Prezentacja

advertisement
„Możliwości wsparcia przedsiębiorców w ramach działań DWUP”
Bystrzyca Kłodzka,17 lutego 2017 r.
Generacja Y – młodzi, zdolni i nielojalni
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 :
 Działania 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku
pracy
Kierunki wsparcia:
 instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego
wymaganego przez pracodawców:
 wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do
zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób,
u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub
doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem),
 instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:
 niwelowanie barier, jakie napotykają osoby niepełnosprawne w zakresie zdobycia
i utrzymania zatrudnienia, m.in. doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osoby
z niepełnosprawnościami.
instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:
wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez
udzielanie pomocy - bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia
umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności
gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.
Grupa docelowa:
osoby z obszaru województwa dolnośląskiego osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat
bez pracy, w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, w tym również
osoby niezarejestrowane w urzędach pracy.
Przedsiębiorcy mają możliwość składania wniosków przez partnerstwa lokalne, które zrzeszają
różnorodne podmioty działające na rzecz rynku pracy;
Współdziałanie w ramach partnerstwa w składanych w odpowiedzi na konkurs projektach, tj. projekty
uwzględniające współpracę lub partnerstwo z pracodawcami, których efektem współpracy lub
partnerstwa jest wyposażenie młodych osób w kwalifikacje zawodowe podnoszące ich zdolności do
zatrudnienia (szkolenia, przygotowanie zawodowe dorosłych, staże), w zakresie zgodnym z
oczekiwaniami pracodawców i dopasowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy przy zatrudnieniu
uczestników projektu u tych pracodawców po zakończeniu udziału w projekcie przez okres minimum 6
miesięcy - projekty te są dodatkowo premiowane.
30+,50+,kobiety,niepełnosprawni,długotrwale bezrobotni,
o niskich kwalifikacjach…
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WD 2014-2020 :
Działanie 8.2 – Wsparcie osób poszukujących pracy
Kierunki wsparcia:
instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez
pracodawców m.in. poprzez staże i praktyki zawodowe:
wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia
m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano
adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie
w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem);
granty na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy;
instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:
niwelowanie barier, jakie napotykają osoby niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania
zatrudnienia, m.in. doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami.
Główne grupy docelowe:
osoby z obszaru województwa dolnośląskiego od 30. roku życia pozostające bez zatrudnienia znajdujące
się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby starsze po
50. roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich
kwalifikacjach.
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WD 2014-2020 :
Działanie 8.3 – Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy
Kierunki wsparcia:
bezzwrotne dotacje obejmujące:
doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia
i prowadzenia działalności gospodarczej;
przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;
wsparcie pomostowe obejmujące szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji
oraz pomostowe wsparcie finansowe.
przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Główne grupy docelowe:
osoby od 30. roku życia pozostające bez zatrudnienia znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku
pracy tj. osoby starsze po 50. roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale
bezrobotne oraz niskowykwalifikowane;
w przypadku pożyczek również pozostałe osoby bez zatrudnienia, które są powyżej 30. roku życia.
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WD 2014-2020 :
Działanie 8.4 – Godzenie życia zawodowego i prywatnego
Kierunki wsparcia:
Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.
Główne grupy docelowe:
osoby powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich
i wychowawczych;
osoby pozostające bez zatrudnienia i sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WD 2014-2020 :
Działanie 8.5 – Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce
w ramach działań outplacementowych
Kierunki wsparcia:
Kompleksowy zestaw działań aktywizacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników
w tym:
 doradztwo zawodowe,
 poradnictwo, pośrednictwo pracy,
 szkolenia, staże, praktyki zawodowe,
 subsydiowanie zatrudnienia,
 wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie zwrotnej lub bezzwrotnej.
Główne grupy docelowe:
Pracodawcy przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracownicy
przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem.
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WD 2014-2020 :
Działanie 8.6 – Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców
z sektora MMŚP
Kierunki wsparcia:
Działania na rzecz wzrostu konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez
realizację usług w ramach Rejestru Usług Rozwojowych:
nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji,
usprawnienie procesów lub obszarów działania,
częściowa lub całkowita zmiana profilu działalności gospodarczej.
Główne grupy docelowe:
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy.
Jakie korzyści uzyska
pracodawca poszukujący
pracowników we
współpracy z PUP lub
projektodawcami
realizującymi projekty
aktywizujące zawodowo
finansowane z funduszy
europejskich ?
Przykładowe zachęty dla pracodawców związanie z zatrudnianiem osób pozostających bez pracy
zarejestrowanych w PUP lub uczestniczących w projektach aktywizujących zawodowo
finansowanych ze środków Unii Europejskiej
Pracodawca lub przedsiębiorca, który zatrudni na pełen etat bezrobotnego przez okres 12 miesięcy,
może otrzymać refundację wynagrodzenia wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne od tego
wynagrodzenia, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę obowiązującą w ostatnim dniu zatrudnienia, każdego rozliczanego miesiąca
(ok. 2,23 tys. zł miesięcznie).
Refundacja przysługuje przez okres 12 miesięcy w przypadku, gdy pracodawca zobowiąże się do
zatrudnienia pracownika przez /co najmniej/kolejne
12 miesięcy.
bon zatrudnieniowy - gwarantuje zrefundowanie pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego do 30. roku
życia na 18 miesięcy, części kosztów wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne.
Pracodawca jest obowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 m-cy. Pierwsze 12 m-cy
zatrudnienia podlega refundacji, natomiast okres kolejnych 6 miesięcy zatrudnienia nie podlega
refundacji;
bon stażowy/staż - skierowanie na staż u pracodawcy na okres 3 - 6 m-cy.
Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 m-cy może liczyć na premię
w wysokości 1500 zł.;
Bon/środki na zasiedlenie - środki w kwocie nie wyższej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę
(zmienne ok. 7,5-8 tys. zł brutto), która pozwoli pokryć koszty związane z podjęciem zatrudnienia, innej
pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem zamieszkania (sfinansowania kosztów
dojazdu lub zakwaterowania);
bon szkoleniowy/szkolenia - sfinansowanie szkolenia niezbędnego do podjęcia zatrudnienia, a także
dodatkowych kosztów z tym związanych (dojazdu, zakwaterowania);
refundacja kosztów składek na ubezpieczenie społeczne - przysługuje pracodawcom, którzy zatrudnią
bezrobotnych skierowanych przez urząd pracy, którzy podejmują pierwszą pracę. Refundacja przysługuje
przez 12 miesięcy, a jej wysokość nie może przekroczyć miesięcznie ½ minimalnego wynagrodzenia za
pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów. Przewiduje się nałożenie na pracodawcę
obowiązku dalszego zatrudniania takiej osoby przez okres 6 miesięcy po rygorem zwrotu refundacji.
refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
który został zatrudniony przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą.
bon na telepracę - to elastyczność charakteryzująca swobodę pracownika w realizacji zadań zlecanych
przez pracodawcę oraz w wyborze miejsca świadczenia pracy. Telepraca traktowana jest jako
potencjalnie korzystne rozwiązanie wielu problemów społecznych, z szeroką aktywizacją zawodową osób
bezrobotnych włącznie. Wypłacane w formie dofinansowanie na utworzenia stanowiska w formie
telepracy.
Gdzie znajdziesz
projektodawców mogących
dostarczyć potencjalnych
pracowników, oferując
wcześniej wymienione
zachęty?
Osoby pozostające bez pracy do 30 roku życia
www.power.dwup.pl
Projekty z 2015r. – link
Projekty z 2016r. - link
Osoby powyżej 30 roku życia
www.rpo.dwup.pl
Projekty z 2016r. - link
Osoby zarejestrowane jako bezrobotne
http://pup.klodzko.pl/
Zbigniew Ratajczak
Wydział Informacji i Promocji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Download