Zasady dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub

advertisement
Zasady dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz tryb składania wniosków
obowiązujące w 2017r.
na podstawie ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.
U. z 2016 roku poz. 645 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23
kwietnia 2012 roku w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1041 tekst jednolity)
I.
Postanowienia ogólne
1. W pierwszej kolejności pozytywnie rozpatrywane będą wnioski Podmiotów, które:
 nie są związane z urzędem umową o refundację kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy lub umową o przyznanie jednorazowo
środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 proponują zatrudnienie na terenie Powiatu Olkuskiego, ewentualnie Powiatów
sąsiadujących z Powiatem Olkuskim.
2. W pierwszej kolejności na refundowane stanowisko pracy będą kierowani bezrobotni,
którzy:
 nie byli zatrudnieni (bez względu na okres zatrudnienia) lub nie wykonywali
innej pracy zarobkowej (trwającej powyżej 6 miesięcy) u danego pracodawcy
w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku
oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia zawarcia umowy,
 nie odbywały stażu u pracodawcy ubiegającego się o refundację kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w okresie ostatnich 12
miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o refundację
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego oraz w okresie od dnia złożenia w/w wniosku do dnia zawarcia
umowy (dotyczy pracodawców i przedsiębiorców, u których była deklaracja
zatrudnienia po zakończonym stażu).
3. Na doposażone lub wyposażone stanowisko pracy, mogą zostać skierowane osoby
bezrobotne, dla których został ustalony II profil pomocy. W razie realizacji programu
specjalnego III profil pomocy będzie uwzględniany tylko w uzasadnionych
przypadkach.
4. W przypadku dokonania zakupów za granicą, należy przedstawić do wglądu,
do rozliczenia przetłumaczony na język polski dowód zakupu (tłumaczenie przez
tłumacza przysięgłego).
5. Urząd nie dokonuje refundacji na łączone stanowiska pracy, np. sprzedawcamagazynier, sprzedawca-zaopatrzeniowiec, pracownik biurowy -handlowiec itp.
lecz wyłącznie na stanowiska zgodne z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności
6. Liczba refundowanych stanowisk pracy nie może przekroczyć liczby zatrudnionych
pracowników.
7. Podmiot nie zatrudniający pracowników może otrzymać refundację kosztów
wyposażenia lub doposażenia jednego stanowiska pracy.
8. W razie wystąpienia wątpliwości dotyczących zakupu Urząd zastrzega sobie prawo
żądania opinii rzeczoznawcy, co do wartości i oceny stanu technicznego zakupionej
maszyny , urządzenia lub sprzętu. Koszty wyceny ponosi Podmiot.
9. Refundacji nie będą podlegały wydatki poniesione m. in. na:
 zakup nieruchomości,
 opłaty administracyjne, składki ZUS, KRUS, wynagrodzenia,
 opłaty eksploatacyjne, skarbowe, koncesyjne, podatki inne bieżące koszty
utrzymania lokalu,
 zakup ziemi,
 zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach,
 zakup towaru,
 koszty transportu i wysyłki,
 remont lokalu,
 koszty rat leasingowych,
 kasę fiskalną,
 opłaty abonamentowe,
 zakup środka transportu (lawety, naczepy, przyczepy itp.) jeżeli działalność
prowadzona jest w zakresie transportu drogowego towarów,
 zakup telefonów komórkowych,
 oprogramowanie , na które osoba nie posiada licencji na użytkowanie,
 odzież i środki BHP.
10. Zmiany w specyfikacji i rozliczeniu zakupów wymagają zgody Dyrektora Urzędu w
oparciu o pisemny wniosek (dostępny na stronie internetowej urzędu lub w pok. 16)
Podmiotu, złożony przed dokonaniem zakupu. Zakup dokonany bez wymaganej zgody
nie będzie refundowany.
11. Tylko w przypadku gdy kwoty wnioskowane dotyczące poszczególnych zakupów
zmniejszą się lub zwiększą o 20% nie będzie konieczności uzyskania zgody Dyrektora.
II.
Tryb składania wniosków
1. Podmiot składa wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy do Urzędu.
2. Ocenie podlegają wnioski:
 prawidłowo i kompletnie wypełnione,
 złożone
bezpośrednio
w
Urzędzie
lub
przesłane
drogą
pocztową
na obowiązujących formularzach,
 których elementy składowe nie zostały zmodyfikowane lub usunięte.
3. W przypadku potrzeby uzupełnienia danych we wniosku Urząd wzywa Podmiot do jego
uzupełnienia.
4. Wnioski spełniające warunki formalne wynikające z ustawy i rozporządzenia,
kompletnie i prawidłowo wypełnione przekazywane są do oceny.
5. Oceny wniosków dokonuje Dyrektor, Zastępca Dyrektora oraz Kierownik Działu
Instrumentów Rynku Pracy.
6. Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu wniosków do pozytywnego
załatwienia.
7. O sposobie rozpatrzenia wniosku Podmiot zostaje poinformowany w formie pisemnej,
w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, w przypadku
nieuwzględnienia wniosku podawana jest przyczyna odmowy.
8. W przypadku uwzględnienia wniosku i posiadania środków jest zawierana umowa
pomiędzy
Pracodawcą a Urzędem, w której to umowie zawarte są szczegółowe
postanowienia.
9. Stanowisko Urzędu w sprawie rozpatrzenia wniosku o zorganizowanie prac
interwencyjnych nie jest decyzją administracyjną i nie przysługuje od niej odwołanie.
III.
Formy zabezpieczenia
Formami zabezpieczenia zwrotu otrzymanej przez Podmiot refundacji może być:






poręczenie
weksel z poręczeniem wekslowym ( aval)
akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika
blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym
gwarancja bankowa
zastaw na prawach lub rzeczach.
Poręczenie
Poręczycielami mogą być osoby fizyczne w wieku do 65 lat, w stosunku do których nie toczy
się postępowanie egzekucyjne lub sądowe z tytułu niespłaconych zobowiązań pieniężnych,
które:
 pozostają w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji
lub upadłości, zatrudnieni na czas nieokreślony lub określony (minimum 4 lata licząc
od dnia podpisania umowy o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy) nie będących w okresie wypowiedzenia,
 prowadzą działalność gospodarczą przez okres minimum 12 miesięcy przed dniem
złożenia wniosku, która nie jest w stanie likwidacji lub upadłości oraz nie posiadają
zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy,
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych,
 mają przyznane prawa do emerytury
 mają przyznane prawo do renty rodzinnej
 mają prawo do renty inwalidzkiej przyznanej na okres nie krótszy niż 5 lat począwszy
od dnia podpisania umowy o refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy.
Poręczycielem nie może być współmałżonek Podmiotu chyba, że małżonkowie posiadają
rozdzielność majątkową w formie aktu notarialnego lub rozdzielność ta jest stwierdzona
wyrokiem sądowym.
Poręczycielem nie może być osoba zatrudniona przez podmiot starający się o refundację.
Łączna wysokość miesięcznego dochodu netto poręczyciela, po spłacie ewentualnych
comiesięcznych zobowiązań wobec banków lub innych instytucji, musi wynosić nie mniej niż
1700 zł z jednego źródła (dopuszcza się dwóch poręczycieli przy dochodach netto nie niższych
niż 1 500 zł. z jednego źródła).
W celu udokumentowania dochodów poręczyciele składają oświadczenie pod
odpowiedzialnością karną o uzyskiwanych dochodach ze wskazaniem źródła i kwoty dochodu
oraz o aktualnych zobowiązaniach finansowych z określeniem wysokości miesięcznej spłaty
zadłużenia.
Weksel z poręczeniem wekslowym (aval)
W przypadku zabezpieczenia (aval) wymagane jest poręczenie udzielone przez 1 osobę
fizyczną, która osiąga wynagrodzenie netto na poziomie 1700 zł. z jednego źródła lub dwóch
poręczycieli o dochodach nie niższych niż 1500 zł. netto z jednego źródła (pozostałe warunki
takie jak przy poręczeniu).
Akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika
Kwota podlegająca egzekucji w formie aktu notarialnego będzie podwyższona o 50 % kwoty
otrzymanej.
W przypadku wyboru tej formy zabezpieczenia jej akceptacja przez Dyrektora Urzędu
uzależniona będzie od przedstawionych przez podmiot informacji i dokumentów dotyczących
majątku ruchomego i nieruchomego, z którego możliwe byłoby prowadzenie ewentualnej
egzekucji.
Blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym, gwarancja bankowa
Kwota zablokowanych lub gwarantowanych przez bank środków będzie podwyższona o 50%
kwoty przyznanej w ramach refundacji stanowiska pracy. Zabezpieczenie winno być dokonane
na okres minimum 3 lat.
Zastaw na prawach lub rzeczach
Wartość praw lub rzeczy będących przedmiotem zastawu będzie przekraczać o 50% kwotę
przyznanej w ramach refundacji z uwzględnieniem spadku wartości przedmiotu zastawu
w okresie obowiązywania tej formy zabezpieczenia. W przypadku rzeczy ruchomych
ich wartość liczona będzie na podstawie wyceny rzeczoznawcy, którą podmiot dokona
na własny koszt.
Koszty związane z zabezpieczeniem udzielonej refundacji pokrywa podmiot.
IV.
Stanowisko Urzędu w sprawie rozpatrzenia wniosku o refundację kosztów doposażenia
lub wyposażenia stanowiska pracy nie jest decyzją administracyjną i nie przysługuje od
niej odwołanie.
V.
Odstępstwo od niniejszych kryteriów może nastąpić tylko w uzasadnionych
przypadkach po wyrażeniu zgody przez Dyrektora PUP w Olkuszu.
Download