Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim

advertisement
Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim
http://praca.radzyn.pl/strona/refundacja-kosztow-wyposażenia-lub-doposażenia-stanowiska-pracy/116
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
Starosta ze środków Funduszu Pracy może zrefundować:
●
●
●
●
podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą,
producentowi rolnemu
niepublicznemu przedszkolu
niepublicznej szkole
koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w
umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Zobacz przeciętne
wynagrodzenie
Aby ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego, uprawniony podmiot składa wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim.
W/w środki mogą być przyznane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, niepublicznemu
przedszkolu, niepublicznej szkole jeżeli:
1. nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał, w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
wniosku, stosunku pracy z pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym przez podmiot przedszkole lub szkołę
bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników;
podmiot prowadził działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o refundację;
nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w
terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem w terminie innych danin publicznych;
nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
nie był karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.
– Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary, w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony;
ubiega się o refundację stanowiska pracy, na które Urząd może skierować bezrobotnych gdyż figurują w rejestrze
Urzędu bezrobotni o kwalifikacjach wymaganych do pracy na tego typu stanowiskach pracy.
W/w środki mogą być przyznane producentowi rolnemu jeżeli:
1. nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał, w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
wniosku, stosunku pracy z pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym przez podmiot bądź na mocy
porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników;
nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w
terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
nie zalega w dniu złożenia wniosku z opłacaniem w terminie innych danin publicznych;
nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
nie był karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca
1997r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary, w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej;
posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzi dział specjalny produkcji
rolnej, przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
zatrudnia w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co
najmniej jednego pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy;
wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony;
ubiega się o refundację stanowiska pracy, na które Urząd może skierować bezrobotnych gdyż figurują w
rejestrze Urzędu bezrobotni o kwalifikacjach wymaganych do pracy na tego typu stanowiskach pracy.
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy następuje na podstawie umowy
cywilno-prawnej. Umowa wymaga zabezpieczenia zwrotu przez podmiot otrzymanych środków wraz z odsetkami.
Powiatowy Urząd Pracy preferuje jako zabezpieczenie poręczenie cywilne.
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, przedszkole, szkoła lub producent rolny zobowiązani są do:
1. Poniesienia kosztów na wymieniony w umowie katalog wydatków w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
zatrudnienia skierowanego bezrobotnego jednak nie później niż do dnia wskazanego w umowie.
Zatrudnienia skierowanego bezrobotnego na okres 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy po poniesieniu
wydatków określonych w pkt. 1 nie później niż do dnia określonego w umowie.
Złożenia wniosku o refundację poniesionych kosztów wraz z rozliczeniem oraz odpowiednimi dokumentami
potwierdzającymi poniesione koszty wymienione w pkt.1 oraz umową o pracę zawartą ze skierowanym
bezrobotnym w terminie do określonego dnia.
Dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty są: rachunki, faktury VAT.
Dokumenty wymienione w pkt. 3 i 4 należy przedstawić w Urzędzie w oryginale i kserokopii wraz z dowodami
przelewów lub wpłat.
Podpisania ze skierowaną/nymi przez Urząd osobą/ami bezrobotną/ymi umów o pracę na łączny okres, co
najmniej 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.
Utrzymania utworzonego/ych stanowisk/a pracy przez okres, co najmniej 24 miesięcy.
Składania kwartalnych informacji o zatrudnieniu osoby bezrobotnej (kopia raportu imiennego ZUS RCX
zatrudnionego bezrobotnego) przez okres, o którym mowa w pkt. 7.
Umieszczenia w widocznym miejscu logo urzędu pracy co oznacza, że podmiot prowadzący działalność
gospodarczą utworzył stanowisko pracy ze środków Funduszu Pracy pochodzących z Powiatowego Urzędu Pracy.
Zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, przyznanej refundacji w wysokości proporcjonalnej do
okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych, wraz z odsetkami
ustawowymi.
Zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej
refundacji.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r., poz. 1065
z późn. zm.).
Rozporządzenie MPiPS z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2017r., poz. 1380)
Szczegółowe informacje:
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Dział Instrumentów Rynku Pracy
Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim
Kierownik Działu Anna Kałuska - parter, pokój nr 9, tel. 83 352 93 80 wew. 220
Pośrednik pracy - parter, pokój nr 9, tel. 83 352 93 80 wew. 220
Download