reforma urz*dów pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Mławie

advertisement
Seminarium
dotyczące wprowadzonych zmian w ustawie
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
oraz nowego okresu programowania
na lata 2014-2020
(ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy)
Mława, dnia 29 maja 2014 roku
HARMONOGRAM SEMINARIUM
• Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
prezentacja usług Urzędu Pracy skierowanych do pracodawców
i przedsiębiorców
• Główne kierunki wsparcia funduszy europejskich w perspektywie
finansowej 2014-2020
• Prezentacja Usług Działdowskiej Agencji Rozwoju Wręczenie statuetek
przedsiębiorcom uczestniczącym w IV Mławskich Targach Pracy
• Konsultacje indywidualne ze specjalistami z Powiatowego Urzędu
Pracy w Mławie, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów
Unijnych oraz Działdowskiej Agencji Rozwoju.
Najważniejsze zmiany dotyczące pracodawców w ustawie (…)
koncentrują się na:
I.
Nowych narzędziach wspierających tworzenie miejsc pracy i
powrót do zatrudnienia osób bezrobotnych (w tym
powracających na rynek pracy po przerwie związanej z
wychowaniem dziecka lub sprawujących opiekę nad osobą
zależną):
 grant na telepracę;
 świadczenie aktywizacyjne;
 pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy.
II.
Wsparciu pracodawców zatrudniających osoby do 30 roku
życia, a w tym nowe instrumenty wspierające zatrudnienie
młodych ludzi na rynku pracy:
 bony stażowe;
 bony szkoleniowe;
 bony zatrudnieniowe;
 bony na zasiedlenie;
 refundacja
składek
na
ubezpieczenia
społeczne
za
bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących pierwszą
pracę.
III. Wsparciu
pracodawców
bezrobotnych w wieku 50 Plus:
zatrudniających
 dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie
skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku
życia.
IV. Wspieraniu pracodawców w
kwalifikacji kadry pracowników:
podnoszeniu
 utworzenie Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 trójstronne umowy szkoleniowe.
GRANT NA TELEPRACĘ
•
Starosta może przyznać grant na podstawie umowy zawartej z pracodawcą
lub przedsiębiorcą na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
•
Grant za utworzenie stanowiska dla bezrobotnego rodzica wychowującego
co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat lub bezrobotnego sprawującego
opiekę nad osobą zależną (zatrudnienie na okres 12 m-cy przy zatrudnieniu
na pełen wymiar czasu pracy lub okres 18 m-cy przy zatrudnieniu w
połowie wymiaru czasu pracy
•
Maksymalna kwota grantu nie może przekroczyć 6-krotności minimalnego
wynagrodzenia za pracę (10 080 zł brutto)
•
Pomoc udzielana będzie zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de
minimis
ŚWIADCZENIE
AKTYWIZACYJNE
•
Starosta może przyznać pracodawcy na podstawie zawartej umowy świadczenie
aktywizacyjne za zatrudnienie na pełen etat skierowanego bezrobotnego
powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka
lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną
•
Świadczenie przysługiwać będzie na okres:

12 m-cy = 1/2 minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie – dalsze
zatrudnienie na 6 m-cy

18 m-cy 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie – dalsze
zatrudnienie na 9 m-cy
•
Pomoc udzielana będzie zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis
POŻYCZKA Z FUNDUSZU PRACY NA
UTWORZENIE STANOWISKA PRACY
•
Udzielane będą przez pośredników finansowych wyłonionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego
•
O pożyczkę mogą ubiegać się:

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym lub
prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w
ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zatrudniająca w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co
najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy – zwana producentem rolnym

niepubliczne przedszkola i niepubliczne szkoły, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

żłobki lub kluby dziecięce tworzone i prowadzone przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
•
Pożyczka w kwocie nie przekraczającej 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w kraju
•
Czas spłaty nie może przekroczyć 3 lat (nie przewiduje się okresu karencji w spłacie pożyczki)
•
Pożyczka nie łączy się z refundacją kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy
•
Rola PUP – opiniowanie wniosków pod względem kandydatów na tworzone miejsce pracy, kierowanie osób
bezrobotnych, monitorowanie zatrudnienia wraz z pośrednikami finansowymi
BON STAŻOWY
• Możliwość skierowania młodej osoby bezrobotnej do odbycia 6miesięcznego stażu zawodowego do pracodawcy wskazanego we
wniosku przez samego bezrobotnego
• Warunkiem skierowania na staż będzie zobowiązanie
pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po odbytym stażu na
okres 6 miesięcy
• Jednorazowa premia w wysokości 1500 zł dla pracodawcy, który
wywiąże się z podjętego zobowiązania – pomoc udzielana
zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis
BON SZKOLENIOWY
•
Gwarancja sfinansowania wskazanego przez bezrobotnego szkolenia
niezbędnego do wyjścia z bezrobocia po przedstawieniu uprawdopobnienia
podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej
•
Możliwość zdobycia przez przyszłego pracownika wymaganych przez
pracodawcę kwalifikacji
•
Bon może być przeznaczony na kilka szkoleń
•
Wartość bonu do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia (aktualnie 3
823,32 zł)
BON ZATRUDNIENIOWY
• Gwarancja dla pracodawcy refundacji części kosztów
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w
związku z zatrudnieniem bezrobotnego na okres 18
miesięcy
• Refundacja przez okres pierwszych 12 miesięcy w
wysokości zasiłku dla bezrobotnych (aktualnie 9 883,2 zł)
• Pomoc udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności
pomocy de minimis
BON NA ZASIEDLENIE
• Przyznany bezrobotnemu na pokrycie kosztów
związanych z podjęciem zatrudnienia poza miejscem
dotychczasowego zamieszkania w kwocie nie większej niż
2-krotność przeciętnego wynagrodzenia
• Bon ma przyczynić się do zwiększenia mobilności osób
młodych oraz przepływu siły roboczej na rynku pracy
REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
ZA SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 R. Ż.
PODEJMUJĄCYCH PIERWSZĄ PRACĘ
•
Refundacja przez okres do 12 m-cy w kwocie nie wyższej niż
połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę
•
Zobowiązanie do dalszego zatrudnienia przez 6 m-cy po
zakończeniu okresu refundacji
•
W przypadku rezygnacji z pracy przez zatrudnioną osobę
skierowaną, PUP skieruje innego bezrobotnego
•
Pomoc udzielana będzie zgodnie z warunkami dopuszczalności
pomocy de minimis
DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA
ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO
BEZROBOTNEGO POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA
•
Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 50% minimalnego wynagrodzenia za
pracę
•
Dofinansowanie przysługiwać będzie przez okres:

12 m-cy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego w wieku między 50 a 60 r.ż

24 m-ce - w przypadku zatrudnienia bezrobotnego w wieku powyżej 60 r.ż.
•
Obowiązek zatrudnienia przez odpowiednio 6 oraz 12 m-cy
•
W przypadku rezygnacji z pracy przez zatrudnioną osobę skierowaną, PUP skieruje
innego bezrobotnego
•
Pomoc udzielana będzie zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
•
Część środków Funduszu Pracy przeznaczona zostanie na finansowanie
kształcenia pracowników i pracodawców
•
Na wniosek złożony przez pracodawcę do PUP mogą być sfinansowane
koszty związane z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy,
egzaminami, badaniami lekarskimi wymaganymi do podjęcia kształcenia
lub wykonywania określonego zawodu
•
Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 300% przeciętnego
wynagrodzenia (w wysokości 80% kosztów; w przypadku
mikroprzedsiębiorstw - w wysokości 100% tych kosztów)
•
Pomoc udzielana będzie zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy
de minimis
TRÓJSTRONNE UMOWY SZKOLENIOWE
•
Pracodawca zainteresowany zamówieniem szkolenia dostosowanego do jego potrzeb składa w
powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce
prowadzenia działalności wniosek zawierający:

nazwę pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności;

oznaczenie przeważającego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności;

wskazanie pożądanego poziomu i rodzaju wykształcenia lub kwalifikacji kandydatów na szkolenie;

wskazanie zakresu umiejętności, uprawnień, kwalifikacji do uzyskania w wyniku szkolenia;

wskazanie liczby uczestników szkolenia.
•
Pomoc udzielana będzie zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis
•
Pracodawca może również wskazać preferowanego realizatora szkolenia, termin i miejsce realizacji.
•
Pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia bezrobotnych skierowanych na szkolenie na okres co
najmniej 6 miesięcy w trakcie lub po ukończeniu szkolenia lub po zdaniu egzaminu, jeżeli został
przeprowadzony.
•
W trójstronnej umowie szkoleniowej jest określany w szczególności zakres umiejętności i kwalifikacji
wymaganych przez pracodawcę, będący podstawą przygotowania przez instytucję szkoleniową
programu kształcenia oraz zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po odbytym
szkoleniu.
•
Umowy zawierane są pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową.
INNE ZMIANY
• Nowy katalog osób znajdujących się w szczególnej sytuacji
na rynku pracy:
 osoby do 30 r.ż.
 osoby powyżej 50 r.ż.
 długotrwale bezrobotni
 bezrobotni korzystający ze świadczeń pomocy społecznej
 bezrobotni posiadający dzieci do 6 r. ż. lub dzieci
niepełnosprawne do 18 r.ż.
 bezrobotni niepełnosprawni.
INNE ZMIANY
•
Aktywne formy dostępne dla wszystkich osób bezrobotnych
•
Prace interwencyjne – obowiązkowe zatrudnienie
bezrobotnego na 9 m-cy, w tym refundacja przez 6 m-cy (od
lipca 2014 r.)
•
Staże zawodowe – okres nieprzekraczający 6 m-cy
PORADNICTWO ZAWODOWE
•
Celem poradnictwa zawodowego jest nie tylko udzielanie osobom
bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze
odpowiedniego zawodu, ale również pomocy pracodawcom, w
zakresie procesu rekrutacji.
•
Odpowiednio dobrany pracownik to klucz do sukcesu.
•
Od prawidłowego doboru pracowników zależy, jakim potencjałem
ludzkim dysponuje przedsiębiorstwo, jakie będą możliwości jego
rozwoju, poprawy efektywności pracy oraz współdziałania.
Oferta Naszego Urzędu skierowana jest do tych
wszystkich pracodawców, którzy planują:
• Uniknąć nakładu czasu i dodatkowych kosztów
związanych z rekrutacją.
• Chcą mieć ułatwiony dostęp do potencjalnych
pracowników.
• Znaleźć pracowników spełniających odpowiednie
wymagania.
W oparciu o naszą wiedzę, doświadczenie
oraz narzędzia stosowane w procesie rekrutacji
oferujemy naszym Klientom wysoki poziom usług
oraz szybki czas ich realizacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Powiatowy Urząd Pracy w Mławie
Centrum Aktywizacji Zawodowej
ul. Wyspiańskiego 7 pok. 12 lub 13
tel. 023 654-34-01
http://www.pup.mlawa.pl
PUNKT KONSULTACYJNY
Dyżury pełnią specjaliści z instytucji:
»
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,
»
Państwowa Inspekcja Pracy,
»
Urząd Skarbowy,
»
Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
»
Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego
»
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupy Działania
»
doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie.
Zakres tematyczny konsultacji obejmuje m.in.
» pomoc w pozyskaniu środków unijnych w okresie programowania na
lata 2014- 2020
» wsparcie dla firm w wyborze źródeł finansowania zewnętrznego
» opracowanie strategii promocyjno – reklamowej
» obowiązujące podatki, stawki, terminy ich uiszczenia
» nadzorowania przestrzegania przepisów z zakresu prawa pracy oraz
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
» zatrudnianie osób niepełnosprawnych i młodocianych
» ustalenie obowiązku ubezpieczeń społecznych
PUNKT KONSULTACYJNY
Dyżury specjalistów są organizowanie zgodnie z potrzebami pracodawców.
Wszystkich chętnych pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z porad punktu
prosimy o kontakt z:
Pośrednikiem Pracy – Mariuszem Kupińskim,
Centrum Aktywizacji Zawodowej
ul. Wyspiańskiego 7 w pokoju nr.3
tel. 23 654-34-00, e-mail: [email protected]
Seminarium
dotyczące wprowadzonych zmian w ustawie
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
oraz nowego okresu programowania
na lata 2014-2020
Dziękuję za uwagę
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie
Witold Żerański
Mława, dnia 29 maja 2014 roku
Download