizacja i integracja
2
Polityka Rynku Pracy wobec młodych
• Bezrobotni do 30 roku życia należą do kategorii osób znajdujących
się w szczególnej sytuacji na rynku pracy  przysługuje im
pierwszeństwo udziału w programach specjalnych (art. 49, art. 66a,
66b)
• Gwarancja dla młodzieży: bezrobotni do 25 r.ż. w okresie do 4
miesięcy od rejestracji w PUP przedłożenie propozycji zatrudnienia,
stażu lub szkolenia (art. 50)
• Działalność Ochotniczych Hufców Pracy
• Staż (wydłużony dla osób do 30 r.ż.; art. 53)
• (nowość!) Pracodawcy nie muszą opłacać składek na FP i FGŚP
przez 12 miesięcy za zatrudnionych bezrobotnych skierowanych
przez PUP, którzy nie ukończyli 30 roku życia (art. 104 c)
• (nowość!) Bony – przyznawane na podstawie indywidualnego planu
działania na wniosek bezrobotnego: szkoleniowy, stażowy,
zatrudnieniowy i na zasiedlenie.
 (nowość!) Refundowanie kosztów składek na ubezpieczenia
społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących pracę
po raz pierwszy przez okres do 12 miesięcy (art. 60 c)
3
Aktywna Polityka Rynku Pracy
(APRP) wobec młodych – cd.
• Inne, wybrane usługi (profil I oraz II) oraz instrumenty (II),
dostępne także dla innych kategorii bezrobotnych (art. 40-61
ustawy):
–
–
–
–
–
–
–
Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
Organizacja szkoleń
Finansowanie studiów podyplomowych lub egzaminów zawodowych
Finansowanie kosztów przejazdu i zakwaterowania
Dofinansowanie wyposażenia stanowiska pracy
Grant na telepracę (nowość!)
Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności
gospodarczej (nowość!)
– Prace społecznie użyteczne
– Roboty publiczne
– Pomoc prywatnej agencji zatrudnienia w doprowadzeniu do
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (nowość!)
Bon szkoleniowy (art. 66k) stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na
wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną
poniesione w związku podjęciem szkolenia.
Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie
indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego
podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu, do wysokości
100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu
szkoleniowego, koszty:
1) jednego lub kilku szkoleń - w formie wpłaty na konto instytucji
szkoleniowej;
2) niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na
konto wykonawcy badania;
3) przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu
w wysokości maksymalnie do 200 zł
4) zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania –
w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości maksymalnie do
1500 zł.
Starosta finansuje koszty, o których mowa w ust. 4, do wysokości określonej
5
w bonie szkoleniowym, a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit.
Bon stażowy (art. 66 l) stanowi gwarancję skierowania do odbycia
stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6
miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia
bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.
Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie
indywidualnego planu działania.
Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres
6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1500 zł.
W ramach bonu stażowego starosta finansuje:
1) koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie
ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego w miesięcznych
transzach w wysokości do 100 zł
2) koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w
formie wpłaty na konto wykonawcy badania.
6
Bon zatrudnieniowy (art. 66 m) stanowi dla pracodawcy gwarancję
refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia
społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego
Przyznanie bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie
indywidualnego planu działania.
Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do
zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy.
Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy
zawieranej przez starostę z pracodawcą.
Starosta refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek
na ubezpieczenia społeczne, przez okres 12 miesięcy, w wysokości
zasiłku dla bezrobotnych
Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego
bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.
W przypadku niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zatrudniania
bezrobotnego przez okres 18 miesięcy pracodawca zwraca część lub
całość refundowanych kosztów, chyba że rozwiązanie umowy nastąpiło
w wyniku tzw. zwolnienia dyscyplinarnego.
Bon na zasiedlenie (art. 66 n) jest przyznawany w związku z
podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego
zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności
gospodarczej, jeżeli:
1) będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co
najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie
oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;
2) odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do
miejscowości podjęcia zatrudnienia wynosi co najmniej 80 km lub
czas dojazdu środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie 3
godziny dziennie;
3) będzie pozostawał w zatrudnieniu przez okres co najmniej 6
miesięcy.
Środki Funduszu Pracy przyznane w ramach bonu nie mogą
przekroczyć 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę.
Można je przeznaczyć się na pokrycie kosztów zamieszkania.
W przypadku niewywiązania się z obowiązków, kwota bonu na
zasiedlenie podlega częściowemu lub całkowitemu zwrotowi
Staż – art. 53.
• Staż dla osób bezrobotnych oznacza nabywanie przez
bezrobotnego umiejętności praktycznych, niezbędnych do podjęcia
pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania
stosunku pracy z pracodawcą.
• Staż trwa nie więcej niż 12 miesięcy dla bezrobotnych do 30 roku
życia oraz nie więcej niż 6 miesięcy.
• Bezrobotnemu na okres odbywania stażu zostaje przyznane
stypendium w wysokości: 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych,
czyli 953,10 zł. Brutto (816,33 netto)
• Urząd Pracy opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i
wypadkowe od wypłacanych stypendiów.
9
Download