PODSUMOWANIE seminarium na temat ustawy refundacyjnej

advertisement
PODSUMOWANIE
seminarium na temat ustawy
refundacyjnej
Adw. Paulina Kieszkowska – Knapik
Adw. Katarzyna Czyżewska
BUDŻET NA REFUNDACJĘ I TZW. PAY BACK
POSTULATY
Zmiana zasad kształtowania budżetu wydatków na refundację:
 Usunięcie limitu 17% na budżet na refundację
 Urealnienie budżetu na refundację, aby zaplanowane środki odpowiadały zawartości
wykazów refundacyjnych
Zmiany w zakresie pay back:
 Doprecyzowanie zasad partycypowania wnioskodawców w przekroczeniu budżetu na
refundację, tak by egzekwowanie tego obowiązku odbywało się według jasnych,
bezstronnych i weryfikowalnych kryteriów
 Kwota podlegająca zwrotowi w ramach „pay back” powinna wynikać z umowy pomiędzy
NFZ a firmą farmaceutyczną – kwota stanowi różnicę oszacowanego dla leku/grupy
terapeutycznej budżetu zaplanowanego i wykonanego w roku budżetowym
2
PRZEDMIOT REFUNDACJI
POSTULATY
 Umożliwienie lekarzom leczenia pacjentów w warunkach refundacji zgodnie z aktualną
wiedzą medyczną poprzez usunięcie z ustawy generalnego ograniczenia refundacji
wyłącznie do wskazań zarejestrowanych
 Rewizja decyzji refundacyjnych uzależniających refundację od dodatkowych, często
kosztownych badań oraz decyzji zawężających wskazania refundacyjne, nawet w stosunku
do CHPL
 Zmiana sposobu finansowania leków w szpitalach poprzez rezygnację z grup limitowych w
szpitalnictwie
3
REFUNDACJA W APTEKACH - ZASADY
POSTULATY
 Grupowanie leków w grupy limitowe w taki sposób, by realnie umożliwić zamianę leku w
aptece na lek mieszczący się w limicie refundacji
 Zmniejszenie częstotliwości zmian limitów, np. wprowadzenie reguły ich zmiany co 6 miesięcy –
dotychczasowa częstotliwość publikacji kolejnych list (co 2 miesiące) zastrzeżona tylko dla
dodawania nowych produktów do wykazów oraz obniżania cen urzędowych
 Sposób liczenia limitów powinien być zgodny z zapisanym w ustawie - w negocjacjach cenowych
powinien być uwzględniany zarówno udział w rynku, jak i ceny urzędowe, sprzed 3 miesięcy
przed opublikowaniem wykazu
 Zmiana sposobu liczenia limitów uniemożliwiająca zmiany cen o kilka groszy lub określony
procent
 Wprowadzenie regulacji potwierdzających możliwość rozliczania zmian cen urzędowych na leki
pomiędzy uczestnikami obrotu
 Wprowadzenie rozwiązań chroniących pacjentów przed brakami leków, np. na wzór innych
krajów UE
 Zniesienie regulacji przewidującej dalsze obniżki marży hurtowej
4
REFUNDACJA W SZPITALACH - ZASADY
POSTULATY
 Odejście od grup limitowych w leczeniu szpitalnym
 Jednoznaczne wyłączenie cen i marż szpitalnych z reżimu cen i marż sztywnych
 Ujednolicenie systemu refundacji – relacja ustawy refundacyjnej a ustawy o świadczeniach
 Zmiana konstrukcji programu lekowego, w którym indywidualne decyzje są źródłem
świadczenia gwarantowanego – dopracowanie reguł proceduralnych zmian w programach
5
REFUNDACJA LEKÓW - PROCEDURA
POSTULATY
 Doprecyzowanie pojęć wnioskodawcy, ceny zbytu, itp.
 Doprecyzowanie przepisów proceduralnych: składanie wniosku, dostosowanie przepisów Ustawy
do kpa, przedłużenie ważności decyzji, zmiany decyzji refundacyjnych, kiedy zmiana a kiedy nowy
wniosek
 Wprowadzenie transparentnej procedury, w szczególności udostępnianie wnioskodawcy
informacji o limicie finansowania przed decyzją cenową
 Większa transparentność w postępowaniu przed KE, prawne połączenie negocjacji z decyzjami MZ
 Uregulowanie mocy prawnej wykazów i ich relacji do decyzji, a przez to wprowadzenie realnej
możliwości odwołania się od decyzji refundacyjnej, w tym umożliwienie kwestionowania wysokości
limitu,
 Rozwiązanie problemu relacji decyzji dla poszczególnych leków a wielolekowego programu
 Zmiana zasada przymusowego obniżania cen urzędowych: przymusowe obniżki cen powinny być
wąsko rozumiane do relacji oryginał (100% ceny) – każdy generyk (75% ceny oryginału)
6
ZAKAZY DOTYCZĄCE PRAKTYK HANDLOWYCH
POSTULATY
 Ograniczenie zakazu do nieuzasadnionych praktyk, tak, by nie wyłączał on normalnych
praktyk handlowych
 Ograniczenie zakazu różnicowania warunków umów do kwestii istotnych
 Eliminacja sprzeczności Ustawy z Prawem farmaceutycznym i innymi ustawami
 Przywrócenie dostępu pacjentów do wyrobów medycznych niezbędnych w
farmakoterapii
7
ZAKAZ REKLAMY APTEK
POSTULATY
 Powrót do powiązania zakazu reklamy aptek z refundacją leków i wyrobów
medycznych
 Uwzględnienie prawa pacjenta do informacji i do opieki farmaceutycznej
 Rozwiązanie statusu aptek internetowych, które – nawet prowadząc sprzedaż
wyłącznie leków OTC – w chwili obecnej nie mogą się promować zgodnie ze
standardami e-commerce
8
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Adw. Paulina Kieszkowska-Knapik
Baker & McKenzie Krzyżowski i wspólnicy
sp.k.
9
Adw. Katarzyna Czyżewska
Czyżewscy kancelaria adwokacka s.c.
Download
Random flashcards
Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards